Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1Download 2.13 Mb.
Page6/24
Date29.11.2016
Size2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

12. Hospodárenie organizácie
12.3. Náklady PO SAV
Tabuľka 12c. Náklady PO SAV (v €)

Kategória

Plán na

rok 2009

(posl. uprav.)

Skutočnosť

k 31.12.2009

celkom

z toho:

z príspevku

z vlastných

zdrojov

Kapitálové výdavky

180559

180559

30299

150260
Náklady spolu:

3030388

3030388

1930898

1099490

z toho:

- mzdové náklady (účet 521)

1391727

1391727

1157606

234121

- odvody do poisťovní a NÚP (účet 524)

423868

423868

395307

28561

- vedecká výchova

84414

84414

84414- náklady na projekty (VEGA, APVT, APVV, ŠPVV, MVTS, ESF a iné)

- náklady na vydávanie periodickej tlače

21535

21535

6606

1493112.4. Tržby PO SAV
Tabuľka 12d. Tržby PO SAV (v €)

Kategória

Plán

na rok 2009

Plnenie

k 31.12.2009

Výnosy spolu:

2924289

2924289

z toho:- príspevok na prevádzku

1961197

1961197

- vlastné tržby spolu:

190157

190157

z toho:- tržby za nájomné

13822

13822

- tržby na riešenie projektov (tuzemských + zahraničných)

759113

75911313. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Chemický ústav SAV nespravoval v roku 2009 žiadnu nadáciu ani fondy.
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Organickou súčasťou ústavu je Zbierka kultúr kvasiniek (Culture Collection of Yeasts), ktorá je členom Organizácie európskych zbierok (ECCO), Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (WFCC), je registrovaná vo Svetovom katalógu kultúr (CCY 333) a má štatút medzinárodného ukladacieho centra patentovo chránených kmeňov (je v nej uložených asi 3500 kmeňov kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov, z toho 350 typových kultúr a kmeňov chránených patentami). Počet vydaných kultúr v roku 2009: 90 (19 pre CHÚ, 28 pre iné pracoviská v SR a 43 pre zahraničie). Získané kultúry v roku 2009: 52 (36 samostatne izolovaných a 16 získaných zo zahraničia). Príjem za honorované služby (predané kultúry, identifikované kmene, úschova a rekultivácia kmeňov) predstavoval 2214,77 € a úspora predstavovala 2130 € (570 € za kmene pre CHÚ a 1560 € za izolované a získané kmene).

Chemický ústav SAV je vydavateľom časopisu Chemical Papers (Chemické Zvesti) - jediného odborného periodika vydávaného na Slovensku, ktoré publikuje pôvodné vedecké práce z oblasti chémie v anglickom jazyku. Časopis je abstrahovaný/indexovaný v Analytical Abstracts, Biological Abstracts, Chemical Abstracts Service, Chemistry Citation Index, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, Index to Scientific Reviews, Mass Spectrometry Bulletin, Mathematical Science Citation Index, Reaction Citation Index, Referativnyi Zhurnal a Science Citation Index Expanded. Činnosť redakcie časopisu zabezpečuje personálne aj materiálne Chemický ústav. Od roku 2007 prešlo publikovanie tlačenej aj elektronickej verzie časopisu do kompetencie vydavateľstva Springer-Verlag GmbH (Publisher: Versita, co-published with Springer-Verlag GmbH).

V Realizačnom oddelení ústavu sa na základe priebežne dosahovaných výsledkov základného výskumu vyrába široký sortiment vzácnych sacharidov. Tieto dodáva na zahraničný trh, niektoré ako jediný producent na svete. Ústav je v priamom styku s viacerými poprednými svetovými firmami a prostredníctvom obchodných partnerov má kontakty s najvýznamnejšími dodávateľmi čistých chemikálií. Celkové tržby z komerčnej činnosti Realizačného oddelenia dosiahli v roku 2009 ca 115671 €. V dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy poklesli tržby v porovnaní s rokom 2008 takmer o polovicu.

Analytické oddelenie poskytuje analytické, chromatografické, elektroforetické a spektroskopické stanovenia a merania ako aj kompletné analytické a štrukturálne charakterizácie produktov a študovaných látok iným pracoviskám. Príjmy zo služieb ústavom SAV, katedrám a ústavom vysokých škôl, rezortným a súkromným výskumným a výrobným organizáciám predstavovali 5458 €. Príjmy za rozbory vody, ktoré poskytuje špeciálne laboratórium zriadené na tieto účely, predstavovali sumu ca 14900 €.15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie

v roku 2009
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie - v zastúpení:

RNDr. Mária Matulová, PhD., Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

- Cena Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

- Pamätná medaila Slovenskej chemickej spoločnosti


Chemický ústav SAV

- Čestné uznanie ministra pôdohospodárstva SR za inovatívny prístup pri výrobe D-turanózy z medu

na 36. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2009, Nitra.
Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc.

