Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1


Zmena formy doktorandského štúdiaDownload 2.13 Mb.
Page3/24
Date29.11.2016
Size2.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   243.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b. Preradenie z dennej formy na externú a z externej na dennúPočet


Preradenie z dennej formy na externú

0

Preradenie z externej formy na dennú

0


3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c. Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2009

Meno doktoranda

Forma DŠ

Dátum nástupu na DŠ

Dátum obhajoby

Číslo a názov študijného/
vedného odboru


Meno a organizácia školiteľa

Fakulta udeľujúca vedec. hodnosť

Ing. Ondřej Kosík

externá

09.2005

01.2009

14-10-9 biochémia

doc. Ing. V. Farkaš, DrSc., CHÚ SAV

FCHPT STU

Ing. Izabela Medovarská

externá

09.2003

07.2009

14-10-9 biochémia

RNDr. E. Machová, PhD., CHÚ SAV

PriF UK

Ing. Jana Šefčovičová

denná

10.2005

09.2009

5.2.25. biotechnológia

Ing. P. Gemeiner, DrSc., CHÚ SAV

FCHPT STU

Mgr. Peter Both

externá

09.2004

10.2009

4.1.22. biochémia

RNDr. J. Mucha, CSc., CHÚ SAV

J. Furier Univ., Grenoble, FR

Ing. Soňa Garajová

externá

09.2005

10.2009

4.1.22 biochémia

Ing. E. Stratilová, PhD., CHÚ SAV

FCHPT STU

Mgr. Michal Vojtech

externá

09.2004

12.2009

4.1.16. organická chémia

RNDr. Mária Petrušová, PhD., CHÚ SAV

PriF UK

Ing. Zuzana Košťálová

externá

09.2005

12.2009

4.1.19. makromolekulová
chémia

Ing. Z. Hromádková, PhD., CHÚ SAV

FCHPT STU


3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej
školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje


Názov študijného odboru (ŠO)

Číslo ŠO

Doktorandský študijný program uskutočňovaný na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)

Organická chémia

4.1.16

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Organická chémia

4.1.16

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fyzikálna chémia

4.1.18

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Fyzikálna chémia

4.1.18

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Makromolekulová chémia

4.1.19

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Biochémia

4.1.22

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Biochémia

4.1.22

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Mikrobiológia

4.2.7

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Biotechnológia

5.2.25

Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Biotechnológia

5.2.25

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Tabuľka 3e. Účasť na pedagogickom procese

Menný prehľad pracovníkov, ktorí boli menovaní do odborových komisií pre doktorandské štúdium*

Menný prehľad pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia vedeckých rád univerzít a správnych rád univerzít
a fakúlt**


Menný prehľad pracovníkov, ktorí získali vyššiu vedeckú, pedagogickú hodnosť alebo vyšší kvalifikačný stupeň (s uvedením hodnosti/stupňa)

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

(4.1.16. organická chémia - PriF UK; PriF UK a FCHPT STU)Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

(Vedecká rada PriF UK)Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., samostatný vedecký pracovník

Ing. Ján Hirsch, DrSc.

(4.1.16. organická chémia - PriF UK; PriF UK a FCHPT STU)


Mgr. Juraj Kóňa, PhD. samostatný vedecký pracovník

Ing. Vladimír Kováčik, DrSc.

(4.1.17. analytická chémia - PriF UK)


Ing. Ema Paulovičová, PhD., samostatný vedecký pracovník

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

(4.1.18. fyzikálna chémia - PriF UK a FCHPT STU)


Ing. Monika Poláková, PhD., samostatný vedecký pracovník

RNDr. Peter Biely, DrSc.

(4.1.22. biochémia - FCHPT STU)


Ing. Soňa Garajová, PhD., vedecký pracovník

RNDr. Mária Vršanská, PhD.

(4.1.22. biochémia - PriF UK)


Ing. Izabela Medovarská, PhD., vedecký pracovník

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

(4.2.7. mikrobiológia - PriF UK)


Ing. Jana Šefčovičová, PhD., vedecký pracovník

RNDr. Desana Lišková, PhD.

(4.2.9. fyziológia rastlín -PriF UK)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

(5.2.25. biotechnológie - PriF UK a FCHPT STU)

*V zátvorke sú uvedené čísla a názvy študijných odborov; **v zátvorke sú uvedené príslušné skratky názvov fakúlt/univerzít/VŠ.

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f. Prednášky a cvičenia vedené v roku 2009
Prednášky

Cvičenia

doma

v zahraničí

doma

v zahraničí

Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení

7

2

7

1

Celkový počet hodín
v r. 2009


84

52

648

30

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty,univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.

Tabuľka 3g. Aktivity pracovníkov na VŠ

1.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti diplomových a bakalárskych prác

3

2.

Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác

5

3.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)

15

4.

Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác

8

5.

Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce

5

6.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác

3

7.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác

13

8.

Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách

03.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Chemický ústav SAV bol v roku 2009 školiacim pracoviskom v 6-tich študijných odboroch a naďalej disponuje dostatočnou kapacitou kvalifikovaných školiteľov. Doktorandský štúdijný program sa uskutočňoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (v študijných odboroch 4.1.16 organická chémia, 4.1.18 fyzikálna chémia, 4.1.22 biochémia, 4.2.7 mikrobiológia) a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (študijné odbory 4.1.16 organická chémia, 4.1.18 fyzikálna chémia, 4.1.19 makromolekulová chémia, 4.1.22 biochémia, 5.2.25 biotechnológia).

