Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1Download 2.13 Mb.
Page4/24
Date29.11.2016
Size2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   2437th Annual Conference on Yeasts (37. Výročná konferencia o kvasinkách), Smolenice, May 13-15, 2009

4 pracovníci v organizačnom výbore: Farkaš, Breierová, Kolarova, Guthová

1 pracovník v programovom výbore: Paulovičová E.
38th Annual Conference on Yeasts (38. Výročná konferencia o kvasinkách), Smolenice, May 11-14, 2010

4 pracovníci v organizačnom výbore: Farkaš, Breierová, Kolarova, Guthová

1 pracovník v programovom výbore: Paulovičová E.
BIOTECH METU 2009 - International Symposium on Biotechnology: Development and Trends, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 27-30 September 2009

1 pracovník v programovom (vedeckom) výbore: Biely


61. Zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, 7. 11. september 2009

1 pracovník v programovom výbore: Hirsch


15th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 15, Vienna, Austria, July 19-24, 2009

1 pracovník v programovom výbore: Hirsch


The 3rd Japan-Czech-Slovak Symposium on Theoretical and Computational Chemistry, Bratislava, September 9-12, 2009

1 pracovník v programovom výbore: Tvaroška


16th European Carbohydrate Symposium EUROCARB 16, Sorrento (Naples), Italy, July 3-8, 2011

1 pracovník v programovom výbore: Tvaroška


International Conference Glyco XXI, Vienna, August 21-26, 2011

1 pracovník v organizačnom výbore: Tvaroška


EAST NMR Regional Meeting, Bratislava, December 15-16, 2009

3 pracovníci v organizačnom a programovom výbore: Hricovíni, Matulová, Zalibera4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách

a národných komitétoch SR
RNDr. Peter Biely, DrSc.

- člen International Commission for Yeasts of the International Union of Microbiological

Societies

- člen Slovenského národného komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu

- národný zástupca v Management Committee COST Action 928, COST Action 868 a COST

Action FP0602


Ing. Emília Breierová, PhD.

- tajomníčka Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej


Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

- člen Slovenského národného komitétu pre biochémiu a molekulárnu biológiu

- predseda Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej
Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

- člen Bioencapsulation Research Group (Europe-Canada)

- národný zástupca v Management Committee COST Action 865 - Working Groups 2 and 4

a COST Action CM0701


Ing. Ján Hirsch, DrSc.

- reprezentant Slovenska v International Carbohydrate Organization

- reprezentant Slovenska v European Carbohydrate Organization

- člen American Chemical Society


Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

- člen American Chemical Society


Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

- národná zástupkyňa v Management Committee COST Action FP0901


RNDr. Daniela Kákoniová, PhD.

- členka Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)


Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

- člen International Society of Heterocyclic Chemistry


RNDr. Desana Lišková, PhD.

- členka International Association of Plant Tissue Cultures - Biotechnology (IAPTC-B)

- členka Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

- národná zástupkyňa v Management Committee COST Action 859 - Phytotechnologies to

promote sustainable land use and management and improve food safety
Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

- člen Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB)

- národný zástupca v Management Committee COST Action 859 - Phytotechnologies to

promote sustainable land use and management and improve food safety


Ing. Mária Mastihubová, PhD.

- člen American Chemical Society


RNDr. Mária Matulová, PhD.

- člen Steering Committee of the ESF RNP in PESC „Multidisciplinary Frontiers

of Magnetic Resonance” (EMAR)

- člen American Chemical Society


RNDr. Ján Mucha, PhD.

- člen Steering Committee of the ESF RNP in LESC „The EuroGlycosciences Forum”


Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.

- člen Arbeitsgruppe für Molekül-Spektroskopie der Österreichischen Gesellschaft für

Analytische Chemie

- člen American Society for Mass Spectrometry

- reprezentant Slovenska v International Society for Mass Spectrometry
Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

- reprezentant Slovenska v COST Chemistry and Molecular Sciences and Technologies

(CMST) Domain Committee

- čestný člen Českej chemickej spoločnosti


Ing. Elena Sláviková, PhD.

- členka Komisie pre kvasinky Československej spoločnosti mikrobiologickej


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

- člen International Steering Committee of the International Consortium on Anti-Virals

(ISC ICAV)
RNDr. Mária Vršanská, PhD.