- Cena TOP 2009 - 3. miesto v kategórii „Progresívna idea“

na 15. ročníku medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia TOP 2009 -


za prácu B. Košíková, J. Lábaj: Nové aplikácie lignínových odpadov chemického spracovania dreva.
Ing. Ján Hirsch, DrSc., Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

- Pozdravný list Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV

za vedeckú, pedagogickú, organizátorskú a vedeckopopularizačnú prácu prispievajúcu k rozvoju chémie ako aj za zásluhy a rozvoj Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV.


Ing. Lucia Paulovičová

- Cena Ľudovíta Drobnicu - 3. miesto

v súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia, Drobnicov memoriál, 5. ročník.PAULOVIČOVÁ, L. - PAULOVIČOVÁ, E. - BYSTRICKÝ, S. - KARELIN, A.A. - TSVETKOV, Y.E. - NIFANTIEV, N.E. Imunogénnosť semisyntetických oligosacharid-BSA konjugátov ako potenciálnych kandidátov antikandidovej vakcíny. In Zborník príspevkov, Drobnicov memoriál, 5. ročník, 2.-4. september 2009, Rajecká Lesná. Bratislava: Ústav molekulárnej biológie a genetiky a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2009. ISBN 978-80-970164-1-8. p. 62-63.
Mgr. Zuzana Neščáková

- Čestné uznanie za najlepší poster

v súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu v odboroch biochémia a molekulárna biológia, Drobnicov memoriál, 5. ročník.NEŠČÁKOVÁ, Z. - BYSTRICKÝ, S. Prietoková cytometria-sledovanie imunofenotypu a stanovenie absolútnych počtov B lymfocytov počas imunizácie glykokonjugátmi. In Zborník príspevkov, Drobnicov memoriál, 5. ročník, 2.-4. september 2009, Rajecká Lesná. Bratislava: Ústav molekulárnej biológie a genetiky a Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2009. ISBN 978-80-970164-1-8. p.84-85.

15.2. Medzinárodné ocenenia
Mgr. Ivan Zelko, PhD.

- Poster Award

za poster „Effect of root structure on root cadmium uptake in maize“ on 7th ISRR Symposium Root Research and Applications, BOKU Wien, Austria, 2009.
RNDr. Peter Biely, DrSc.

- Fellow of International Academy of Wood Science (zvolený za člena v roku 2009)16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)
V tejto súvislosti Chemický ústav nebol kontaktovaný žiadnou fyzickou ani právnickou osobou. Informácie o pracovisku sú voľne dostupné na internete (www.chem.sk) ako aj z knižných brožúr vydaných za roky 1953-1993, 1993-1997 a 1998-2002.

17. Problémy a podnety na činnosť SAV
a) Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú

rezonanciu
Chemický ústav SAV sa v roku 2003 zapojil do riešenia úlohy výskumu a vývoja „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na NMR“ v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“. Riešenie tejto úlohy vyústilo do vzniku Národného centra NMR (NC NMR), v ktorom sa združilo šesť (FCHPT STU, PriF UK, CHÚ SAV a ÚM SAV v Bratislave a PriF UPJŠ a FEI TU v Košiciach) pracovísk NMR - špecializovaných centier s dôrazom na rôzne vedné oblasti.

V súvislosti s postupným dobudovaním NMR laboratória v CHÚ SAV - Centra pre štúdium štruktúry, dynamiky a interakcií biomolekúl, sa na základe výberového konania uzavrela dohoda s firmou Varian o dodaní dvoch NMR prístrojov (400 MHz a 600 MHz). Prvý z nich (400 MHz) bol dodaný už v roku 2008 a do prevádzky bol uvedený vo februári 2009. Druhý prístroj (600 MHz), ktorý spľňa náročné požiadavky kladené na moderné prístroje tohto druhu využívané v oblasti štúdia biologicky aktívnych látok, bol uvedený do prevádzky v druhom polroku 2009. Národné centrum NMR - Centrum pre štúdium dynamiky a interakcií biomolekúl bolo na CHÚ SAV slávnostne otvorené 15. decembra 2009 za účasti predsedu SAV prof. J. Pastoreka, členov Predsedníctva SAV prof. D. Ježovej a doc. L. Petruša, vedúceho NC NMR doc. T. Liptaja a vedúcich organizácií a zodpovedných riešiteľov z pracovísk NC NMR.


