Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1Download 1.53 Mb.
Page8/24
Date conversion29.11.2016
Size1.53 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Control and exploitation of enzymes for added-value food products

(Kontrola a využitie enzýmov pre potraviny s pridanou hodnotou)

Hlavný koordinátor: Prof. Johanna Buchert (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 10/2005-01/2010

Dvadsaťtristranný projekt: AT, BE, BG, DK, EE, FI, FR, DE, IS, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, YU, SK, SI, ES, TK, UK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3319 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action 868

Biotechnical functionalisation of renewable polymeric materials

(Biotechnická funkcionalizácia obnoviteľných polymérnych materiálov)

Hlavný koordinátor: Prof. Georg M. Gübitz (Rakúsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 05/2006-03/2011

Dvadsaťdvastranný projekt: AT, BE, CZ, DK, EG, FI, FR, DE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, SI, ES, SE, CH, UK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3319 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action FP0602

Biotechnology for lignocellulose biorefineries

(Biotechnológie pre skvalitňovanie lignocelulózy)

Akronym: BIOBIO

Hlavný koordinátor: Prof. Liisa Viikari (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 02/2007-06/2011

Osemnásťstranný projekt: BE, BG, CZ, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NO, PT, SK, SE, TR, UK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3319 €


Evidenčné číslo projektu: 05-PGM-022 (ESF-Research Networking Programmes-PESC)

Multidisciplinary frontiers of magnetic resonance

(Multidisciplinárne hranice magnetickej rezonancie)

Akronym: EMAR

Hlavný koordinátor: Prof. Miquel Pons (Španielsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Doba riešenia: 04/2007-04/2012

Päťnásťstranný projekt: AT, BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, PL, PT, SK, SI, ES, SE, CH

Finančný príspevok z MVTS SAV: 1660 €


Evidenčné číslo projektu: 005645 (FP6-2004-HRM-Marie Curie Actions-RTN)

Evidenčné číslo kontraktu: MRTN-CT-2004-005645GlycoGold: Exploration of the nature and potential of Glyco-nano-particles

(GlycoGold: Skúmanie charakteru a potenciálu glyko-nano-častíc)

Akronym: GLYCOGOLD

Hlavný koordinátor: Prof. Johannis P. Kamerling (Holandsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 04/2005-04/2009

Jedenásťstranný projekt: NL (4), UK (2), FR, FI, ES, HR, SK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 2025 €

Evidenčné číslo projektu: 504192 (FP6-2002-Mobility-1-HRM-MCA-RTN)

Evidenčné číslo kontraktu: MRTN-CT-2004-512265Functional genomics for biogenesis of the plant cell wall

(Funkčná genomika pre biogenézu bunkových stien rastlín)

Akronym: WALLNET

Hlavný koordinátor: Prof. Henrik Vibe Scheller (Dánsko)

Zodp. riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Doba riešenia: 04/2005-04/2009

Desaťstranný projekt: FR (3), DK (2), NL (2), DE, UK, SK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 2788 €


Evidenčné číslo projektu: MRTN-CT-2006-035866

(R)Evolutionary catalysis

((R)Evolučná katalýza)

Akronym: REVCAT

Hlavný koordinátor: Prof. Joost Nicolaas Hendrik Reek (Holandsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 10/2006-09/2010

Deväťstranný projekt: NL (2), DE, CH, UK, AT, IT, PL, SK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 9825 €10A. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

-----
10B. Iné projekty (ústavné, na objednávku rezortov a pod.)

-----
b) Domáce projekty podané v roku 2009 (členenie podľa tabuľky 2b v kapitole 2.1.)

(A = CHÚ je nositeľom projektu, B = CHÚ sa zmluvne podieľa na riešení projektu)


1A. Účasť na nových výzvach APVV r. 2009
Názov projektu: Využitie rôznych druhov kvasiniek pri sorbcii ťažkých kovov z vonkajšieho prostredia

Anglický názov: The application of different yeast species in the sorption of heavy metals from the external environment

Kód výzvy: Bilaterálna výzva MVTS SK-CZ 2009

Nositeľ projektu: Chemický ústav SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: Ústav chemie potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení v Brne

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Emília Breierová, PhD.

