Rebublic of albania ministry of finance


Regulation of the Minister of Finance no. 1, date 11.02.2002 “On Transfer Pricing” is revoked. 18. Entry into force



Download 136.91 Kb.
Page2/2
Date08.07.2018
Size136.91 Kb.
1   2

17. Regulation of the Minister of Finance no. 1, date 11.02.2002 “On Transfer Pricing” is revoked.

18. Entry into force

This Instruction shall enter into force on 1 January, 2014.



MINISTER OF FINANCE

Shkëlqim Cani

APPENDIX 1 / SHTOJCA 1

SPECIFIED JURISDICTIONS

The following list includes countries as specified in item 3.5 of this Instruction.



 No

Name of the jurisdiction

1

Andorra

2

Antigua & Bermuda

3

Antigua

4

Aruba

5

Bahamas

6

Bahrain

7

Barbados

8

Belize

9

Bermuda

10

British Virgin Islands

11

Brunei

12

Christmas Island

13

Cook Islands

14

Costa Rica

15

Dominican Republic

16

Dominica

17

Falkland Islands

18

Fiji

19

Gibraltar

20

Grenada

21

Guadalupe

22

Guam

23

Guatemala

24

Guernsey

25

Guyana

26

Haiti

27

Hong Kong

28

Isle of Man

29

Jamaica

30

Jersey

31

Liberia

32

Liechtenstein

33

Macao

34

Madeira

35

Maldives

36

Mariana Island

37

Marshall Island

38

Martinique

39

Mauritius

40

Micronesia

41

Monaco

42

Montserrat

43

Nauru

44

Netherland Antilles

45

Niue

46

Normand Isles

47

Oman

48

Palau

49

Panama

50

Philippine

51

Samoa

52

San Marino

53

Seychelles

54

Solomon Islands

55

St. Lucia

56

St. Vincent and the Grenadines

57

St. Kitts and Nevis

58

Surinam

59

Tanzania

60

Tonga

61

Trinidad and Tobacco

62

Turks and Caicos Islands

63

Tuvalu

64

US Virgin Island

65

Vanuatu


APPENDIX/ANNEX 2
Njoftimi i Transaksioneve Vjetore te Kontrolluara

(Annual Controlled Transactions Notice)

Periudha fiskale për të cilën plotësohet ky formular fillon më 01/01/ 201__ deri 31/12/201__

(The fiscal period on which is filled this form begins from 01/01/ 201__ to 31/12/201__)

Shënim: Eshtë subjekt i plotësimit të këtij formulari vetëm tatimpaguesi i cili gjatë periudhës raportuese ka transaksione te kontrolluara totale (duke përfshirë tepricat e huave) që kalojnë 50.000.000 lekë. Në përcaktimin e transaksioneve të kontrolluara totale të një tatimpaguesi për periudhën raportuese, duhet të përdoren vlerat absolute. Kjo do të thotë se të ardhurat dhe shpenzimet duhet të pasqyrohen veçmas, pra ato nuk mund të kompensohen (netohen).
Note: It is subject of filing this form only the taxpayer which during the reporting period has aggregate controlled transactions (including loan balances) exceeding 50.000.000 ALL. In determining a taxpayer’s aggregate controlled transactions for a reporting period, absolute values must be used. That is income and expenses must be evidenced separately,i.e. can not be offset.

Pjesa e I-rë. Informacion mbi tatimpaguesin raportues.

(Part I - Information on reporting taxpayer)


 1. Emri i tatimpaguesit

Name of Taxpayer ׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀


 1. NIPT-i i tatimpaguesit

TIN Number ׀___׀____׀____׀____׀____׀____׀____׀____׀____׀____׀____׀


 1. Adresa

Address …………………………………………………………………………………………………………...



 1. Personi i kontaktit

Contact person ___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀_׀___׀ _____׀___׀


 1. Numri i telefonit & E-Mail

Telephone number, E-Mail __׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___


 1. Jepni një përshkrim të shkurtër të aktivitetit(ve) të biznesit (Maksimumi 150 karaktere).

Provide brief description of business acitivity(s) (Maximum 150 characters).