b) Prideľovanie finančných prostriedkov zo ŠR na schválené projekty
Opätovne apelujeme na včasné prideľovanie schválených finančných prostriedkov zo ŠR na všetky druhy grantových projektov v kalendárnom roku (aj keď v tomto smere už pozorujeme určité zlepšenie), aby oneskorené platby nekomplikovali organizáciu práce riešiacich kolektívov a plnenie harmonogramu etáp riešenia projektov a zároveň, aby mohla byť plnená požiadavka štátnej pokladnice na rovnomerné čerpanie štátnych finančných prostriedkov v priebehu roka.

Apelujeme na P SAV aby jednalo s MŠ SR o pridelení dostatočných finančných prostriedkov na pravidelné vyhlásenie všeobecnej výzvy APVV.

Oceňujeme rozhodnutie P SAV pri príprave rozpočtu na rok 2010, ktorým sa o 40 % navyšujú finančné prostriedky na granty akademickej agentúry VEGA.
c) Iné problémy pracoviska
Nedostatok kapitálových finančných prostriedkov neumožnil v roku 2009 výraznejšiu obnovu prístrojového vybavenia v Analytickom oddelení. Vzhľadom na morálne a fyzické opotrebovanie niektorých prístrojov musel ústav vynakladať značné úsilie na ich prevádzku a zabezpečenie činnosti. V havarijnom stave je najmä hmotnostný spektrometer (v súčasnosti nefunkčný) a plynová chromatografia. K určitému vylepšeniu dôjde už v roku 2010 vďaka finančným prostriedkov z troch projektov OP ŠF, v ktorých ústav participuje ako partner. Situáciu by však uspokojivo vyriešilo schválenie aspoň jedného z dvoch projektov OP ŠF, v ktorých ústav figuruje ako podávateľ, kde sa výrazne počíta s nákupom modernej prístrojovej techniky.

V súvislosti s nevyhnutnou obnovou prístrojového a laboratórneho vybavenia, bude v najbližšom období potrebné dofinancovať Zbierku kvasiniek kapitálovými prostriedkami.

Vzhľadom k havarijnému stavu zdravotechniky (vodoinštalácia, odpady) v celej budove, je nevyhnutné pripraviť projekt a následne plán na jej postupnú komplexnú rekonštrukciu. V tomto smere bude potrebné vyčleniť čo najskôr prostriedky z rozpočtu SAV, inak môže byť ohrozená činnosť šiestich ústavov sídliacich v budove.
Správu o činnosti CHÚ SAV spracovali: Ing. Miroslav Koóš, DrSc. tel.: 59410254

Ekonomická časť: Ing. Antónia Barlíková tel.: 59410202Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31. 12. 2009
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. úväzok v % rieš. kapacita v h/rok
Biely Peter, RNDr., DrSc. 100 2000

Bystrický Slavomír, Ing., DrSc. 100 2000

Farkaš Vladimír, doc., Ing., DrSc. 100 2000

Gemeiner Peter, Ing., DrSc. 100 2000

Hirsch Ján, Ing., DrSc. 100 2000

Koóš Miroslav, Ing., DrSc. 100 2000

Košíková Božena, prof., Ing., DrSc. 100 2000

Kováčik Vladimír, Ing., DrSc. 70 1400

Petruš Ladislav, doc., Ing., DrSc. 100 2000

Šimkovic Ivan, Ing., DrSc. 100 2000

Tvaroška Igor, Ing., DrSc. 100 2000
Samostatní vedeckí pracovníci CSc., PhD.
Breierová Emília, Ing., PhD. 100 2000