Doba riešenia: 01/2010-12/2011

Stav projektu: neschválený
1B. Účasť na nových výzvach APVV r. 2009
Evidenčné číslo projektu: VMSP-II-0005-09

Názov projektu: Výskum biokatalytickej prípreavy tioesterov

Anglický názov: Research on biocatalytic production of thioesters

Kód výzvy: VMSP 2009-II

Nositeľ projektu: LiAxx Biotech, s.r.o.

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Doba riešenia: 01/2010-12/2011

Stav projektu: podaný
Evidenčné číslo projektu: VMSP-P-0045-09

Názov projektu: Biokatalytická výroba tioesterov

Anglický názov: Biocatalytic production of thioesters

Kód výzvy: VMSP 2009

Nositeľ projektu: LiAxx Biotech, s.r.o.

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Stav projektu: vyradený z dôvodu formálnych nedostatkov2A. Projekty výziev OP ŠF podané r. 2009
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre Glykomiku

Anglický názov: Excellence centre for Glycomics

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO

Nositeľ projektu: Chemický ústav SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: ÚEFT SAV, ÚMB SAV, ÚZo SAV, ÚVS SAV, ÚMFG SAV, FF UK v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: RNDr. Ján Mucha, CSc.

Doba riešenia: 06/2010-06/2013

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu

Anglický názov: Excellence centre for white-green biotechnology

Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Nositeľ projektu: Chemický ústav SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Doba riešenia: 06/2010-05/2013

Stav projektu: podaný2B. Projekty výziev OP ŠF podané r. 2009
Názov projektu: Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach - etapa II

Anglický názov: Centre for materials, layers and systems for aplications and chemical processes under extreme conditions

Akronym: MACHINA II

Kód ITMS: 26240120021

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Nositeľ projektu: Ústav anorganickej chémie SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV, ÚPo SAV, STU v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Ján Tkáč, PhD.

Doba riešenia: 12/2009-03/2012

Stav projektu: schválený


Názov projektu: Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Anglický názov: Completion of Excellence centre for methods and processes of green chemistry

Akronym: CE GREEN II

Kód ITMS: 26240120025

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Nositeľ projektu: Univerzita Komenského v Bratislave

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV, STU v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Mária Mastihubová, PhD.

Doba riešenia: 01/2010-12/2012

Stav projektu: schválený


Názov projektu: Národné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu

Anglický názov: National excellence centre for industrial biotechnology

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO

Nositeľ projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Marek Bučko, PhD.

Doba riešenia: 06/2010-05/2013

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Centrum excelentnosti pre štrukturálnu biológiu

Anglický názov: Excellence centre for structural biology

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.1/03-SORO

Nositeľ projektu: Ústav molekulárnej biológie SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 06/2010-05/2013

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Medzinárodná integrácia a rozvoj Centra excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu

Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/02-SORO

Nositeľ projektu: Ústav krajinnej ekológie SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV, ÚZo SAV, ÚMB SAV, BoÚ SAV, ÚH SAV, PriF UK v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: RNDr. Desana Lišková, PhD., Ing. Elena Sláviková, PhD.

Doba riešenia: 06/2010-05/2013

Stav projektu: vyradený z dôvodu formálnych nedostatkov
Názov projektu: Príprava prírodných aróm pomocou biotransformácií

Kód výzvy: OPVaV-2009/4.2/03-SORO

Nositeľ projektu: LiAxx Biotech, s.r.o.

Zmluvný spoluriešiteľ: Chemický ústav SAV, FCHPT STU, PriF UK

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Stav projektu: vyradený z dôvodu formálnych nedostatkov3A. Projekty výziev FM EHP podané r. 2009

– – –
3B. Projekty výziev FM EHP podané r. 2009

– – –
c) Medzinárodné projekty riešené v roku 2009 (členenie podľa tabuľky 2c v kapitole 2.2.)

