Education resource centreDownload 0.78 Mb.
Page26/50
Date08.07.2018
Size0.78 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50

YORÙBÁ SS 2 TÁÀMÙ KEJÌ

ÕSÊ

ORÍ ÕRÕ/ ÀKÓÓNÚ

ÀMÚŚE IŚË


1.

ÈDÈ: Àròkô (Lëtà gbêfê)

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Àdírësì

b. Ìkíni

d. Àkôlé


e. Déètì

ç. Kókó õrõ

f. Àsôkágbá


OLÙKÖ:

a. Tö akëkõö sõnà láti kô àròkô

b. Gbìyànjú láti kô àròkô tí olùkö bá yàn fún wôn

AKËKÕÖ:

a. Têlé ìlànà olùkö láti kô àròkô.

b. Gbìyànjú láti kô àròkô tí olùkö bá yàn fún wôn

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI:


 • Ìwé àpilêkô lórí àròkô

 • Àpççrç lëtà gbêfê tó múná dóko

 • pátákó ìkõwé

2.

ÌWÉ KÍKA: Àtúpalê Ìtàn Àròsô

ÀKÓÓNÚ IŚË

Akëkõö yóò le śe àtúpalê

a. Kókó õrõ

b. Àhunpõ ìtàn àti ìfìwàwêdá

d. Ibùdó ìtàn

e. Ôgbön ìsõtàn

ç. Ìlo èdè

f. Àśà tó jçyô nínú ìtàn àròsôOLÙKÖ:

a. Jë kí akëkõö ka ìwé ìtàn àròsô ní àkàyé

b. Śe àlàyé tó kún lórí ìwé ìtàn àròsô

d. Kô àwôn õrõ pàtàkì pàtàkì tí ó jçyô jáde sójú pátákóAKËKÕÖ:

a. Ka ìwé ìtàn àròsô wa láti ilé àti nínú kíláásì

b. Tëtí sí àlàyé olùkö

d. Da àwôn õrõ tí olùkö kô sójú pátákó kô sínú ìwé rç.OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI:

 • Fídíò

 • Téèpù

 • Tçlifísàn

 • Êrô agbõrõ sô

3.

ÈDÈ: Aáyan Ògbufõ

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Títúmõ àyôlò ewì ní èdè Gêësì kan sí èdè Yorùbá

b. Títúmõ ewì ní èdè Yorùbá sí èdè Gêësì.


OLÙKÖ:

a. Tö akëkõö sönà láti túmõ ewì kúkurú kan ní èdè geeai sí Yorùbá.

b. Tö akëkõö sönà láti túmõ ewì Yorùbá sí èdè Gêësì.

AKËKÕÖ:

a. Túmõ àyôlò ewì kúkurú kan ní èdè Gêësì àti Yorùbá

b. Túmõ ewì kúkurú ní èdè Yorùbá sí èdè Gêësì

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Ìwé ewì àpilêkô ní èdè Gêësì àti Yorùbá.

 • pátákó ìkõwé

 • ìwé atúmõ èdè

4.

ÈDÈ: Ìhun Gbólóhùn – oríśiríśi awë gbólóhùn

a. Ìhun awë-gbolohun

b. Iśë tí awë-gbólóhùn ń śe nínú gbólóhùn


OLÙKÖ:

a. Śe àlàyé ìyàtõ láàrin àpólà àti awë-gbólóhùn.

b. Śe àlàyé àbùdá awë-gbólóhùn.

d. Śe àlàyé olórí awë-gbólóhùn

e. Śe àlàyé awë-gbólóhùn afarahç

ç. Fi ìyàtõ han láàrin olórí gbólóhùn àti awë-gbólóhùn afarahç.AKËKÕÖ:

a. Fi àpólà gbólóhùn wé awë-gbólóhùn láti le mô ìyàtõ tó wà láàrin wôn.

b. Sô àbùdá awë-gbólóhùn afarahç

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI:


 • Pátákó ìkõwé

 • Kádíböõdù tí ó ní àkôsílê àpólà õrõ-orúkô, àpólà-atökùn, olórí awë-gbólóhùn àti awë-gbólóhùn afarahç

5.