 1. Detajet e kompanisë së pronësisë (kur është e aplikueshme)

Holding company details (where applicable)



Kompania jo rezidente qe kontrollon tatimpaguesin Shqiptar/ Nonrezident company which controls Albanian Taxpayer




Emri (Name)




Vendi i krijimit (country of incorporation)




Rezidenca tatimore (Tax Residence)




% e pronësisë tek tatimpaguesi (% ownership in taxpayer)




Pjesa e II-të. Informacion mbi transaksionet e kontrolluara.
Part II. Information on controlled transactions.


 1. Ju lutem listoni transaksionet e kontrolluara të kryera gjatë vitit që sjellin të ardhura të tatueshme dhe shpenzime të zbritshme siç kërkohet në tabelën e mëposhtëme:

(Transaksionet me të njëjtin kod transaksioni të kryera me të njëjtin person pasqyrohen në shumë totale por nuk kompensohem).

Please list controlled transactions conducted during the year which give rise to taxable (assessable) income and

tax deductible expenses as required in below table:

(Transactions of the same transaction code with the same party are reflected in aggregate, but not offset).



NR

Të dhëna identifikuese të palëve të tjera

(Identification information on other parties)

Kodi transaksionit / Transaction Code

Transaksioni në lekë, Transaction in ALL

Metoda e Transferimit* Cmimit / Method of TP*

Doc. i përgatitur TC (TP. documentation prepared)

Emri (Name)

Palë të lidhura (Associated Parties)

Rezidenca tatimore (Tax Residence)

Zbritje të lejueshme (Allowable deductions)

Të ardhura të vlerësueshme (Assesable incomes)




Po (Yes)

Jo (No)

Po (Yes)

Jo (No)




1

 







 

 

 

 

 

 

 

2

 







 

 

 

 

 

 

 

3

 







 

 

 

 

 

 

 

4

 







 

 

 

 

 

 

 

5

 







 

 

 

 

 

 

 

6

 







 

 

 

 

 

 

 

7

 







 

 

 

 

 

 

 

8

 







 

 

 

 

 

 

 

.....

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 Totali/Total

 

 xxxxx

 

 

 xxxxx

 xx

 xx



* Ne kollonen Metoda e Transferimit të Cmimit evidentoni metoden e përdorur të Transferimit te Çmimit nëpërmjet shkurtimeve të përcaktuara në fund të këtij Aneksi (CUP, RS, CP, TNMM, CPM dhe OM).

*In the colummn Method TP evidence the type of TP method used (CUP, RS, CP, TNMM, CPM and OM).


 1. Gjendja e huave me palët e lidhura

Associated party loan balances

Ju lutem evidentoni gjendjen e huave të marra ose të dhëna nga/me palët e lidhura si dhe nga/me me persona në

juridiksionet specifike.

Please disclose total balance of amounts borrowed or loaned by/with associated parties and by/with specified jurisdictions:

Shumat e marra hua (Amount Borrowed)





Të dhëna identifikuese të personit jo rezident (Emri)

Identification information on non-resident associated parties (Name)

Rezidenca tatimore

(Tax Residence)

Pa interes (Interest free)

Bilanci në fillim të periudhës raportuese në lekë

Opening balance at beginning of reporting period in ALL

Bilanci në mbyllje të periudhës raportuese në lekë

Closing balance at end of tax year in ALL

Po (Yes)

Jo (No)








































































Shumat e dhëna hua (Amounts loaned)




Të dhëna identifikuese të personit jo rezident (Emri)

Identification information on non-resident associated parties (Name)

Rezidenca tatimore (Tax Residence)

Pa interes (Interest free)

Bilanci në fillim të periudhës raportuese në lekë

Opening balance at beginning of reporting period in ALL

Bilanci në mbyllje të periudhës raportuese në lekë

Closing balance at end of tax year in ALL

Po (Yes)

Jo (No)











































































 1. Ju lutem përshkruani ndryshime (nëse ka) në strukturën ligjore të grupit apo ndryshime të tjera në funksionet e ushtruara, asetet e përdorura dhe rreziqet e marra.

