Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1


Katedra chémie a chemickej technológieDownload 2.13 Mb.
Page5/24
Date29.11.2016
Size2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Katedra chémie a chemickej technológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2004

Zameranie: Charakterizácia chemických zmien lignínu v procese termickej degradácie smrekového dreva.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Fakulta prírodných vied

Katedra chémie

Dohoda o spolupráci pri riešení vedecko-výskumných úloh, výchove nových absolventov a doktorandov a využívaní modernej prístrojovej techniky.


Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika

Fakulta chemická

Ústav chemie potravin a biotechnologií

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Potvrdenie identifikácie niektorých druhov kvasiniek metódou molekulárnej biológie.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Využitie kvasiniek a ich metabolitov na sorpciu ťažkých kovov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná prednáška na konferencii.


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika

Zemědělská fakulta

Katedra rostlinné výroby a agroekologie

Druh spolupráce: Zmluvná spolupráca (medziústavná dohoda) a spoluúčasť na riešení projektu COST

Začiatok spolupráce: 2009

Zameranie: Príprava polysacharidov s antioxidačnými vlastnosťami a stanovenie fenolových látok pomocou HPLC.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná prednáška na konferencii.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, Česká republika

Fakulta technologická

Department of Environmental Protection Engineering

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Štúdium polysacharidov baktérií v čističkách odpadových vôd.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia v štádiu prípravy.

Spoločné pracoviská s univerzitami/VŠ (fakultami)
Združené laboratórium Fourier Transform Infrared Spectroscopy, založené v roku 1995, je spoločným pracoviskom Ústavu anorganickej chémie SAV, Chemického ústavu SAV, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Prístroj infračervenej spektroskopie je inštalovaný v priestoroch CHÚ SAV a slúži pre potreby základného výskumu v rámci projektov uvedených inštitúcií, na pedagogické účely ako aj základné servisné merania. V roku 2008 získal Ústav anorganickej chémie SAV spolu s Prírodovedeckou fakultou UK finančné prostriedky z projektu APVV na zakúpenie nového infračerveného spektrometra, vybaveného novými prídavnými zariadeniami pre meranie FTIR spektier modernými technikami. Nový spektrometer je umiestnený v spoločnom laboratóriu FTIR spektroskopie a Chemický ústav SAV sa podieľal na zakúpení prístroja finančným príspevkom 16543 €. Chemický ústav sa podieľal na výstupoch združeného pracoviska 6 pôvodnými vedeckými prácami a 3 príspevkami na vedeckých konferenciách.
Dňa 11. mája 2007 bol podpísaný dokument „Zmluva a štatút o združení právnických osôb s názvom Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie na Slovensku“ (NC NMR). Zmluvu podpísali štatutári zakladajúcich organizácií: FCHPT, STU v Bratislave, FEI TU v Košiciach, PriF UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, Chemický ústav SAV a Ústav merania SAV v Bratislave. Cieľom centra je koordinácia spoločných činností smerujúcich k ďalšiemu rozvoju a využitiu infraštruktúry vybudovanej v rámci riešenia úlohy „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu“ riešenej v rámci tematického ŠPVV „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry vedy a výskumu v rokoch 2003 až 2010“. Národné centrum NMR (NC NMR) bolo vytvorené za účelom aktívneho pôsobenia a zabezpečovania potrieb NMR služieb najmä v oblasti základného a aplikovaného výskumu, spolupráce s výrobnými organizáciami na Slovensku, zvyšovania vedomostného potenciálu v oblasti NMR na univerzitách, pracoviskách SAV a výskumných ústavoch formou výučby na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, organizovania seminárov, kurzov, letných škôl a pod., mobilít a stáží domácich i zahraničných študentov a vedeckých pracovníkov, expertíznej a poradenskej činnosti, a prípravy odbornej literatúry. Sieť NC NMR tvoria spolupracujúce centrá NMR lokalizované v inštitúciách, ktoré uzavreli zmluvu o združení. Na Chemickom ústave SAV je lokalizované Centrum pre štúdium dynamiky a interakcií biomolekúl, ktoré bolo v roku 2009 vybavené dvomi špičkovými NMR spektrometrami (600 MHz a 400 MHz).

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie

problému pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu

– – –
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe


Medzinárodné laserové centrum

Vývoj protokolu na určenie viability enkapsulovaných buniek E. coli technikou CLSM.7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou

– – –


7.2. Kontraktový – zmluvný národný a medzinárodný výskum
Názov kontraktu: Izolácia lignínových preparátov z výluhov

Anglický názov: Isolation of lignin preparations from spent liquors

Partner: VIDIA, spol. s r.o., Česká republika

Zodp. riešiteľ z CHÚ: Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc.

Začiatok spolupráce: 01/2009

Ukončenie spolupráce: 12/2010

Objem získaných prostriedkov v roku 2009: 36500 €

Stručný opis výstupu/výsledku: Vypracovali sa nové alternatívne postupy izolácie lignínu z výluhov chemického spracovania dreva.