- národná zástupkyňa v Management Committee COST Action 928 a COST Action FP0602


Zbierka kultúr kvasiniek

- člen European Culture Collections' Organization (ECCO)

- člen World Federation of Culture Collection (WFCC)

4.2.2. Členstvo v redakčných radách medzinárodných časopisov
RNDr. Peter Biely, DrSc. - Yeast Newsletter (Associate Editor)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc. - Biotechnology and Applied Biochemistry

- Biotechnology Letters

- Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology

Ing. Miloš Hricovíni, PhD. - Open Glycoscience

Ing. Miroslav Koóš, DrSc. - Molecules

- Open Glycoscience

Ing. Vladimír Kováčik, DrSc. - Chemia Analityczna–Chemical Analysis

Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. - Environmental Experimental Botany

- Plant Growth Regulation

- Root Journal

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. - ARKIVOC (Arkiv of Organic Chemistry)

Ing. Igor Tvaroška, DrSc. - Open Glycoscience

- International Journal of Carbohydrate Chemistry4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ, RP, ESF a iných)
Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Ján Hirsch, DrSc., Ing. Grigorij Kogan, DrSc.

- experti 7. Rámcového programu EÚ


Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Grigorij Kogan, DrSc.

- členovia komisie pre hodnotenie projektov Marie Curie Individual Fellowship (EÚ)


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

- predseda oponentnej rady projektu LC06030 - Biomolekulární centrum (2006-2010, MSM/LC), riešeného v rámci programu LC - Centra základního výzkumu (MŠMT) (hlavný riešiteľ: prof. Sklenář, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita v Brne). Do tejto funkcie bol Dr. Tvaroška zvolený na korešpondenčnom jednaní Rady Biomolekulárního centra v dňoch 25.-30.11.2008 v Brne.Tabuľka 4b. Počet pracovníkov hodnotiacich projekty

Meno

Typ programu/projektu

Počet

P. Biely

National Research Foundation, South Africa

1

D. Mislovičová

FP6 NMP3-CT

14.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia

medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Okrem participácie na spoločných vedeckých projektoch umožňuje MVTS pracovníkom ústavu najmä dofinancovanie projektov 6. RP a 7. RP, využitie špičkovej prístrojovej techniky (analytickej, výpočtovej) v zahraničí ako aj prístup k potrebným doma chýbajúcim interdisciplinárnym metodikám, nedostupnej literatúre (knihy, patenty) a materiálnemu vybaveniu (chemikálie, laboratórne zariadenia a pomôcky, ...). V rámci uskutočnenej mobility získali pracovníci ústavu veľmi cenné experimentálne skúsenosti a teoretické poznatky z najmodernejších metodík využívaných v súčasnosti pri riešení vedeckých problémov.

Prostredníctvom MVTS sa viacerí riešitelia projektov mohli zúčastniť významných zahraničných vedeckých podujatí (konferencie, semináre, workshopy) a nadviazať nové kontakty a spolupráce. V tomto smere boli podpísané 3 nové dvojstranné dohody o spolupráci medzi CHÚ SAV a pracoviskami: Food Engineering Department, Engineering Faculty, Ege University, Izmir, Turkey; Institute of Microbiology and Biotechnology, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova a Mikrobiologickým ústavom AV ČR v Prahe.

Viacerým doktorandom umožnila MVTS stáž na zahraničných pracoviskách. Napr. v rámci MVTS (COST 859) sa nadviazala spolupráca s pracoviskom INRA, Laboratoire Sols et Environnement, Nancy vo Francúzsku, ktorá vyústila najskôr do 3-mesačného pobytu a v súčasnosti do 10-mesačného pobytu nášho pracovníka vo Francúzsku. Z MVTS vyplynula tiež dohoda o záštite nad doktorandským štúdiom „cotutele“ medzi Chemickým ústavom SAV, STU v Bratislave a Université Blaise Pascal v Clermont-Ferrand (Francúzsko) s témou dizertačnej práce „NMR štúdium metabolizmu baktérií izolovaných z vody oblakov: úloha baktérií v chémii atmosféry“, ktorá pokračovala už tretí rok.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov ústavu je uvedený v Prílohe E.

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a v Prílohe B.

5. Vedná politika
Hlavný smer základného výskumu glykobiológia, t.j. sacharidy a ich úloha v organizmoch aj naďalej tvoria obsah domácich i zahraničných projektov riešených na pracovisku. Pozornosť sa venuje aj cielenému výskumu realizovanému prostredníctvom hospodárskych zmlúv, kontraktov a plnením dohodnutých záväzkov v rámci zmluvnej spolupráce. Značná časť riešiteľskej kapacity ústavu sa venuje vypracovávaniu projektov a grantových žiadostí a to nielen v rámci domácej VEGA, APVV, centier excelentnosti a spolupráce s priemyselnou sférou ale aj v rámci MVTS a to najmä 7. rámcového programu EÚ a vedeckých programov COST, NATO, ESF, INTAS, Európskeho sociálneho fondu a iných fondov a nadácií na podporu vedeckého výskumu. V roku 2008 a 2009 pribudla ešte významná účasť na nových výzvach OP ŠF OPVaV 2.1. a 4.1. ako aj FM EHP.