ÀŚÀ: Ètò Ogún jíjç

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Ìtumõ ogún àti ohun tí à ń jç lógún

b. Ìyàtõ láàrin ogún ìyá àti ogún baba

d. Õnà tí à ń gbà pín ogún

e. Àwôn tó ní êtö sí ogún

ç. Wàhálà tí ó rõ mö ogún pínpínOLÙKÖ:

a. Śe àlàyé ohun tí ogún jíjç jë fún àwôn akëkõö.

b. Tö àwôn akëkõö sönà láti śe eré oníśe lórí ètò ogún pínpín nínú kíláásì.

d. Śe àlàyé ìyàtõ ogún ìyá àti ogún baba

e. Jë kí akëkõö wo/ tëtí sí ètò ogún pínpín lórí ètò ìyanjú aáwõ lórí tçlifísàn àti rédíò.

AKËKÕÖ:

a. Tëtí sí àlàyé olùkö

b. Kópa nínú eré ètò ogún pínpín nínú kíláásì

d. Wo ètò ogún pínpín ní kóòtùOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI:

 • Àwòrán ohun tí à ń jogún; ilé, ilê, aśô abbl

 • Fídíò tí ó fi ibi tí a ti ń pín ogún hàn.

6.

ÈDÈ: Pípajç àti ìsúnkì

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Oríkì ìpajç

b. Òfin ìpajç

d. Fáwëlì pípajç

e. Köńsónáýtì pípajç

ç. Ìyöpõ fáwëlì

f. Oríkì ìsúnkì

g. ìbáśepõ tí ó wà láàrin ìpajç àti ìsúnkìOLÙKÖ:

a. Sô oríkì ìpajç àti ìsúnkì àti ìjçyôpõ

b. Sô òfin tó de ìpajç, ìsúnkì àti ìyöpõ fáwëlì

d. Sô oríśiríśi ìpajç tí ó wà

e. Béèrè ìbéèrè löwö akëkõö

ç. Dáhùn ìbéèrè àwôn akëkõö

f. Yan kókó sójú pátákó

AKËKÕÖ:

a. Tëtí sí olùkö.

b. Béèrè ìbéèrè löwö olùkö

d. Dáhùn ìbéèrè olùkö

e. Śe àkôsílê sínú ìwé rç.

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Pátákó ìkõwé

7.

LÍTÍRÈŚÕ: Ìtêsíwájú Àtúpalê Ewì Alohùn

ÀKÓÓNÚ IŚË

 1. kókó õrõ

 2. Êsìn/ ìśe tí ewì rõ mö

d. Ìlù, ijó, orin tí ó jç mö ewì

e. Ìjçyô àśà àti ìśe

ç. Ìlò èdè

f. Àmúyç àti àléébù nínú ewì náàOLÙKÖ:

a. Śe àlàyé àwôn kókó õrõ inú ewì náà

b. Śe àlàyé ààtò

d. Śe àlàyé ônà èdè àti ìsôwö-lo-èdè tó jçyô

e. Kô àwôn õrõ pàtàkì pàtàkì tí ó súyô sí ojú pátákó

AKËKÕÖ:

a. Fi ara balê ka àsàyàn ìwé ewì alohùn

b. Śe àkôsílê àwôn kókó õrõ śíśê-n-têlé

d. Töka sí ônà èdè àti ìsôwö-lo-èdè

e. Kô àwôn õrõ pàtàkì pàtàkì ojú pátákó ìkõwé sílê

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI:


 • Àsàyàn ìwé ewì alohùn

 • Àwòrán ohun tí ewì alohùn dálé

 • Êrô agbõrõsílê àti téèpù

8.

ÀŚÀ: Ètò Ìdájö

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Õnà tí a fi ń śe ìdájö látijö ni õdõ; baálê, ìjòyè ìlú, ôba. Ipa çmçsê/ ìlàrí

b. Ìdájö lóde òní: ilé çjö ìbílê, ilé çjö gíga, ilé çjö kò-të-mi-lörùn, ilé çjö tó ga jù. Ìgbìmõ elétíigbáròyé, ipa aködà, ôlöpàá, wödà abbl.


OLÙKÖ:

a. Śe àlàyé ètò ìdájö látijö àti lóde oni

b. Śe àlàyé ewu tó wà nínú dídájö èké àti àýfààní ìdájö òdodo

AKËKÕÖ

a. Sô ohun tí o mõ nípa ètò ìdájö

b. Tëtí sí àlàyé olùkö lórí ètò ìdájö

d. Béèrè ìbéèrè tí ó bá rú ô lójúOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Àwòrán tí ó fi ètò ìdájö hàn

 • Fíìmù àti fídíò ibi tí wôn ti ń fi ìdájö hàn.

9.