Názov kontraktu: Štúdium štruktúry arabinogalaktanu izolováného z praženej kávy

Anglický názov: Roasted coffee arabinogalactan structural study

Partner: Illycaffè S.p.A., Trieste, Taliansko

Zodp. riešiteľ z CHÚ: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Začiatok spolupráce: 03/2009

Ukončenie spolupráce: 12/2009

Objem získaných prostriedkov v roku 2009: 4000 €

Stručný opis výstupu/výsledku: Publikované bolo komparatívne štúdium arabinogalaktan-proteínov izolovaných z instantnej kávy zo zŕn Coffea arabica.7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Biotika, a.s., Slovenská Ľupča

Písomný súhlas k používaniu priemyselných kmeňov Escherichia coli a Trigonopsis variabilis.


Azoter, spol. s r. o., Nové Zámky

Poradenská činnosť v súvislosti s predanou licenciou na využívanie produkčného kmeňa a technológie na prípravu spórových inokúl huby Trichoderma, ktoré sú predmetom PP 5108-2008, v prevádzka Biozávod, Petrova Ves.Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava

Stanovenie elementárneho zloženia (CHN) vzoriek.

Finančný prínos: 60 €
CMS Chemicals, s.r.o., Bratislava

Meranie a interpretácia NMR spektier vzoriek.

Finančný prínos: 160 €
HighChem, Ltd., Bratislava

Testovanie softvéru Mass Frontier 4.0 k interpretácii fragmentácie organických zlúčenín.


Biogema, v.d., Košice

Odborná garancia pri výbere vhodného antigénu a pri predklinickom testovaní vývojových súprav na stanovenie IgG, IgA a IgM protilátok voči Candida albicans.


AQUA INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Bernolákovo

Chemická a mikrobiologická analýza vodných vzoriek.8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR
Tabuľka 8a. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Ing. Slavomír Bystrický, DrSc., Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Miloš Hricovíni, PhD., RNDr. Mária Matulová, PhD.

- externí členovia komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach pri Úrade pre verejné


obstarávanie SR

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO

Meno pracovníka

Názov orgánu

Funkcia


Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

- člen Rady APVV pre prírodné vedy, pracovná skupina pre prírodné vedy 2 - chémia
Ing. Miloš Hricovíni, PhD., Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

- člen Rady Národného centra NMR8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešila organizácia v spolupráci

s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich

potrebu

– – –
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity


9.1. Vedecko-popularizačná činnosť
Tabuľka 9a. Vedecko-popularizačná činnosť

Meno

Spoluautori

Názov

Miesto zverejnenia

Dátum

Babor K.Originálny výskum overený praxou

ChemZi

09. 2009

Biely P.37th Annual Conference on Yeasts of the Czech and Slovak Commission on Yeasts

Yeast Newsletter

12. 2009

Farkaš P.

Ferko M., Valach M.

Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov 2009

Quark

09. 2009

Paulovičová L.

Paulovičová E., Bystrický S., Karelin A.A., Cvetkov J.J., Nifantjev N.E.

Mechanizmus boja proti kvasinkovým ochoreniam

Quark

09. 20099.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9b. Vedecko-organizačná činnosť

Názov podujatia

Domáca/
medzinárodná


Miesto

Dátum konania

Počet účastníkov

37th Annual Conference on Yeasts

medzinárodná

Smolenice

13.-15. máj 2009

91

EAST NMR Regional Meeting

medzinárodná

Bratislava

15.-16. december 2009

25

38th Annual Conference on Yeasts

medzinárodná

Smolenice

11.-14. máj 2010

969.3. Účasť na výstavách
36. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava AGROKOMPLEX 2009,
20.-23. august 2009, Nitra

Ústav prezentoval kolekciu vzácnych sacharidov, ktoré produkuje Realizačné oddelenie a ktoré sú pre potreby základného výskumu chémie a biochémie sacharidov ako aj potravinárskeho a farmaceutického priemyslu distribuované do celého sveta. V tejto súvislosti sa nadväzovali kontakty za účelom získania nových komerčných partnerov. Prezentovala sa tiež zbierka kvasiniek, farebné polysacharidy, chitooligosacharidy, biotechnologické využitie rastinných kultúr in vitro pre zdravie človeka, vybrané publikácie pracovníkov ústavu a katalóg produktov.

Chemický ústav SAV získal na tejto výstave ocenenie „Čestné uznanie ministra pôdohospodárstva SR na Agrokomplexe 2009 za inovatívny prístup pri výrobe D-turanózy z medu“.
Medzinárodný veľtrh vedy, výskumu, vývoja, vzdelávania, inovácií, učebných pomôcok a didaktickej techniky VEDA-VZDELÁVANIE-INOVÁCIE, 16.-18. apríl 2009, Nitra

Realizačné oddelenie CHÚ SAV na veľtrhu prezentovalo sériu vzácnych sacharidov, ktoré sa v prírode nevyskytujú alebo len vo veľmi malom množstve a sú určené predovšetkým pre farmaceutický a potravinársky priemysel.


