Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1Download 2.13 Mb.
Page1/24
Date29.11.2016
Size2.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Chemický ústav

Slovenskej akadémie vied

SPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2009

Bratislava

január 2010
O b s a h

1. Základné údaje o organizácii 1

1.1 Kontaktné údaje 1

1.2. Údaje o zamestnancoch 1

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii 2


2. Vedecká činnosť 3

2.1. Domáce projekty 3

2.2. Medzinárodné projekty 4

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 4

2.4. Publikačná činnosť 8

2.6. Vyžiadané prednášky 9

2.7. Patentová a licenčná činnosť 13

2.8. Iné informácie o vedeckej činnosti 14


3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie 15

ľudských zdrojov pre vedu a techniku

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu 15

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia 16

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou 16

obhajobou

3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ 16

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti 17

3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 18


4. Medzinárodná vedecká spolupráca 19

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia 19

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch 21

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných) 23

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 23

medzinárodných projektov a iné informácie k MVTS


5. Vedná politika 24
6. Spolupráca s univerzitami/VŠ, štátnymi a neziskovými inštitúciami 25

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami) 25

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi 31

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe 32


7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou 32

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou 32

7.2. Kontraktový - zmluvný národný a medzinárodný výskum 32

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe 32


8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány 33

štátnej správy SR a iné organizácie

8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, 33

ministerstiev SR 33

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 33

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešila organizácia 34

v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými

orgánmi alebo pre ich potrebu


9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity 34

9.1. Vedecko-popularizačná činnosť 34

9.2. Vedecko-organizačná činnosť 34

9.3. Účasť na výstavách 34

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií 35

9.5. Členstvo v redakčných radách domácich časopisov 35

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach 36
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska 36
11. Aktivity v orgánoch SAV 37

11.1. Členstvo vo výbore Snemu SAV 37

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV 37

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV 38

11.4. Členstvo v komisiách SAV 38

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA 38


12. Hospodárenie organizácie 39

13. Nadácie a fondy pri organizácii 39

14. Iné významné činnosti organizácie 40

15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie 40

15.1. Domáce ocenenia 40

15.2. Medzinárodné ocenenia 41

16. Poskytovanie informácií v súlade so Zákonom o slobodnom prístupe 42

k informáciám

17. Problémy a podnety na činnosť SAV 42
Prílohy 44

Príloha A Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2009 44

Príloha B Projekty riešené v organizácii 48

Príloha C Publikačná činnosť organizácie 70

Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie 80

Príloha E Medzinárodná mobilita organizácie 83

Príloha F Vedecko-popularizačná činnosť 86

Citácie v roku 2008 a doplnky za rok 2007 87

1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov organizácie: Chemický ústav SAV
Riaditeľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Tel: 59410324, 59510200 Fax: 59410222 E-mail: chemitsa@savba.sk

chemdir@savba.sk

Zástupca riaditeľa (štatutárny): Ing. Miroslav Koóš, DrSc.

Tel: 59410254 Fax: 59410222 E-mail: chemmiro@savba.sk
Vedecká tajomníčka: RNDr. Desana Lišková, PhD.

Tel: 59410265 Fax: 59410222 E-mail: chemlisk@savba.sk


Predseda vedeckej rady: RNDr. Ján Mucha, PhD.

Tel: 59410351 Fax: 59410222 E-mail: chemjmuc@savba.sk


Adresa sídla: 845 38 Bratislava, Dúbravská cesta 9

Tel: 54772080, 59410201 Fax: 59410222 E-mail: chemsekr@savba.skWebová stránka: http://www.chem.sk/
Typ organizácie: príspevková od r. 2009

1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a. Počet a štruktúra zamestnancov

Štruktúra zamestnancov

K

K -do 35 r.
K -ved. prac.
F
P
T

M

Ž

M

Ž

Celkový počet zamestnancov

136

14

20

127

122.65

100.02

Vedeckí pracovníci

65

7

7

33

32

56

53.66

53.66

Odborní pracovníci VŠ

25

4

9

25

24.71

21.71

Odborní pracovníci ÚS

34

3

4

34

33.06

24.65

Ostatní pracovníci

12

0

0

12

11.22K - kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2009 (zamestnanci v pracovnom pomere vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

F - fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2009 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)

P - celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov

T - celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov

M, Ž - muži, ženy
Tabuľka 1b. Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 3l. l2. 2009)

Rodová

skladba

Pracovníci s hodnosťou

Vedeckí pracovníci

v stupňoch
DrSc.