Please describe changes (if any) to the legal structures of the group or other changes regarding functions exercised, assets used or risks assumed.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




 1. Ju lutem, listoni transaksionet e kontrolluara që lidhen me blerjen ose tjetërsimin e aktiveve kapitale (të trupëzuara ose të pa trupëzuara) / Please, list the controlled transactions related to acquisition or alienation of capital assets (tangible or intangible).

Transaksionet kapitale / Capital Transactions




Të dhëna identifikuese të personit jo rezident (Emri)

Identification information on non-resident associated parties (Name)

Të lidhura (Associated)

Rezidenca tatimore (Tax Residence)

Të ardhura nga tjetërsimi (Proceeds from alienation)

Çmimi i blerjes (Purchase price)

Po (Yes)

Jo (No)





























































































 1. A keni ofruar mallra apo shërbime tek palët e lidhura pa pagesë ose pa shpërblim?

(Did you provide any goods or services to associated parties for non monetary or no consideration)?
Po (Yes) Jo (No)


 1. A keni marrë mallra apo shërbime nga palët e lidhura pa pagesë ose pa shpërblim?

(Did you receive any goods or services to associated parties for non monetary or no consideration)?
Po (Yes) Jo (No)

Pjesa e III: Të përgjithshme

(Part III) General


 1. Kodet e transaksioneve / Transactions codes.




Lloji i transaksionit/ Type of transaction

Kodi i transaksionit/

Transaction Code

Aktive materiale / Tangible goods

A

Lëndë të para / Raw materials

A1

Mallra të përfunduara / Finished goods

A2

Pagesa të tjera për aktive materiale / Other payments for tangible goods

A3

Aktive jo-materiale / Intangible

B

Honorare/ Royalties

B1

Qera (të ndryshme nga honoraret) / Rent (Other than royalty)

B2

Pagesa të tjera për aktive jomateriale / Other payments for intangible

B3

Shërbimet / Services

C

Shërbime Menaxhimi / Management

C1

Shërbime Administrimi / Administration

C2

Shërbime Teknike / Technical

C3

Shërbime Marketingu/ Marketing

C4

Kërkim dhe zhvillim/ Research and development

C5

Trajnime / Trainings

C6

Komisione / Commissions

C7

Shërbime të tjera / Other services

C8

Shërbime financiare dhe sigurimi / Financial and insurance

D

Interesa / Interest

D1

Zbritjet / Discounts

D2

Siguracione / Insurance

D3

Pagesa garancie / Guarantee fees

D4

Të tjera shërbime financiare/ Other financial services

D5

Çdo e ardhur ose shpenzim tjetër / Any other income or expense

E

Alokim shpenzimesh / Recharge of expenses

E1




 1. Shkurtime:

Abbreviations:
Metoda e çmimit të krahasueshëm të pakontrolluar (CUP) / Comparable Uncontrolled Price (CUP) Method

Metoda e Çmimit të Rishitjes (RP) / Resale Price (RP) Method


Metoda Kosto Plus (CP) / Cost Plus (CP) Method
Metoda e marzhit neto Transaksional (TNMM) / Transactional Net Margin Method (TNMM)
Metoda e ndarjes se fitimit (SPM) / Profit split method (SPM)

Metoda të tjera (OM) / Other Methods (OM)



 1. Çertifikim mbi saktesinë

Certification on the accuracy

Unë vërtetoj se informacioni i dhënë në këtë deklarim dhe në çdo dokumentacion që i bashkëngjitet atij është i njohur nga ana ime, është përgatitur në mirëbesim, bazuar në informacionin dhe evidence më të mire të disponuar .



I certify that the information given in this form and in any documents attached is prepared in good faith, based on the best information and evidence possessed.

Emri dhe Mbiemri i Administratorit/Drejtorit ____________________________



Name and surname of Administrator/Director

Nënshkrimi

Signature _____________________________________________________________________






Share with your friends:
1   2


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page