Organizačné členenie pracoviska na osem vedeckých oddelení, ktoré spolu tvoria Centrum glykomiky a tri spoločné-nevedecké oddelenia, reflektuje hlavné smery výskumu a požiadavky na jeho zabezpečenie. V rámci organizačnej štruktúry sa uplatňuje dvojstupňové riadenie: vedenie ústavu – vedúci vedeckých a spoločných-nevedeckých oddelení.

Základnými dokumentmi pracoviska sú: Zriaďovacia listina Chemického ústavu SAV č. 951/0214/2003 zo dňa 11. decembra 2003 a Dodatok č. 1 (z 19. 12. 2008) k Zriaďovacej listine Chemického ústavu SAV č. 448/G/12/2008 (ktorým sa s účinnosťou od 1. 1. 2009 mení forma hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú), Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Platový poriadok, Bezpečnostné predpisy, Traumatologický plán, Pokyny pre kontrolnú činnosť, Dohoda medzi ústavmi SAV sídliacimi v budove správcovanej Chemickým ústavom a tiež Kolektívna zmluva so Základnou organizáciou odborového zväzu. V súvislosti s viacerými zmenami v zákonoch NR SR, nariadeniach vlády SR, vyhláškach a pokynoch MZ SR týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými faktormi sme v roku 2008 a 2009 novelizovali relevantné predpisy pre práce s nebezpečnými chemickými faktormi, biologickým materiálom, GMO a pre zaobchádzanie so zdrojmi ionizujúceho

žiarenia, aplikované na pracovné podmienky v CHÚ SAV a získali príslušné oprávnenia od kompetentných orgánov.

Ústav venuje veľkú pozornosť mladej generácii a omladzovaniu kádrov. V rámci vedeckej výchovy sa na ústave v priebehu roka školí okolo 20 doktorandov, pričom každoročne sa vypisuje konkurzné konanie na ca 4 nové miesta interného doktorandského štúdia. Po úspešnej obhajobe doktorandských dizertačných prác sa mladí vedeckí pracovníci spravidla vysielajú na 1–3 ročnú postdoktorandskú stáž do zahraničia, niektorí sa uchádzajú o štipendium z podporného fondu Štefana Schwarza. Podľa možností sa ústav snaží takto vyškolených postdoktorandov potom zamestnať, aby uplatnili svoje vedomosti a získané skúsenosti pri riešení projektov v rámci CHÚ SAV. V snahe získať mladých adeptov vedy sa pracovníci ústavu aktívne zapájajú aj do pedagogickej činnosti na univerzitách (prednášky, cvičenia, vedenie diplomových prác, preddiplomová prax) a propagujú výsledky vedeckej činnosti (médiá, konferencie, semináre, letné školy, dni otvorených dverí).

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Slovenská technická univerzita, Bratislava

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva

Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu APVV

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Vývoj matematického modelu Baeyer-Villigerovej oxidácie katalyzovanej enkapsulovanými bunkami E. coli.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 publikácie v tlači a 1 poster.
Ústav biotechnológie a potravinárstva

Oddelenie biochemickej technológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Vplyv stresu na pigmentotvorné kvasinky.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je spoločná kapitola v knihe.
Druh spolupráce: Riešenie spoločného projektu VEGA

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Stabilita a vlastnosti imobilizovaných mikroorganizmov a enzýmov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 poster.


Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Štúdium enzýmových transglykozylačných reakcií.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločný poster.Ústav biotechnológie a potravinárstva

Oddelenie potravinárskej technológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Vývoj metód riadenia kvality potravín a výrobkov pre ochranu zdravia.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie

Oddelenie organickej chémie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Syntéza sacharidových aldehydov - reaktantov pre prípravu chirálnych nitrónov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky

Oddelenie fyzikálnej chémie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu Centra excelentnosti SAV

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Pokročilá výpočtová chémia.

Zhodnotenie: Spoločné stretnutie slovensko, česko a japonských kvantových chemikov.
Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Vplyv prídavku penicilamínu na degradáciu hyalurónanu kyselinou askorbovou v prítomnosti iónov medi.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.


Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia

Oddelenie biochémie a mikrobiológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Štúdium ovplyvnenia DNA cyklu mutagénnymi látkami.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 publikácia v štádiu prípravy.
Ústav analytickej chémie

Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu ŠPVV

Začiatok spolupráce: 2005

Zameranie: Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.

Zhodnotenie: Vybavenie CHÚ dvomi NMR spektrometrami (400 a 600 MHz).
Univerzita Komenského, Bratislava

Prírodovedecká fakulta

Katedra biochémie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Kvasinkové spoločenstvo osídlujúce bryndzu.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je spoločná publikácia, ktorej obsahom je popis nového kvasinkového druhu Geotrichum bryndzae sp. nov.
Druh spolupráce: Riešenie spoločného projektu APVV

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Syntéza a biologická evaluácia niektorých modelových zlúčenín s potenciálnou antimykobakteriálnou aktivitou.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 postre na medzinárodných sympóziách a spoločná publikácia v recenznom konaní.