Capek Peter, Mgr., PhD. 100 2000

Gajdoš Ján, RNDr., CSc. 100 2000

Hricovíni Miloš, Ing., PhD. 100 2000

Hricovíniová Zuzana, RNDr., PhD. 100 2000

Hromádková Zdena, Ing., PhD. 100 2000

Kákoniová Daniela, RNDr., CSc. 100 2000

Katrlík Jaroslav, Ing., PhD. 100 2000

Klaudiny Jaroslav, RNDr., PhD. 100 2000

Kolarova Nadežda, RNDr., CSc. 60 1200

Kóňa Juraj, Mgr., PhD. 100 2000

Lišková Desana, RNDr., PhD. 100 2000

Lux Alexander, prof., RNDr., CSc. 11 220

Machová Eva, RNDr., PhD. 100 2000

Malovíková Anna, RNDr., PhD. 100 2000

Mastihuba Vladimír, Ing., PhD. 100 2000

Mastihubová Mária, Ing., PhD. 100 2000

Matulová Mária, RNDr., CSc. 100 2000

Mislovičová Danica, Ing., PhD. 100 2000

Mucha Ján, RNDr., PhD. 100 2000

Nahálka Jozef, Ing., PhD. 100 2000

Paulovičová Ema, Ing., CSc. 100 2000

Pätoprstý Vladimír, Ing., PhD. 100 2000

Petrušová Mária, RNDr., PhD. 100 2000

Poláková Monika, Ing., PhD. 100 2000

Sláviková Elena, Ing., PhD. 100 2000

Steiner Bohumil, RNDr., PhD. 100 2000

Stratilová Eva, Ing., PhD. 100 2000

Tkáč Ján, Ing., PhD. 100 2000

Vadkertiová Renáta, Ing., PhD. 100 2000

Vikartovská Alica, Ing., CSc. 100 2000

Vršanská Mária, RNDr., PhD. 100 2000


Vedeckí pracovníci CSc., PhD.
Baráth Marek, Mgr., PhD. 100 2000

Bekešová Slávka, RNDr., PhD. 100 2000

Bučko Marek, Ing., PhD. 100 2000

Farkaš Pavol, Ing., PhD. 100 2000

Garajová Soňa, Ing., PhD. 100 2000

Gregorová Adriána, Ing., PhD. 100 2000

Kákošová Anna, RNDr., PhD. 100 2000

Kollárová Karin, RNDr., PhD. 100 2000

Kozák Ján, RNDr., PhD. 100 2000

Kozmon Stanislav, Mgr., PhD. 10 200

Lattová Erika, RNDr., PhD. 100 2000

Mazáň Marián, Ing., PhD. 100 2000

Medovarská Izabela, Ing., PhD. 100 2000

Mičová Júlia, Ing., PhD. 100 2000

Nemčovič Marek, Ing., PhD. 100 2000

Pribulová Božena, Ing., PhD. 100 2000

Spiwok Vojtech, Ing., PhD. 10 200

Šefčovičová Jana, Mgr., PhD. 100 2000

Šesták Sergej, Ing., PhD. 100 2000

Šuchová Katarína, Ing., PhD. 100 2000

Tomčová Ivana, Mgr., PhD. 100 2000

Zelko Ivan, Mgr., PhD. 100 2000


Odborní pracovníci VŠ
Alföldyová Barbora, Bc. 100 2000

Barlíková Antónia, Ing. 100

Bedrichová Viera, Ing. 100 2000

Both Peter, Mgr. 100 2000

Dzúrová Mária, RNDr. 100 2000

Ďuranová Miroslava, Mgr. 100 2000

Farkašová Erika, Bc. 100 2000

Hrabárová Eva, Ing. 100 2000

Košťálová Zuzana, Ing. 100 2000

Krupička Martin, Ing. 100 2000

Magdolen Peter, Ing. 100 2000

Pajtinka Martin, Mgr. 100 2000

Podobová Ema, Ing. 100

Raab Michal, Mgr. 10 200

Riganová Eva, PhDr. 100

Ryabova Olena, Ing. 100 2000

Sasinková Vlasta, RNDr. 100 2000

Smrtičová Hana, Bc. 100 2000

Švancár Adrián, Ing. 100 2000

Švec Jozef, Ing. 100 2000

Tonka Jozef, Ing. 100 2000

Turjan Jozef, Ing. 100 2000

Uhliariková Iveta, RNDr. 100 2000

Vlčková Silvia, Ing. 100 2000


Odborní pracovníci ÚSV
Bednáriková Mária 100

Bilačičová Janka 100

Bordáčová Alena 100 2000

Cziszárová Mária 100 2000

Čigašová Helena 100 2000

Gažíková Ľudmila 100 2000

Guthová Jana 100 2000

Chválová Beáta 100 2000

Izáková Nataša 100 2000

Janáčiová Mária 100

Kalivodová Beáta 100 2000

Kanská Alžbeta 100 2000

Karovičová Anna 100 2000

Kis Peter 100 2000

Komačková Janka 100

Kompaník Ľudovít 100 2000

Köplingerová Jana 100

Kráľovičová Viera 100 2000

Lednická Marta 100

Morháčová Eva 100 2000

Novosad Milan 100 2000

Plšková Margita 100 2000

Rosová Emília 100 2000

Sabová Kvetoslava 100 2000

Sadloňová Oľga 65 1300

Smolková Zdena 100 2000

Šályová Radoslava 100 2000

Šoltésová Alena 100 2000

Šporánková Nadežda 100 2000