ÈDÈ: Àrànmö

ÀKÓÓNÚ IŚË

 1. Oríkì àrànmö

 2. Àrànmö ohùn

d. Àrànmö Fáwëlì

e. Àrànmö iwájú

ç. Àrànmö êyìn

f. Àrànmö aláìfòró àti àrànmö afòróOLÙKÖ

a. Śe àlàyé fún àwôn akëkõö ohun tí àrànmö jë

b. Sô oríśiríśi àrànmö tí ó wà pêlú àpççrç tí ó múná dóko

d. Béèrè ìbéèrè löwö akëkõö

e. Śe àkôsílê sójú pátákó

AKËKÕÖ

a. Tëtí sí olùkö

b. Béèrè ìbéèrè löwö olùkö

d. Dáhùn ìbéèrè olùkö

e. Śe àkôsílê sínú ìwé rç

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Pátákó ìkõwé

10.

ÈDÈ: Wúnrên onítumõ gírámà

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. oríkì wúnrên onítumõ àdámö

b. Ibá-ìśêlê ôjö iwájú

d. Ibá-ìśêlê löwölöwö

e. Ibá-ìśêlê atërçrç

ç. Ibá-ìśêlê aśetán

f. Ibá-ìśêlê bárakú


OLÙKÖ

a. Olùkö yóò śàlàyé fún akëkõö ohun tí à ń pè ní wúnrên onítumõ gírámà.

b. Olùkö yóò kô àwôn wúnrên yìí sílê: yóò, máa, ti, ń, àti bëê bëê lô

d. Olùkö yóò kö àwôn akëkõö ní ibá yìí; ôjö iwájú, löwölöwö, aśetán, atërçrç àti bárakú.AKËKÕÖ

a. Akëkõö yóò tëtí sí olùkö

b. Akëkõö yóò dáhùn ìbéèrè

d. Akëkõö yóò kô àkôsílê sínú ìwé rêOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Pátákó ìkõwé

 • Kádíböõdù tí olùkö ti kô àwôn õrõ tí ó śàfihàn àwôn ibá yìí nínú gbólóhùn láti ilé.

11.

ÀTÚNYÊWÒ ÊKÖ
12.

ÌDÁNWÒ
YORÙBÁ SS 2 TÁÀMÙ KËTA

ÕSÊ

ORÍ ÕRÕ/ ÀKÓÓNÚ

ÀMÚŚE IŚË


1.

ÈDÈ: Àtúnyêwò Àròkô Ajçmö-ìsípayá

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Ìlànà èrò àròkô ajçmö-ìsípayá

b. Àkôlé

d. Ìfáàrà

e. Kókó àròkô

ç. Àgbálôgbábõ

f. Àtúntò àwôn ìpín afõ

g. Kíkô àròkô lórí àkôlé bí i ôjà, omi, ìwé-ìròyìn, ààwê abblOLÙKÖ

a. Rán akëkõö létí ìlànà tí wön ní láti têlé láti kô àròkô ajçmö-ìsípayá

b. Śe àlàyé àwôn ìlapa èrò lórí àròkô ajçmö-ìsípayá

d. Tö akëkõö sömà layi kô àròkôAKËKÕÖ

a. Tëtí sí àlàyé olùkö

b. Lo ìlapa èrò olùkö láti kô àròkô ajçmö-ìsípayá

OHUN-ÈLÒ IKÖNI


 • Pátákó ìkõwé

2.

ÀŚÀ: Ìranra-çni-löwö

ÀKÓÓNÚ IŚË

1. Èsúsú


2. Àjô

3. Õwê


4. Àáró

5. Àrokodóko

6. Gbà- mi-o-rà-mí

7. Çgbë AláfôwösowöpõOLÙKÖ

a. Śe àlàyé oríśiríśi àśà ìranra-çni-löwö àti àýfààní wôn.

b. Śe àlàyé ipò àśà ìranra-çni-löwö nínú iśë àjùmõśe àti ôrõ-ajé

d. Darí akëkõö láti jíròrò lórí çgbë aláfôwösowöpõ

e. Kó akëkõö lô sí ìdí çbu níbi tí wön ti jô ń fôwösowöpõ śiśë

AKËKÕÖ

a. Tëtí sí àwôn àlàyé olùkö sì śe àkôsílê kókó kókó õrõ bí ó ti yç

b. Śe ìbéèrè lórí ohun tí kò bá yé ô

d. Kópa nínú ìjíròrò tí olùkö darí lórí çgbë aláfôwösowöpõOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Fídíò

 • Fíìmù

 • Àwòrán

3.