CSc./PhD.

prof.

doc.

I.

IIa.

IIb.

Muži

10

23

1

2

10

13

10

Ženy

1

31

1

0

1

19

12Tabuľka 1c. Štruktúra zamestnancov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov

Veková štruktúra

< 30

31-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

> 65

Muži

5

7

3

2

3

5

9

3

5

Ženy

10

4

6

1

5

6

7

5

1Tabuľka 1d. Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31. 12. 2009
Kmeňoví zamestnanci

Vedeckí pracovníci

Riešitelia projektov

Muži

48.78

49.45

47.52

Ženy

47.84

47.37

44.62

Spolu

48.17

48.43

45.97

Pozn.: V Prílohe A je uvedený menný zoznam zamestnancov a doktorandov

k 31. 12. 2009 s vyznačením úväzku a riešiteľskej kapacity.

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné

obdobie (v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2009 nedošlo k žiadnym podstatným zmenám vo vedeckej orientácii Chemického ústavu, ktorá bola naďalej zameraná na riešenie problematiky chémie a biochémie sacharidov a príslušných enzýmových systémov.

V rámci organizačného členenia pracoviska (od 1. 1. 2005), je vytvorených osem vedeckých oddelení - Štruktúra a funkcia sacharidov, Glykobiológia, Glykomateriály, Glykochémia, Glykobiotechnológia, Enzymológia sacharidov, Imunochémia glykokonjugátov a Zbierka kvasiniek (tieto vedecké oddelenia spolu tvoria Centrum glykomiky) a tri spoločné-nevedecké oddelenia - Analytické odd., Realizačné odd. a Ekonomicko-technické oddelenie.

Chemický ústav SAV bol v rámci akreditácie vedeckých organizácií SAV v roku 2007 zaradený do skupiny A*, čo svedčí o vysokej kvalite vedecko-výskumnej práce a ostatných zohľadňovaných ukazovateľov. Podobne pri evaluácii pracovísk začiatkom roka 2009 sa ústav umiestnil medzi najlepšími pracoviskami II. odd. vied SAV.

Od 1. 1. 2009 sa zmenila forma hospodárenia ústavu z rozpočtovej na príspevkovú.2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
2.1.1. Domáce projekty riešené v roku 2009
Tabuľka 2a. Zoznam domácich projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie za r. 2009 (v €)
A

B

A

B

spolu

pre organizáciu

1. Vedecké projekty, ktoré boli v r. 2009 financované VEGA

20

4

110308

110308

11254

2. Projekty, ktoré boli v r. 2009 financované APVV

11

4

330787

253989

23146

3. Projekty OP ŠF

0

3

0

0

70315

4. Projekty FM EHP

2

0

74680

74680

0

5. Projekty riešené v rámci ŠPVV

0

1

0

0

43922

6. Projekty centier excelentnosti SAV

1

1

39832

28214

10000

7. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v r. 2009 financované

0

0

0

0

0

8. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

0

0

0

0

0

9. Podpora medzinárod. spolupráce z národných zdrojov (MVTS, APVV,..)

4

15

21635

14930

68567

10. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

0

0

0

0

0

A - organizácia je nositeľom projektu; B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