(A = CHÚ je nositeľom projektu, B = CHÚ sa zmluvne podieľa na riešení projektu)


1B. Projekty 6. rámcového programu EÚ
Evidenčné číslo projektu: 005645 (FP6-2004-HRM-Marie Curie Actions-RTN)

Evidenčné číslo kontraktu: MRTN-CT-2004-005645GlycoGold: Exploration of the nature and potential of Glyco-nano-particles

(GlycoGold: Skúmanie charakteru a potenciálu glyko-nano-častíc)

Akronym: GLYCOGOLD

Hlavný koordinátor: Prof. Johannis P. Kamerling (Holandsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 04/2005-04/2009

Jedenásťstranný projekt: NL (4), UK (2), FR, FI, ES, HR, SK

Finančný príspevok z EC Brussels: 21846,92 €


Evidenčné číslo projektu: 504192 (FP6-2002-Mobility-1-HRM-MCA-RTN)

Evidenčné číslo kontraktu: MRTN-CT-2004-512265Functional genomics for biogenesis of the plant cell wall

(Funkčná genomika pre biogenézu bunkových stien rastlín)

Akronym: WALLNET

Hlavný koordinátor: Prof. Henrik Vibe Scheller (Dánsko)

Zodp. riešiteľ: Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc.

Doba riešenia: 04/2005-04/2009

Desaťstranný projekt: FR (3), DK (2), NL (2), DE, UK, SK

Finančný príspevok z EC Brussels: 11274 €


Evidenčné číslo projektu: MRTN-CT-2006-035866

(R)Evolutionary catalysis

((R)Evolučná katalýza)

Akronym: REVCAT

Hlavný koordinátor: Prof. Joost Nicolaas Hendrik Reek (Holandsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 10/2006-09/2010

Deväťstranný projekt: NL (2), DE, CH, UK, AT, IT, PL, SK

Finančný príspevok z EC Brussels: 49260,15 €2B. Projekty 7. rámcového programu EÚ
Evidenčné číslo projektu: NMP4-LA-2008-212043

Nanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease - NAD

(Nanočastice pre terapiu a diagnózu Alzheimerovej choroby)

Akronym: NAD

Hlavný koordinátor: Prof. Massimo Masserini (Taliansko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 09/2008-06/2013

Dvadsaťstranný projekt: BE, DK, ES (4), FR (3), FI, GR, HU, IT (3), NL, PT, SE, SK, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: 50218,43 €


Evidenčné číslo projektu: 228461-EAST-NMR

Enhancing access and services to East European users towards an efficient and coordinated Pan-European pool of NMR capacities to anable global collaborative research & boost technological advancements (EAST-NMR)

(Zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov NMR z východnej Európy za účelom vytvorenia koordinovanej pan-Európskej komunity umožňujúcej spoluprácu vo výskume a na podporu technologického pokroku)

Akronym: EAST-NMR

Hlavný koordinátor: Prof. Harald Schwalbe (Nemecko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Doba riešenia: 02/2009-02/2013

Dvadsaťjedenstranný projekt: BG, CH, CZ, DE (3), EE, FR, GR, HU, IL, IT, LV (2), NL, PL
(2), SI, SK, TR,UK

Finančný príspevok z EC Brussels: 27417 €3A. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA,

ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné)

– – –
3B. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých programov COST, INTAS, EUREKA,ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN, IAEA, ESF a iné)
Evidenčné číslo projektu: COST FP0901 WG1

Analytical techniques for biorefinerie

(Analytické techniky pre biorefinérie)

Hlavný koordinátor: Prof. Stefan Willför (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Doba riešenia: 08/2009-05/2013

Dvadsaťjedestranný projekt: AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, TR, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST Action CM0701

Cascade chemoenzymatic processes - new synergies between chemistry and biochemistry

(Kaskádovité chemoenzymatické procesy - nové synergie medzi chémiou a biochémiou)

Hlavný koordinátor: Dr. Sergio Riva (Taliansko)

Doba riešenia: 10/2008-04/2012

Dvadsaťjedestranný projekt: AT, BE, CH, CRO, CZ, D, DK, E, F, FI I, IE, IS, LT, N, NL, RO, S, SK, TR, UK

Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST CM8T D43

Colloid and interface chemistry for nanotechnology

(Koloidná chémia a chémia povrchov v nanotechnológii)

Hlavný koordinátor: Prof. Peter Kralchevsky (Bulharsko)

Doba riešenia: 11/2006-11/2011

Dvadsaťosemstranný projekt: AT, BG, CH, CRO, CYP, CZ, D, E, F, FI, GR, H, I, IE, IS, LT, LV, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, SRB, TR, UK

Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST Action 865

Bioencapsulation multiscale interaction analysis

(Multiúrovňová interakčná analýza v bioenkapsulácii)

Hlavný koordinátor: Prof. Denis Poncelet (Francúzsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Doba riešenia: 10/2005-01/2010

Dvadsaťosemstranný projekt: AT, BE, BG, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, IL, IN, IT, KZ, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR, UK, UZ, YU

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST Action 859

Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food safety

(Fytotechnológie na podporu udržateľného využitia krajiny a zvýšenia bezpečnosti potravín)

Hlavný koordinátor: Dr. Jean-Paul Schwitzguébel (Švajčiarsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Desana Lišková, PhD.