ÈDÈ: Õrõ Àyálò

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Àlàyé lórí õrõ àyálò

b. Òfin tí ó de õrõ àyálò

d. Okùnfà õrõ àyálò – Êsìn, Ètò ôrõ-ajé àti bëê bëê lô.

e. Ìlànà õrõ àyálò (àfojúyá àti àfetíyá)


OLÙKÖ

a. Śàlàyé kíkún lórí õrõ àyálò

b. Śàlàyé okùnfa õrõ àyálò

d. Śàlàyé fún àwôn akëkõö lórí ìlànà õrõ àyálò àfojúyá àti àfetíyáAKËKÕÖ

a. Tëtí sí àlàyé olùkö

b. kô kókó ìdánilëkõö sílê.

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Pátákó ìkõwé

 • Kádíböõdù tí ó śe àfihàn õrõ àyálò tí a yá wô inú èdè Yorùbá.

4.

ÈDÈ: Àròkô Alápèjúwe

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Kókó õrõ

b. Ìlapa èrò

d. Ètò kókó

e. Ìfáàrà

ç. Èdè


f. Ìkádìí

OLÙKÖ

a. Olùkö śàlàyé orí-õrõ àròkô alápèjúwe fún àwôn akëkõö bí i – Ilé-Ìwé Mi, Títì Márosê Èkó sí Ìbàdàn, Õgá Yorùbá Mi abbl

b. Olùkö yóò kö àwôn akëkõö bí a śe ń śe ìlapa èrò wa lórí àròkô yìí.

d. Olùkö yóò kö àwôn akëkõö bí wôn yóò śe śe ètò kókó tí wön ní láti kô sílêAKËKÕÖ

a. Akëkõö yóò tëtí sí olùkö

b. Akëkõö yóò śàpèjúwe bí olùkö Yorùbá wôn śe rí

d. Akëkõö yóò kô kókó inú ìdánilëkõö sílêOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Pátákó ìkõwé

 • Kádíböõdù tí ó śe àpèjúwe títì márosê.

5.

ÀŚÀ: Õnà Ìbánisõrõ

ÀKÓÓNÚ IŚË

1a. Lílo êyà ara fún ìbánisõrõ

b. Śíśe ni ni èékánná

d. Orí gbígbõn

e. Ojú sísë

ç. Títçnimölê

f. Imú yínyín

2. Ìpàrokò

a. Ìbánisõrõ ayé òde òní bí àpççrç ìwé ìròyìn, tçlifísàn, rédíò abbl


OLÙKÖ

a. Śàlàyé õnà ìbánisõrõ ní ayé àtijö

b. Śàlàyé õnà ìbánisõrõ ní ayé òde òní

d. Śàlàyé ohun èlò ìbánisõrõ ní ayé àtijö àti òde òníAKËKÕÖ

a. Śàlàyé nípa õnà ìbánisõrõ yálà ayé àtijö tàbí òde òní

b. Sô nípa ohun ìbánisõrõ tó mõ

d. Śàlàyé bí a śe ń fi ìpàrokò bánisõrõOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Ìwé àśà tó jçmö õnà ìbánisõrõ

 • Tçlifóònù

 • Kõýpútà

6.

ÈDÈ: Ìhun gbólóhùn

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Àpólà õrõ-oruko

b. Àpólà õrõ-ìśe

d. Àpólà õrõ-atökùnOLÙKÖ

a. Tö àwôn akëkõö sönà láti dá àwôn àpólà-orúkô mõ nínú gbólóhùn .

b. Śe àlàyé fún àwôn akëkõö lórí fönrán inú àpólà, ìhun wôn àti ìśesí wôn nínú gbólóhùn

AKËKÕÖ

a. Tëtí sí ìdánilëkõö olùkö

b. Kô àwôn àpççrç tí olùkö kô sí ojú pátákó sí inú ìwé wôn

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Ìwé Gírámà òde òní

 • Ìwé Èdè Ìperí Yorùbá

7.

ÀŚÀ: Owó yíyá àti gbèsè gbígbà

ÀKÓÓNÚ IŚË

1a. Àlàyé lórí owó yíyá

b. Ìdí tí a fi ń yáwó

d. Onídùúró

2. Àlàyé lórí bí a śe ń gba gbèsè

a. Dídógò

b. Òsómàálò abbl

3. Owó yíyá òde òníOLÙKÖ

a. Àlàyé kíkún lórí owó yíyá

b. Olùkö yóò śàlàyé àwôn ìdí tí a fi ń yáwó fún akëkõö

d. Àlàyé lórí bí a śe ń gba gbèsè

e. Jíròrò pêlú àwôn akëkõö

ç. Śàlàyé owó yíyá ní òde òní fún àwôn akëkõöAKËKÕÖ

a. Tëtí sílê

b. Kô kókó ìdánilëkõö sílê

d. Kópa nínú ìjíròrò bí a śe ń yáwó.OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Fíìmù àwòrán bí a śe ń yáwó

 • Pátákó ìkõwé

8.