2.1.2. Domáce projekty podané v roku 2009
Tabuľka 2b. Zoznam domácich projektov podaných v roku 2009

Štruktúra projektov

Miesto

podania

Organizácia je nositeľom projektu

Organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

1. Účasť na nových výzvach APVV r. 20091

2

2. Projekty výziev OP ŠF podané v r. 2009

Bratislava

1

6

Regióny

1

0

3. Projekty výziev FM EHP podané v r. 20090

0


2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1 Medzinárodné projekty riešené v roku 2009
Tabuľka 2c. Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2009

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV

Počet projektov

Čerpané financie za r. 2009 (v €)

A

B

A

B

spolu

pre organizáciu

1. Projekty 6. rámcového programu EÚ (riešené v r. 2009)

0

3

0

0

82380

2. Projekty 7. RP EÚ

0

2

0

0

77635

3. Multilaterálne projekty v rámci vedec. programov COST, EUREKA, INTAS, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné

0

10

0

0

0

4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-techn. spolupráci (Grécko, ČR, Nemecko a iné)

3

1

0

0

0

5. Bilaterálne projekty

1

0

0

0

0

6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahr. zdrojov

2

0

40500

40500

0

A - organizácia je nositeľom projektu; B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

*Bližšie údaje sú uvedené v Prílohe B.

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2009
Tabuľka 2d. Podané projekty 7. RPEÚ v roku 2009
A

B

Počet podaných projektov v 7. RP EÚ

2

2

A - organizácia je nositeľom projektu; B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Charakterizácia katalytického mechanizmu glykozyltransferáz (Krupička, Tvaroška)

Enzým galaktozyltransferáza-I katalyzuje prenos monosacharidu galaktózy z donoru na acetylglukozamín a k svojej funkcii potrebuje dvojmocný mangán. Katalytický mechanizmus tohto enzýmu bol študovaný použitím kombinácie metód kvantovej a molekulovej mechaniky. Kvanotovochemická časť popisovala 253 atómov a molekulová mechanika zostatok systému - 4527 atómov. Charakterizovaná bola štruktúra Michaelisovho komplexu, tranzitného stavu reakcie a vypočítaná aktivačná bariéra pre tento proces bola 15 kcal/mol. Získané výsledky pridávajú ďalšie argumenty v prospech pre SN2 typ mechanizmu používaného invertujúcimi glykozyltransferázami. Projekty APVV-0607-07, MRTN-CT-2006-035866 (6RP), CE SAV COMCHEM (Chemický ústav SAV).


KRUPIČKA, M. - TVAROŠKA, I. Hybrid quantum mechanical/molecular mechanical investigation of the β-1,4-galactosyltransferase-I mechanism. In The Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113, (2009), p. 11314-11319. (4.189 – IF2008)

Širokospektrálne požiadavky pre enkapsuláciu v medicíne a biotechnológii (Bučko, Gemeiner, Vikartovská)

Na základe prehľadu aktuálneho stavu a porovnávacích medzilaboratórnych testov (tzv. round robin experiments), uskutočnených vo vybraných špičkových európskych laboratóriách sa podarilo určiť, zjednotiť a štandardizovať najvhodnejšie techniky charakterizácie kapsúl, používaných pre medicínske a biotechnologické účely. Pracovisko Chemického ústavu SAV prispelo ku štandardizácii techník meraním viskozity enkapsulačných polymérov, produkciou alginátových častíc pomocou enkapsulátora s koaxiálnou vzduchovou tryskou a meraním biokompatibility polyelektrolytových kapsúl technikou bioluminometrie. Projekty COST Action 865, VEGA 1/4452/07, APVV-51-033205 (Chemický ústav SAV).