Doba riešenia: 07/2004-10/2009

Dvadsaťsedemstranný projekt: AT, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IL, IT, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST Action 928

Control and exploitation of enzymes for added-value food products

(Kontrola a využitie enzýmov pre potraviny s pridanou hodnotou)

Hlavný koordinátor: Prof. Johanna Buchert (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 10/2005-01/2010
Dvadsaťtristranný projekt: AT, BE, BG, DK, EE, FI, FR, DE, IS, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, YU, SK, SI, ES, TK, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3319 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action 868

Biotechnical functionalisation of renewable polymeric materials

(Biotechnická funkcionalizácia obnoviteľných polymérnych materiálov)

Hlavný koordinátor: Prof. Georg M. Gübitz (Rakúsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 05/2006-03/2011

Dvadsaťdvastranný projekt: AT, BE, CZ, DK, EG, FI, FR, DE, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, RU, SK, SI, ES, SE, CH, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny
Evidenčné číslo projektu: COST Action FP0602

Biotechnology for lignocellulose biorefineries

(Biotechnológie pre skvalitňovanie lignocelulózy)

Akronym: BIOBIO

Hlavný koordinátor: Prof. Liisa Viikari (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Doba riešenia: 02/2007-06/2011

Osemnásťstranný projekt: BE, BG, CZ, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IT, NO, PT, SK, SE, TR, UK

Finančný príspevok z EC Brussels: žiadny


Evidenčné číslo projektu: 05-PGM-022 (ESF-Research Networking Programmes-PESC)

Multidisciplinary frontiers of magnetic resonance

(Multidisciplinárne hranice magnetickej rezonancie)

Akronym: EMAR

Hlavný koordinátor: Prof. Miquel Pons (Španielsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Doba riešenia: 04/2007-04/2012

Päťnásťstranný projekt: AT, BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, PL, PT, SK, SI, ES, SE, CH

Finančný príspevok z European Science Foundation: žiadny


Evidenčné číslo projektu: 07-RNP-015 (ESF-Research Networking Programmes-LESC)

The EuroGlycosciences Forum

(EuroGlycosciences fórum)

Akronym: Euroglycoscience

Hlavný koordinátor: Prof. Sabine L. Flitsch (Anglicko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Ján Mucha, PhD.

Doba riešenia: 05/2009-04/2014

Deväťnásťstranný projekt: AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK, UK

Finančný príspevok z European Science Foundation: žiadny4A. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci
Evidenčné číslo projektu: SK-ZA-0005-07

Xylanolytic system of the xylose-fermenting yeast Pichia stipitis: Properties and engineering

(Xylanolytický systém xylózu-fermentujúcej kvasinky Pichia stipitis: vlastnosti a modifikácia)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Zodp. riešiteľ z Juhoafrickej republiky: Prof. Willem H. van Zyl

Doba riešenia: 08/2008-12/2010

Dvojstranný projekt: Slovensko, Juhoafrická republika


Evidenčné číslo projektu: SK-FR-0009-07

NMR study of the metabolism of bacteria isolated from cloud water. Relation with chemistry of atmosphere

(NMR štúdium metabolizmu baktérie izolovanej z vody oblakov. Vzťah s chémiou atmosféry)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Zodp. riešiteľ z Francúzska: Dr. Anne-Marie Delort

Dvojstranný projekt: Slovensko, Francúzsko

Doba riešenia: 01/2008-12/2009


Evidenčné číslo projektu: SK-AT-0024-08

Design of aggregation and encapsulation processes for improved biocatalyst preparation

(Projektovanie agregačných a enkapsulačných procesov pre vylepšenie biokatalyzátorov)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Zodp. riešiteľ z Rakúska: Prof. Bernd Nidetzky

Dvojstranný projekt: Slovensko, Rakúsko

Doba riešenia: 02/2009-12/20104B. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci
Evidenčné číslo projektu: SK-ZA-0007-07

Uptake, transport and translocation of heavy metals and essential elements in selected model plants and in some widely used medicinal plants of South Africa

(Príjem, transport a translokácia ťažkých kovov a esenciálnych prvkov vo vybraných modelových rastlinách a v najpoužívanejších liečivých rastlinách Južnej Afriky)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (PRIF UK)

Zodp. riešiteľ za CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.