ÈDÈ: Òýkà Èdè Yorùbá láti Çgbàá dé Àádöta Õkë

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Kín ni òýkà?

b. Òýkàa Çgbàá dé Àádöta õkë

d. Ìlò òýkàOLÙKÖ

a. Śàlàyé ohun tí òýkà jë

b. Sô ìwúlò òýkà

d. Tö àwôn akëkõö sönà láti kô òýkà láti çgbàá títí dé àádöta õkë

e. Śe àlàyé ìgbésê õnà ní kíkún b.a.

i. 20 + 10 =

àròpõ

ii. 13 – 18 =àyôkúrò

iii. 10 x 5 =

ìsôdipúpõ

AKËKÕÖ

a. Tëtí sí àlàyé olùkö lórí òýkà àti ìwúlò rê

b. Ka òýkà láti çgbàá dé àádöta õkë

OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI


 • Kádíböõdù tí a kô òýkà láti çgbàá títí dé àádöta õkë

 • Kádíböõdù tí a kô òýkà kõõkan sí

9.

ÈDÈ: Àmì Ohùn

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Irú èdè wo ni èdè Yorùbá: Èdè olóhùn

b. Àmì tí ó wà nínú èdè Yorùbá

d. Àmì òkè

e. Àmì àárin

ç. Àmì ìsàlê

2. Àwôn õrõ onísípëlì kan náà tí àmì yà sötõ – agbôn, ôkô, aya abbl


OLÙKÖ

a. Olùkö yóò śàlàyé bí èdè Yorùbá śe jë èdè olóhùn

b. Olùkö yóò śàlàyé oríśi àmì ohùn tí a ní nínú èdè Yorùbá

d. Olùkö yóò jë kí o yé àwôn akëkõö pé ìró fáwëlì ni ó máa ń gba àmì lédè Yorùbá àyàfi köńsónáýtì aránmú aśesílébùAKËKÕÖ

a. Akëkõö yóò tëtí sí olùkö.

b. Akëkõö yóò kô kókó ìdánilëkõö sínú ìwé wôn

d. Jíròrò pêlú olùkö lórí bí a śe ń lo àwôn àmì yìí.OHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Ôwö fífi śe àpèjúwe àwôn àmì náà

 • Kádíböõdù tí olùkö ti śe àfihàn àmì ohùn mëtêêta sí láti ilé.

10.

FÓNËTÍÌKÌ: Àpèjúwe Ìró Köńsónáýtì

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Kín ni fónëtíìkì?

b. Alífábëêtì Yorùbá

d. Ìró Köńsónáýtì

e. Àpèjúwe ìró Köńsónáýtì

i. ibi ìsçnupè

ii. õnà ìsçnupè

iii. ipò tán-án-ná

ç. Ìró köńsónáýtì jë méjìdínlógún


OLÙKÖ

a. Olùkö yóò kí oríkì fónëtíìkì fún àwôn akëkõö

b. Olùkö yóò śàlàyé bí a śe ń śàpèjúwe ìró köńsónáýtì

d. Olùkö yóò śàlàyé ìró akùnyùn àti ìró àìkùnyùnAKËKÕÖ

a. Akëkõö yóò tëtí sí ohun tí olùkö ń wí

b. Akëkõö yóò kô kókó ìdánilëkõö sí inú ìwé wôn

d. Akëkõö yóò kópa nínú ìjíròròOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Kádíböõdù tí olùkö tí kô àwôn ìró köńsónáýtì àti àpèjúwe wôn sí

 • Pátákó ìkõwé

11.