DE VOS, P. - BUČKO, M. - GEMEINER, P. - NAVRÁTIL, M. - ŠVITEL, J. - FAAS, M. - STRAND, B.L. - SKJAK-BRAEK, G. - MORCH, Y.A. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, I. - KOLLÁRIKOVÁ, G. - ORIVE, G. - PONCELET, D. - PEDRAZ, J.L. - ANSORGE-SCHUMACHER, M.B. Multiscale requirements for bioencapsulation in medicine and biotechnology. In Biomaterials. Vol. 30, (2009), p. 2559-2570. (6.646 – IF2008)

Peptidové adaptéry vhodné na detekciu neznačených proteínov. Chemická optimalizácia a detekcia rozdielnych foriem proteínov (Tkáč)

Na stanovenie cyklín-závislých kináz (CDKs), ktorých aktivity sú dôležité pri proliferácii a v rakovinových bunkách, boli využité nové rozpoznávacie biologické próby - peptidové aptaméry. Študovaná bola najmä optimalizácia povrchov s orientovanou imobilizáciou peptidových aptamérov s následným využitím pri vysoko špecifickom a citlivom protokole stanovenia aktívnej formy CDK2. Porovnaním väzobnej afinity dvoch rozličných peptidových aptamérov - pep6 a pep9 (oba pripravené vsunutím peptidovej sekvencie na povrch „scaffold“ proteínu) sa zistilo, že pep9 bol efektívnejší. Okrem toho pep9 bol schopný detegovať len minimálne zmeny v konformácii CDK2 súvisiace s aktiváciou katalytickej aktivity fosforyláciou len jednej aminokyseliny (treonín 160). Typická odpoveď na neaktívnu formu CDK2 bola v rozmedzí od 0.5–2% odpovede aktívnej formy CDK2 v koncentračnom rozsahu 2–20 nM. Hoci protilátky sú schopné v zriedkavých prípadoch rozoznávať konformačné zmeny väzobného partnera, toto je prelomová štúdia ukazujúca, že próba iná ako protilátka je schopná detegovať izofomy proteínov. Projekt BBSRC (BB/D523094/1) (Chemický ústav SAV).


DAVIS, J.J. - TKAC, J. - HUMPHREYS, R. - BUXTON, A.T. - LEE, T.A. - FERRIGNO, P.K. Peptide aptamers in label-free protein detection: 2. Chemical optimization and detection of distinct protein isoforms. In Analytical Chemistry. Vol. 81, (2009), p. 3314-3320. (5.712 – IF2008)

2.3.2. Aplikačný výskum
Prietočné injekčné analytické systémy založené na biosenzoroch pre sledovanie biotechnologických procesov (Gemeiner et al.)

Vyvinutý a aplikovaný bol prietočný injekčný analytický (flow injection analysis, FIA) systém na sledovanie fermentácie sorbitolu na sorbózu pomocou enzýmového biosenzora a sledovanie etanolovej fermentácie pomocou mikrobiálneho Gluconobacter biosenzora. V prípade biotransformácie D-sorbitolu na L-sorbózu, ktorá významne zefektívňuje proces produkcie vitamínu C (jeho celosvetová ročná produkcia je cca 120000 t), bola použitá enzýmová bioelektróda s enzýmom D-sorbitol dehydrogenáza. Pri monitorovanej fermentácii sorbitolu na sorbózu sa používa kmeň Gluconobacter, pričom ten bol v ďalšej aplikácii FIA systému využitý ako biokomponent bioelektródy. Pri off-line sledovaní etanolovej fermentácie, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie biotechnologické procesy vôbec, bol purifikovaný enzým alkohol dehydrogenáza nahradený spomínaným mikroorganizmom Gluconobacter oxydans. Presnosť aj stabilita monitorovacieho systému založeného na mikrobiálnom biosenzore boli vyhovujúce. Oba opísané FIA biosenzorové systémy boli úspešne a efektívne použité pre sledovanie celého priebehu príslušných fermentačných procesov. Sú porovnateľné s metódami používanými pre tento účel rutinne (zväčša separačné, HPLC resp. GC), čím ich plne nahradzujú, navyše skracujú čas analýzy, sú lacnejšie a v prípade potreby sú uspôsobiteľné aj pre on-line analýzy. Projekty APVV-51-033205; VMSP-P-0052-07; SAV-FM-EHP-2008-04-04; VEGA 1/4452/07; VEGA 2/01431/09 (Chemický ústav SAV).