Zodp. riešiteľ z Juhoafrickej republiky: Prof. Johannes Van Staden

Doba riešenia: 08/2008-12/2010

Dvojstranný projekt: Slovensko, Juhoafrická republika

5A. Bilaterálne projekty
Evidenčné číslo projektu: neuvedené

Glycoenzyme inhibitors: Design, molecular modelling, and synthesis

(Glykoenzýmové inhibítory: Dizajn, molekulové modelovanie a syntéza)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 01/2007-12/2009

Dvojstranný projekt: Slovensko, Maďarsko (program vedeckej spolupráce MAD)

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV

Finančný príspevok zo zahraničia: žiadny

Finančný príspevok zo ŠR SR: žiadny

6A. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov
Evidenčné číslo projektu: 40930817

Izolácia lignínových preparátov z výluhov

(Isolation of lignin preparations from spent liquors)

Zodp. riešiteľ: Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc.

Doba riešenia: 01/2009-12/2010

Prideľovateľ finančných prostriedkov: VIDIA, spol. s r.o., Česká republika

Pridelené finančné prostriedky: 36500 €


Evidenčné číslo projektu: Consulting Agreement

Roasted coffee arabinogalactan structural study

(Štúdium štruktúry arabinogalaktanu izolováného z praženej kávy)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Doba riešenia: 03/2009-12/2009

Prideľovateľ finančných prostriedkov: Illycaffè S.p.A., Trieste, Taliansko

Pridelené finančné prostriedky: 4000 €

6B. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov

– – –
d) Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2009 (tabuľka 2d v kapitole 2.2.)


Názov projektu: Biofuel cells based on nanoscale integrated organic-inorganic hybrid interfaces for direct production of electricity

Akronym: BIONANHYB

Kód výzvy: FP7-NMP-2010-SMALL-4, NMP.2010.2.2-1

Organic-inorganic hybrids for electronics and photonics

Podprogram: COOPERATION–NMP

Typ projektu: CP–Small

Nositeľ projektu: Chemický ústav SAV

Spoluriešitelia: Slovakia (Chemický ústav SAV), Finland (VTT), Sweden (Lunds universitet), Austria (BOKU)

Zodp. riešiteľ z CHÚ: Ing. Ján Tkáč, PhD.

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Towards the engineering of in vitro systems for production of glyco- diagnostic and glyco-treatment tools

Akronym: SynBioGlycTech

Kód výzvy: FP7- ERC-2010-StG_20091118

Podprogram: IDEAS–ERC

Typ projektu: ERC Starting Independent Researcher Grant

Nositeľ projektu: Chemický ústav

Zodp. riešiteľ z CHÚ: Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Production of Pleurotus spp. biomass on different plant raw materials, isolation, characterisation, and testing of biologically active compounds and possibilities of industrial production

Akronym: MUSHROOMBIOTECH

Kód výzvy: FP7-REGPOT-2010-5

Podprogram: Capacities - Research Potential

Typ projektu: Coordination and Support Actions

Nositeľ projektu: Prof. Mirjana Stajic, University of Belgrade, Serbia

Zodp. riešiteľ z CHÚ: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Stav projektu: podaný


Názov projektu: Biofuel cell based on nanostructured interfaces for direct production of electricity

Akronym: BIONANEL

Kód výzvy: MNT-ERA.NET, Transnational Call 2009

Nositeľ projektu: Prof. Lo Gorton, Lunds universitet, Sweden

Spoluriešitelia: Slovakia (Chemický ústav SAV), Sweden (Lunds universitet), Finland (VTT), Denmark (DTU)

Zodp. riešiteľ z CHÚ: Ing. Ján Tkáč, PhD.Stav projektu: zamietnutý

Príloha C
Publikačná činnosť organizácie – bibliografické údaje (členenie podľa Tabuľky 2e)