V priebehu roka 2009 sa na CHÚ SAV celkom školilo 24 doktorandov, z toho 14 riadnych doktorandov denného štúdia a 10 externí doktorandi. V roku 2009 bolo prijatých 6 doktorandov, z toho 5 v dennom štúdiu a 1 v externom štúdiu. Dúfame, že tento trend bude v budúcnosti pokračovať a počty doktorandov na ústave budú stabilizované a obsadené budú všetky pridelené doktorandské miesta. V minulosti bol záujem zo strany študentov hlavne o odbor biochémia, v tomto roku sa presadil najmä odbor biotechnológia (3), ďalej biochémia (2) a organická chémia (1). Dlhodobo menší záujem zo strany študentov je o odbor makromolekulová chémia. Obávame sa, že sa začínajú negatívne prejavovať nevýhody externej vzdelávacej inštitúcie zakotvené v novom vysokoškolskom zákone a taktiež dopad všeobecného nezáujmu mladej generácie o štúdium v odboroch z oblasti prírodných vied.

V roku 2009 siedmi doktorandi úspešne obhájili doktorandskú dizertačnú prácu. Z toho počtu boli 6 externí doktorandi, z ktorých sa štyria po ukončení 3-ročného doktorandského štúdia stali zamestnancami CHÚ s termínovanými pracovnými zmluvami a 1 doktorand v dennej forme štúdia. Všetky posudky oponentov dizertačných prác boli priaznivé, úroveň prác bola kvalitná, začo treba vysloviť uznanie školiteľom - vedeckým pracovníkom Chemického ústavu SAV.

Všetkým doktorandom doktorandského štúdia riadeného podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorým uplynulo určené 3-ročné študijné obdobie, sa ukončenie doktorandúry umožnilo na základe termínovaných pracovných zmlúv (1 rok).

Na základe výsledkov kontrolných dní, ktoré sa konali v októbri 2009, sa dá predpokladať, že v roku 2010 by malo doktorandskú dizertačnú prácu obhajovať ca 6 doktorandov (4 doktorandi podľa nového vysokoškolského zákona a poslední dvaja ešte podľa starého systému).

Doktorandi sa aktívne zapájajú do vedeckého a spoločenského života na ústave. Svoje požiadavky, návrhy, resp. pripomienky majú možnosť predniesť, okrem iného, aj na Ústavnej rade prostredníctvom svojho voleného zástupcu.4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia organizovala v roku 2009 alebo

sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a poločenského prínosu

podujatia
37th Annual Conference on Yeasts, Smolenice, May 13 15, 2009

(37. Výročná konferencia o kvasinkách, Smolenice, 13.-15. máj 2009)

Vedecký program konferencie bol rozdelený do troch sekcií: 1. Genetics and molecular biology of yeasts; 2. Cell biology and medical mycology a 3. Biotechnology.

Vďaka sponzorskej podpore a občianskemu združeniu NATURA odzneli prednášky renomovaných vedcov ako Hahn-Hägerdal B., Poláková S. (Švédsko), Suk Hoo Yoon, (Južná Kórea), Weselake R.J. (Kanada), van Zyl W.H. (Južná Afrika), Raspor P. (Slovinsko), Sipiczki M., Maráz A. (Maďarsko), Sullivan D. (Írsko), Chołbiński P., Palamarczyk G., Juchimiuk M., (Polsko), Popolo L. (Taliansko), Arroyo J. (Španielsko), Petrezsélyová S. (Česká republika), Buc M. (Slovensko).

Celkovo odznelo 28 prednášok z toho 3 prednášky boli hradené občianskym združením NATURA a 11 prednášok sponzorovala Komisia pre kvasinky z grantu Medzinárodného Višegrádskeho Fondu (IVF). Prezentovaných bolo 53 plagátových vývesiek. Na tejto konferencii sa stretli pracovníci z VŠ, SAV ako aj z priemyslu. Čoraz viac o ňu prejavujú záujem vedeckí pracovníci zo všetkých krajín V4 ale aj ostatných krajín.

Počet účastníkov: 91, z toho 47 zahraničných.


EAST NMR Regional Meeting, Bratislava, December 15-16, 2009

(EAST NMR regionálny míting, Bratislava, 15.-16. december 2009)

Vedecký program konferencie, ktorej sa zúčastnili najmä pracovníci NMR spektroskopie, bol rozdelený do dvoch dní: Úvodná plenárna prednáška, ktorú predniesol prof. V. Sklenář z Masarykovej univerzity v Brne bola venovaná biomolekulárnej NMR spektroskopii. Ďalšie prednášky (prof. Batta, University of Debrecen a prof. Ejchart, University of Warsaw) boli venované dynamickým vlastnostiam biomolekúl. Ostatné príspevky sa venovali hlavne problematike štruktúry sacharidov ako aj teoretickým aspektom NMR. Celkovo odznelo 11 prednášok.

Počet účastníkov: 25, z toho 13 zahraničných.4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia v roku 2010
38th Annual Conference on Yeasts, Smolenice, May 11-14, 2010

(38. Výročná konferencia o kvasinkách, Smolenice, 11.-14. máj 2010)

doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., 02/59410216, chemvfar@savba.sk

Ing. Emília Breierová, PhD., 02/59410241, chememi@savba.sk4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií

Tabuľka 4a. Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií

Typ výboru

Programový

Organizačný

Programový i organizačný

Počet členstiev

7

9

3


Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page