Katedra fyziológie rastlín

Druh spolupráce: Riešenie spoločných projektov VEGA, APVV a COST

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Využitie rastlín pre dekontamináciu životného prostredia od toxických kovov a obohatenie poľnohospodárskych rastlín o dôležité minerálne látky a štúdium biologickej aktivity galaktoglukomanánových oligosacharidov vo vývinových procesoch a obrane rastlín.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné publikácie.
Katedra mikrobiológie a virológie

Druh spolupráce: Riešenie spoločného projektu VEGA

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Modulácia adherencie a rezistencie voči antifungálnym látkam u patogénnych kvasiniek rodu Candida počas tvorby biofilmu.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 postre.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu Centra excelentnosti SAV

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Pokročilá výpočtová chémia.

Zhodnotenie: Spoločné stretnutie slovensko, česko a japonských kvantových chemikov.
Katedra organickej chémie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu ŠPVV

Začiatok spolupráce: 2005

Zameranie: Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.

Zhodnotenie: Vybavenie CHÚ dvomi NMR spektrometrami (400 a 600 MHz).
Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu APVV

Začiatok spolupráce: 2006

Zameranie: Syntéza a biologická evaluácia niektorých modelových zlúčenín s potenciálnou antimykobakteriálnou aktivitou.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 poster na medzinárodnom sympóziu.


Ústav bunkovej biológie

Druh spolupráce: Riešenie spoločných projektov VEGA a COST

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Štúdium nových rastových regulátorov na rast a delenie buniek v podmienkach in vitro a štúdium biologickej aktivity galaktoglukomanánových oligosacharidov v regeneračných procesoch.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné publikácie v recenznom konaní.
Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu APVV

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Príprava lipopolysacharidov z rôznych kmeňov Vibrio cholerae. Znovu hroziace patogény – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 prezentácie na konferenciách.


Lekárska fakulta

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave

Oddelenie klinickej imunológie a alergológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Overovanie imunomodulačných vlastností beta-glukánu u pacientov s tonzilitídami.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, II. Detská klinika

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu VEGA

Začiatok spolupráce: 2004

Zameranie: Diagnostika Fabryho choroby a syndrómu hyper-IgD - stanovenie sérových hladín IgD.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Farmaceutická fakulta

Katedra farmakognózie a botaniky

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Príprava a kultivácia rastlinných kultúr in vitro pre produkciu, resp. elicitáciu sekundárnych látok so zaujímavými vlastnosťami pre farmáciu a medicínu.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu VEGA

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Konštrukcia biosenzorov pre prietokovú injekčnú analýzu.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Oddelenie chemickej fyziky

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu Centra excelentnosti SAV

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Pokročilá výpočtová chémia.

Zhodnotenie: Spoločné stretnutie slovensko, česko a japonských kvantových chemikov.
Jesséniova lekárska fakulta, Martin

Ústav farmakológie

Druh spolupráce: Spolupráca na riešení projektu APVV.

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Štúdium vzťahu chemickej štruktúry a antitusického účinku rastlinných substancií, ktoré predstavujú potenciálne pomocné prípravky vo fytoterapii kašľa.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné publikácie a 1 poster.
Slovenská zdravotnícká univerzita, Bratislava

Vedeckovýskumná základňa SZU

Oddelenie mikrobiológie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu APVV

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Príprava lipopolysacharidov z rôznych kmeňov Vibrio cholerae. Znovu hroziace patogény – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné prezentácie na konferenciách.
Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Prírodovedecká fakulta

Katedra organickej chémie

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu ŠPVV

Začiatok spolupráce: 2005

Zameranie: Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.

Zhodnotenie: Vybavenie CHÚ dvomi NMR spektrometrami (400 a 600 MHz).
Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu ŠPVV

Začiatok spolupráce: 2005

Zameranie: Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.

Zhodnotenie: Vybavenie CHÚ dvomi NMR spektrometrami (400 a 600 MHz).
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrochémie a rastlinnej výživy

Fakulta ľudskej výživy

Fakulta udržateľného poľnohospodárstva a herbológie

Druh spolupráce: Neformálna spolupráca

Začiatok spolupráce: 2008

Zameranie: Vplyv fungálnych polysacharidov na antioxidačné vlastnosti určitých plodov.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce je 1 spoločná publikácia.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

Fakulta priemyselných technológií, Púchov

Katedra chémie a technológie polymérnych materiálov a textilu

Druh spolupráce: Spoluúčasť na riešení projektu VEGA.

Začiatok spolupráce: 2007

Zameranie: Príprava prírodných a cielene hydrofobizovaných polysacharidov s antioxidačnými a asociatívnymi vlastnosťami.

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú 2 spoločné publikácie.
Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakultaShare with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page