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách:
ČERTÍK, M. - HANUSOVÁ, V. - BREIEROVÁ, E. - MÁROVÁ, I. - RAPTA, P. Biotechnological production and properties of carotenoid pigments. In HOU, C.T. - SHAW, J-F. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. ISBN 978-1-42007-703-2. Chapter 25. p. 355-376.
HIRSCH, J. - KOÓŠ, M. - KOVÁČ, P. Chemical synthesis of oligosaccharides related to plant xylans. In NIFANTIEV, N.E. Progress in the synthesis of complex carbohydrate chains of plant and microbial polysaccharides. Trivandrum: Transworld Research Network, 2009. ISBN 978-81-7895-424-0. Chapter 2.3., p. 61-92.
SVITEL, J. - TKAC, J. - VOSTIAR, I. - NAVRATIL, M. - GEMEINER, P. Microbial biosensors and biofuel cells based on Acetobacter and Gluconobacter cells. In COMEAUX, R. - NOVOTNY, P. Biosensors: Properties, Materials and Applications. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. ISBN 978-1-60741-617-3. Chapter 8, p. 247-264.
ŠOLTÉS, L. - KOGAN, G. Impact of transition metals in the free-radical degradation of hyaluronan biopolymer. In PEARCE, E.M. - ZAIKOV, G.E. - KIRSHENBAUM, G. Kinetics & Thermodynamics for Chemistry & Biochemistry. Vol. II. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. ISBN 978-1-60692-352-8. Chapter 19. p. 181-199.
TKÁČ, J. - DAVIS, J.J. Label-free field effect protein sensing. In DAVIS, J. Engineering the Bioelectronic Interface: Applications to Analyte Biosensing and Protein Detection. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2009. ISBN 978-0-85404-165-7. Chapter 7, p. 193-224.
VALACHOVÁ, K. - KOGAN, G. - GEMEINER, P. - ŠOLTÉS, L. Hyaluronan degradation by ascorbate: Protective effects of manganese(II) chloride. In PEARCE, E.M. - ZAIKOV, G.E. - KIRSHENBAUM, G. Kinetics & Thermodynamics for Chemistry & Biochemistry. Vol. II. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. ISBN 978-1-60692-352-8. Chapter 20. p. 201-215.