Tóth Vojtech 100

Vaš Matej 100 2000

Voleková Erika 100

Weinzettlová Scarlett 100

Žišková Dana 100 2000Ostatní
Chochlík Milan 100

Csölleová Antónia 100

Činovský Ivan 50

Fischerová Ľudmila 100 2000

Lešťanská Helena 100

Masarovičová Elena 100

Pazderová Eva 100

Pír Miroslav 100

Schneiderová Zita 100

Špeťko František 100 2000

Vavro Ivan 100

Voleková Veronika 100Zoznam doktorandov
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
Belák Miroslav, Mgr. 100 2000

Filip Jaroslav, Ing. 100 2000

Garaiová Martina, Mgr. 100 2000

Halgašová Lenka, Mgr. 100 2000

Husárová Slavomíra, Mgr. 100 2000

Mészárosová Csilla, Ing. 100 2000

Molnárová Jana, Ing. 100 2000

Neščáková Zuzana, Mgr. 100 2000

Raab Michal, Mgr. 100 2000

Schenkmayerová Andrea, Ing. 100 2000

Šimová Zuzana, Mgr. 100 2000

Korcová Jana, Mgr. 100 2000


Interní doktorandi hradení z iných zdrojov

– – –
Externí doktorandi


Ďuranová Miroslava, Mgr. 100 2000

Krupička Martin, Ing. 100 2000

Pajtinka Martin, Mgr. 100 2000

Paulovičová Lucia, Ing. 100 2000

Švancár Adrián, Ing. 100 2000

Príloha B

Projekty organizácie - riešené a podané v roku 2009
a) Domáce projekty riešené v roku 2009 (členenie podľa tabuľky 2a v kapitole 2.1.)

(A = CHÚ je nositeľom projektu, B = CHÚ sa zmluvne podieľa na riešení projektu)


1A. Vedecké projekty, ktoré boli v roku 2009 financované VEGA

(názov slovenský a anglický, vedúci, doba riešenia, evidenčné číslo, pridelené financie)


Dešifrovanie glykokódu v biologických modeloch biorozpoznávacími technikami použitím exogénnych a nových syntetických lektínov

(Deciphering of the glycocode in biological models via biorecognition techniques by the use of exogenous and novel synthetic lectins)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc., 01/2007-12/2009, 2/7028/27, 5524 €
Biologické a imunologické vlastnosti sacharidových antigénov u patogénov - využitie pre prípravu subcelulárnych vakcín

(Biological and immunological properties of saccharidic antigens of pathogens - utilization for preparation of subcellular vaccines)

Ing. Slavomír Bystrický, DrSc., 01/2007-12/2009, 2/7029/27, 8209 €
Ionizácia sacharidov

(Ionization of carbohydrates)

Ing. Ivan Šimkovic, DrSc., 01/2007-12/2009, 2/7030/27, 1457 €
Diverzita kvasiniek osídľujúcich povrchy listov s ohľadom na ich vlastnosti, aktivitu a prežívanie

(Diversity of yeasts inhabiting the leaf surfaces with emphasis on their characteristics, activity, and survival)

Ing. Elena Sláviková, PhD., 01/2007-12/2009, 2/7031/27, 4474 €
Príprava nových polymérnych antioxidantov chemickou a biologickou modifikáciou lignínových odpadov z dreva a poľnohospodárskych rastlín

(Preparation of novel polymer antioxidants by chemical and biological modifications of lignin waste products from wood and agricultural plants)

Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc., 01/2007-12/2009, 2/7032/27, 3535 €
Využitie stenových polysacharidov húb a kvasiniek v ochrane životného prostredia a prevencii ochorení živočíchov a rastlín

(Application of the fungal cell wall polysaccharides in environmental protection and disease prevention of animals and plants)

RNDr. Eva Machová, PhD., 01/2007-12/2009, 2/7033/27, 3713 €
Regulačný potenciál galaktoglukomanánových oligosacharidov v procese morfogenézy buniek a vývinu koreňa

(Regulatory potential of galactoglucomannan oligosaccharides in cell morphogenesis and root development)

RNDr. Desana Lišková, PhD., 01/2007-12/2009, 2/7048/27, 4232 €Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page