ŠEFČOVIČOVÁ, J. - VIKARTOVSKÁ, A. - PÄTOPRSTÝ, V. - MAGDOLEN, P. - KATRLÍK, J. - TKÁČ, J. - GEMEINER, P. Off-line FIA monitoring of sorbitol consumption during sorbose production using a sorbitol biosensor. In Analytica Chimica Acta. Vol. 644, (2009), p. 68-71. (3.146 – IF2008)
VALACH, M. - KATRLÍK, J. - ŠTURDÍK, E. - GEMEINER, P. Ethanol Gluconobacter biosensor designed for flow injection analysis. Application in ethanol fermentation off-line monitoring. In Sensors and Actuators B: Chemical. Vol. 138, (2009), p. 581-586. (3.122 – IF2008)

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Metadynamika ako nástroj štúdia konformačných zmien biologicky aktívnych molekúl (Spiwok, Tvaroška)

Kyselina sialová hrá dôležitú úlohu v celom rade biologických procesov a jej mimetiká sú efektívnymi antivirotikami pri liečení chrípky. Kľúčovú úlohu pri rozpoznávaní kyseliny sialovej zohráva jej konformácia. Preto bol vypočítaný povrch voľnej energie charakterizujúci konformačné chovanie jej 6-členného kruhu. Výsledky ukázali, že metadynamika môže korektne popísať voľno-energetický povrch konformačných zmien biologicky dôležitých molekúl a tieto výsledky môžu byť použité pri dizajne nových inhibítorov neuraminidázy. Projekt MRTN-CT-2006-035866 (6RP) (Chemický ústav SAV).


SPIWOK, V. - TVAROŠKA, I. Conformational free energy surface of α-N-acetylneuraminic acid: An interplay between hydrogen bonding and solvation. In The Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113, (2009), p. 9589-9594. (4.189 – IF2008)
SPIWOK, V. - TVAROŠKA, I. Metadynamics modelling of the solvent effect on primary hydroxyl rotamer equilibria in hexopyranosides. In Carbohydrate Research. Vol. 344, (2009), p. 1575-1581. (1.960 – IF2008)

Mutačná analýza génu UDP-GlcNAc-1-fosfotransferázy u pacientov s ochorením na Mukolipidózu typ-II a III (Mucha)

Mukolipidóza typ-II a III je metabolické, autozomálne recesívne ochorenie, ktoré vzniká následkom defektu UDP-GlcNAc-1-fosfotransferázy (GNPTAB) - klúčového enzýmu biosyntézy Man-6-P-značených lyzozomálnych enzýmov. DNA analýzou génu GNPTAB u 46 pacientov bol potvrdený výskyt 25 rôzne mutovaných alel, z ktorých 22 je opísaných vôbec prvýkrát. Štúdie funkčnej expresie mutovaných génov a bioinformatické analýzy definovali molekulárnu podstatu straty katalytickej aktivity enzýmu. Výsledky mutačnej analýzy génu nájdu praktické uplatnenie v klinickej praxi pri komplementárnej diagnostike metabolického ochorenia. Projekt ESF-Euroglycosciences Forum (07-RNP-015) (Chemický ústav SAV).


TAPPINO, B. - CHUZHANOVA, N.A. - REGIS, S. - DARDIS, A. - CORSOLINI, F. - STROPPIANO, M. - TONOLI, E. - BECCARI, T. - ROSANO, C. - MUCHA, J. - BLANCO, M. - SZLAGO, M. - DI ROCCO, M. - COOPER, D.N. - FILOCAMO, M. Molecular characterization of 22 novel UDP-N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase α- and β-subunit (GNPTAB) gene mutations causing mucolipidosis types IIalpha/beta and III α/β in 46 patients. In Human Mutation. Vol. 30, (2009), p. E956-E973. (7.033 – IF2008)

Nová rodina hemicelulolytickej alfa-glukuronidázy - enzým s významným biotechnologickým potenciálom (Biely, Ryabova, Vršanská)