Míľniky chémie, 1. apríl - 30. jún 2009, Bratislava

Organizátormi tejto výstavy, ktorá sa konala ako súčasť osláv 80. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV, boli: Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, Slovenské národné múzeum, Chemický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV a Ústav polymérov SAV.


Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 2.-6. november 2009, Incheba, Bratislava

Ústav sa na výstave prezentoval expozíciou pod názvom: Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach.9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9c. Programové a organizačné výbory národných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

9.5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov
Ing. Pavol Farkaš, PhD. - Chemical Papers (assistant editor)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc. - Chemical Papers

Ing. Ján Hirsch, DrSc. - Chemical Papers (editorial manager)

Ing. Miroslav Koóš, DrSc. - Chemical Papers (assistant editor)

- Acta Chimica Slovaca

Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc. - Wood Research

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. - Chemical Papers

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - Chemical Papers


9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
RNDr. Peter Biely, DrSc. - člen Učenej spoločnosti SAV

- člen Slovenskej akademickej spoločnosti

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. - predseda Komisie pre kvasinky pri Československej

spoločnosti mikrobiologickej

- člen Učenej spoločnosti SAV

RNDr. Ján Gajdoš, PhD. - tajomník Odbornej skupiny Sacharidy a glykokonjugáty

pri Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV

Ing. Peter Gemeiner, DrSc. - podpredseda Slovenskej biotechnologickej spoločnosti

- člen Učenej spoločnosti SAV

Ing. Ján Hirsch, DrSc. - predseda Odbornej skupiny Sacharidy a glykokonjugáty

pri Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV

RNDr. Desana Lišková, PhD. - predseda Odbornej skupiny Rastlinné explantáty pri

Slovenskej botanickej spoločnosti

Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. - predseda Odbornej skupiny Rastlinná cytológia pri

Slovenskej botanickej spoločnosti

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD. - predseda Slovenskej spoločnosti hmotnostnej

spektrometrie

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. - podpredseda Odbornej skupiny Organická chémia pri

Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - člen Učenej spoločnosti SAV10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a. Knižničný fond

Knižničné jednotky spolu

25463

z toho

knihy a zviazané periodiká

25463

audiovizuálne dokumenty

0

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)

0

mikroformy

0

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy

0

Počet titulov dochádzajúcich periodík

6

z toho zahraničné periodiká

5

Ročný prírastok knižničných jednotiek

155

v tom

kúpou

155

darom

0

výmenou

0

bezodplatným prevodom

0

Úbytky knižničných jednotiek

0

Knižničné jednotky spracované automatizovane

5

10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b. Výpožičky a služby

Výpožičky spolu

183

z toho

odborná literatúra pre dospelých

12

výpožičky periodík

43

prezenčné výpožičky

128

MVS iným knižniciam

21

MVS z iných knižníc

12

MMVS iným knižniciam

2

MMVS z iných knižníc

6

Počet vypracovaných bibliografií

0

Počet vypracovaných rešerší

010.3. Používatelia
Tabuľka 10c. Užívatelia

Registrovaní používatelia

0

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)

6710.4. Iné údaje
Tabuľka 10d. Iné údaje

On-line katalóg knižnice na internete (1 = áno, 0 = nie)

1

Náklady na nákup knižničného fondu v €

30710.5. Iné informácie o knižničnej činnosti

11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

- člen Výboru Snemu SAV (za II. komoru snemu)11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

- člen Predsedníctva SAV

- člen Vedeckej rady SAV

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
Ing. Peter Gemeiner, DrSc. - člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy

Ing. Ján Hirsch, DrSc. - člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy

RNDr. Desana Lišková, PhD. - členka Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-

ekologické vedy

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. - člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - člen Vedeckého kolégia SAV pre chemické vedy11.4. Členstvo v komisiách SAV
Ing. Ján Hirsch, DrSc.

- člen Rady programu centier excelentnosti SAV

- člen Edičnej rady SAV
Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

- člen Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

- člen Komisie SAV pre duševné vlastníctvo

- člen Knižničnej rady SAV


Ing. Peter Magdolen

- člen Dislokačnej komisie SAV


doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

- predseda Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

- predseda Komisie SAV pre životné prostredie

- člen Komisie SAV pre zahraničné styky

- člen Komisie SAV pre duševné vlastníctvo

- člen Komisie SAV pre infraštrukrúru

- člen Dislokačnej komisie SAV

- člen Poroty pre udeľovanie medzinárodnej ceny SAV


Ing. Elena Sláviková, PhD.

- členka Komisie SAV pre životné prostredie


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

- predseda Kontrolnej rady SAV pre činnosť SÚZ SAV

- člen Správnej rady Technologického inštitútu SAV
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium

- člen komisie pre FM EHP (Blokový grant)

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

- predseda Komisie VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie

- člen rozšíreného Predsedníctva grantovej agentúry VEGA

Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

- členovia Komisie VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page