FÓNËTÍÌKÌ: Àpèjúwe ìró fáwëlì

ÀKÓÓNÚ IŚË

a. Kín ni ìró fáwëlì?

b. Àpèjúwe ìró fáwëlì

i. Ipò ètè – pçrçsç, roboto

ii. Ipò ahön – iwájú, êyìn àti àárin ahön

iii. Ipò àfàsé – Àránmú àti Àìránmú – ìró fáwëlì jë méjeOLÙKÖ

a. Olùkö yóò śàlàyé oríkì fáwëlì fún àwôn akëkõö

b. Olùkö yóò śàlàyé ipò ètè, ipò àfàsé àti ipò ahön nígbà tí a bá ń pe ìró fáwëlì.

d. Olùkö yóò śàlàyé oríśi fáwëlì tí a ní.AKËKÕÖ

a. Akëkõö yóò tëtí sí ohun tí olùkö ń kö wôn

b. Kô kókó ìdánilëkõö sínú ìwé wôn

d. Béèrè ìbéèrè löwö olùköOHUN-ÈLÒ ÌKÖNI

 • Fídíò

 • Êrô agbõrõ

 • Pátákó ìkõwé

12.

ÀTÚNYÊWÒ IŚË
13.

ÌDÁNWÒ
TECHNICAL DRAWING

SS 2 FIRST TERM


WEEK

TOPIC / CONTENT

ACTIVITY

1

SPECIAL CURVES

Locus: definition and practical application of special curves e.g. parabola, hyperbola, involutes cycloids etc
Explain locus, the practical applications of special curves e.g.

(a) parabola in architraves

(b) state locus definition of special curves

(c) models, chart, posters
2

SPECIAL CURVES

Construction of special curves e.g. parabola, hyperbola, involutes cycloidsDemonstration and construction of special curves using different methods (parabola, hyperbola)

Construct parabola, hyperbola involutes etc.

Drawing instrument, computers.


3

SPECIAL CURVES.

Construction of special curves, involutes, cycloidsDemonstration and construction of special curves using different methods (involutes, cycloids)

Construct involutes and cycloids etc

Drawing instrument, computers


4

LINK MECHANISM

Concept of link mechanismExplain the working process of link mechanism and terms associated with it e.g. clock & anti clockwise motions, vertical and horizontal motions, and path or locus

Interpret different link mechanism

Postal chart models.


5

LINK MECHANISM

Plotting the loci of points on link mechanismDemonstrating the plotting of points on different link mechanism.

Plot the loci of point on different mechanisms.

Posters, charts model, drawing instrument.


6

TRUE SHAPES

True shapes of truncated solids-cones, prisms, pyramids and cylinders
Demonstrating how to determine the true shapes of cut geometrical solids

Determine the shape of cut geometrical solids

Models, posters, drawing instruments, card and board.


7

TRUE SHAPES

Development of models using true shapes of truncated solidsDemonstrate how to develop models of cut solids from cardboard sheets

Develop models showing true shapes of cut.

Model posters drawing, instrument cardboards.


8

INTERSECTION OF SOLID

Two intersecting cylinders.Demonstrating how to determine line and curves of two intersecting cylinder { equal diameters, unequal diameter and inclined cylinders}

Determines lines and curves of two intersecting cylinders.

Models, posters, charts, drawing instruments.


9

INTERSECTION OF SOLID

Two intersecting prismDemonstrating how to determine lines and curves of two intersecting prism e.g. square prism, hexagonal prism etc.

Determine line and curves of two intersecting prisms

Models, poster chart, drawing instrument.


10

INTERSECTION OF SOLID

Two intersecting pyramidsDemonstrating how to determine lines and curve of two intersecting pyramids.

Determine line and curves of two intersecting pyramids

Models, poster chart, drawing instrument


11

INTERSECTION OF SOLID.

Surface development of intersecting solids.Demonstrates the development of the surface intersecting solids. E.g.

 1. Two intersecting cylinders

 2. Two intersecting pyramids

 3. Two intersecting prisms

Develop surfaces of intersecting solids.

Models, posters, chart, cardboard, drawing instrument.
12

Revision

Revision

13

Examination

Examination

14

Examination

ExaminationDirectory: files
files -> Ucsf school of Dentistry
files -> Southern California Regional Dentistry Post-Baccalaureate Program ucla & Loma Linda, Schools of Dentistry
files -> Pursuing a career in Dentistry What's Unique about Dentistry?
files -> The university of michigan school of dentistry honor system policy for students enrolled in advanced dental education programs
files -> Curriculum vitae laurie k. Mccauley
files -> To be eligible to apply for core privileges in dentistry, the applicant must meet the following qualifications
files -> North-Western State medical University n a. I. I. Mechnikov Program for General Medicine Department
files -> National medical university of LVIV department of therapeutic dentistry
files -> An Annotated List of Websites Related to Geriatric Education for Dentists and Dental Hygienists


Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   50


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page