Štúdium xylanolytického systému xylózu-fermentujúcej kvasinky Pichia stipitis viedlo k objavu extracelulárnej -glukuronidázy, ktorá odstraňuje zvyšky kyseliny 4-O-metyl-D-glukurónovej z hlavného reťazca glukurónoxylánu. Túto aktivitu nevykazujú lepšie preštudované mikrobiálne -glukuronidázy patriace do rodiny glykozidhydroláz číslo 67, ktoré sú aktívne iba na aldourónových kyselinách, v ktorých je urónová kyselina viazaná na neredujúcu D-xylopyranozylovú jednotku. N-terminálna aminokyselinová sekvencia purifikovaného enzýmu odpovedala presne génu kvasinky P. stipitis ABN67901, ktorý kóduje bielkovinu neznámej funkcie, avšak veľkosťou odpovedajúcej izolovanej -glukuronidáze. Vyhľadávanie podobných génov v genómoch iných mikroorganizmov viedlo k zriadeniu novej rodiny glykozidhydroláz číslo 115, čo možno považovať za ďalší významný príspevok slovenskej vedy k súčasnému poznaniu a klasifikácii enzýmov aktívnych na sacharidoch. Katalytické vlastnosti nového typu enzýmu majú perspektívu využitia v biokonverzii rastlinnej hmoty ako ako aj na modifikáciu reologických vlastností glukurónoxylánu. Projekt APVV SK-ZA-0005-07 (Chemický ústav SAV).


RYABOVA, O. - VRŠANSKÁ, M. - KANEKO, S. - VAN ZYL, W.H. - BIELY, P. A novel family of hemicellulolytic α-glucuronidase. In FEBS Letters. Vol. 583, (2009), p. 1457-1462. (3.264 – IF2008)

2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
Chemický ústav SAV participoval v roku 2009 v 3 úspešných projektoch výzvy OPVaV-2008/4.1/01-SORO štrukturálnych fondov EÚ - vo všetkých ako partner. V roku 2009 podal ústav 8 projektov v rámci výziev OP ŠF, z toho 2 ako podávateľ a 6 projektov ako partner. Z podaných projektov boli 2 schválené, 2 vyradené (z formálnych nedostatkov) a 4 sú v štádiu posudzovania.

Čerpanie bude zamerané najmä na vybavenie pracoviska prístrojmi, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie unikátneho postavenia Chemického ústavu SAV v oblasti výskumu glykomiky. Vzhľadom na dlhoročné podfinancovanie kapitálovými prostriedkami je infraštruktúra ústavu nedostatočná. Doteraz sa tento nedostatok čiastočne riešil spoluprácou so zahraničnými pracoviskami, avšak z dlhodobého hľadiska takýto stav nie je akceptovateľný.2.4. Publikačná činnosť (bibliografické údaje výstupov sú uvedené v Prílohe C)
Tabuľka 2e. Štatistika vybraných kategórií publikácií

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ

Počet v 2009/ doplnky z 2008

1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)

0/0

2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)

0/0

3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)

0/0

4. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)

0/0

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)

0/0

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)

6/0

7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)

0/0

8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)

0/0

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents (ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)

68/6

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)

4/1

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou alebo na CD)

a/ recenzovaných (AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC,
CED)

b/ nerecenzovaných (AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)


5/0

3/0

12. Vydané periodiká evidované v Current Contents

1/0

13. Ostatné vydané periodiká

0/0

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí (FAI)

1/0

15. Vedecké práce uverejnené na internete (GHG)

1/0

16. Preklady vedeckých a odborných textov (EAJ)

0/0Tabuľka 2f. Ohlasy

OHLASY

Počet v r. 2008

Doplnky z r. 2007

Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

1378

32

Citácie v SCOPUS (1.2., 2.2)

29

0

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)

0

0

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch (3. 4)

39

24

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0

02.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g. Konferencie (počet v r. 2009 a doplnky za r. 2008)

Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach

106/0

Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach

7/0


Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page