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents:
BARTUSIK, D. - TOMANEK, B. - LATTOVÁ, E. - PERREAULT, H. - TUSZYNSKI, J. - FALLONE, G. The efficacy of new colchicine derivatives and viability of the T-Lymphoblastoid cells in three-dimensional culture using 19F MRI and HPLC-UV ex vivo. In Bioorganic Chemistry. Vol. 37, (2009), p. 193-201. (1.958 – IF2008)
BAUEROVÁ, K. - PAULOVIČOVÁ, E. - MIHALOVÁ, D. - ŠVÍK, K. - PONIŠT, S. Study of new ways of supplementary and combinatory therapy of rheumatoid arthritis with immunomodulators. Glucomannan and Imunoglukán® in adjuvant arthritis. In Toxicology and Industrial Health. Vol. 25, (2009), p. 329-335. (0.731 – IF2008)
CAPEK, P. A water soluble glucomannan isolated from an immunomodulatory active polysaccharide of Salvia officinalis L. In Carbohydrate Polymers. Vol. 75, (2009), p. 356-359. (2.644 – IF2008)
CAPEK, P. - MACHOVÁ, E. - TURJAN, J. Scavenging, antioxidant activities of immunomodulating polysaccharides isolated from Salvia officinalis L. In International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 44, (2009), pp. 75-80. (1.867 – IF2008)
CAPEK, P. - MATULOVÁ, M. - NAVARINI, L. - LIVERANI, F.S. A comparative study of arabinogalactan-protein isolates from instant coffee powder of Coffea arabica beans. In Journal of Food and Nutrition Research. Vol. 48, (2009), p. 80-86. (0.714 – IF2008)
DAVIS, J.J. - TKAC, J. - HUMPHREYS, R. - BUXTON, A.T. - LEE, T.A. - FERRIGNO, P.K. Peptide aptamers in label-free protein detection: 2. Chemical optimization and detection of distinct protein isoforms. In Analytical Chemistry. Vol. 81, (2009), p. 3314-3320. (5.712 – IF2008)
DERGUNOVA, M.A. - ALEXEENKO, T.V. - ZHANAEVA, S.Y. - FILYUSHINA, E.E. - BUZUEVA, I.I. - KOLESNIKOVA, O.P. - KOGAN, G. - KOROLENKO, T.A. Characterization of the novel chemically modified fungal polysaccharides as the macrophage stimulators. In International Immunopharmacology. Vol. 9, (2009), p. 729-733. (2.157 – IF2008)
DE VOS, P. - BUČKO, M. - GEMEINER, P. - NAVRÁTIL, M. - ŠVITEL, J. - FAAS, M. - STRAND, B.L. - SKJAK-BRAEK, G. - MORCH, Y.A. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, I. - KOLLÁRIKOVÁ, G. - ORIVE, G. - PONCELET, D. - PEDRAZ, J.L. - ANSORGE-SCHUMACHER, M.B. Multiscale requirements for bioencapsulation in medicine and biotechnology. In Biomaterials. Vol. 30, (2009), p. 2559-2570. (6.646 – IF2008)
DRÁBIKOVÁ, K. - PEREČKO, T. - NOSÁĽ, R. - BAUEROVÁ, K. - PONIŠT, S. - MIHALOVÁ, D. - KOGAN, G. - JANČINOVÁ, V. Glucomannan reduces neutrophil free radical production in vitro and in rats with adjuvant arthritis. In Pharmacological Research. Vol. 59, (2009), p. 399-403. (3.287 – IF2008)
DURUKSU, G. - OZTURK, B. - BIELY, P. - BAKIR, U. - OGEL, Z.B. Cloning, expression and characterization of endo-β-1,4-mannanase from Aspergillus fumigatus in Aspergillus sojae and Pichia pastoris. In Biotechnology Progress. Vol. 25, (2009), p. 271-276. (2.108 – IF2008)
ĎURANOVÁ, M. - HIRSCH, J. - KOLENOVÁ, K. - BIELY, P. Fungal glucuronoyl esterases and substrate uronic acid recognition. In Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. Vol. 73, (2009), p. 2483-2487. (1.390 – IF2008)
ĎURANOVÁ, M. - ŠPÁNIKOVÁ, S. - WÖSTEN, H.A.B. - BIELY, P. - DE VRIES, R.P. Two glucuronoyl esterases of Phanerochaete chrysosporium. In Archives of Microbiology. Vol. 191, (2009), p. 133-140. (1.975 – IF2008)
EKHOLM, F.S. - POLÁKOVÁ, M. - PAWŁOWICZ, A.J. - LEINO, R. Synthesis of divalent 2,2′-linked mannose derivatives by homodimerization. In Synthesis. Vol. 2009, No. 4, (2009), p. 567-576. (2.470 – IF2008)
FARKAŠ,V. - TAKEO, K. - MACEKOVÁ, D. - OHKUSU, M. - YOSHIDA, S. - SIPICZKI, M. Secondary cell wall formation in Cryptococcus neoformans as a rescue mechanism against acid-induced autolysis. In FEMS Yeast Research. Vol. 9, (2009), p. 311-320. (2.579 – IF2008)
FLODROVÁ, D. - GARAJOVÁ, S. - MALOVÍKOVÁ, A. - MISLOVIČOVÁ, D. - OMELKOVÁ, J. - STRATILOVÁ, E. Oligogalacturonate hydrolase with unique substrate preference from the pulp of parsley roots. In Biologia. Vol. 64, (2009), p. 228-234. (0.406 – IF2008)
GEMEINER, P. - MISLOVIČOVÁ, D. - TKÁČ, J. - ŠVITEL, J. - PÄTOPRSTÝ, V. - HRABÁROVÁ, E. - KOGAN, G. - KOŽÁR, T. Lectinomics. II. A highway to biomedical/
clinical diagnostics. In Biotechnology Advances. Vol. 27, (2009), p. 1-15. (6.110 – IF2008)
HANSEN, S.U. - BARÁTH, M. - SALAMEH, B.A.B. - PRITCHARD, R.G. - STIMPSON, W.T. - GARDINER, J.M. - JAYSON, J. M. Scalable synthesis of L-iduronic acid derivatives via stereocontrolled cyanohydrin reaction for synthesis of heparin-related disaccharides. In Organic Letters. Vol. 11, (2009), p. 4528-4531. (5.128 – IF2008)
HIRSCH, J. - KOÓŠ, M. - TVAROŠKA, I. Synthesis of saccharide precursors for preparation of potential inhibitors of glycosyltranferases. In Chemical Papers. Vol. 63, (2009), p. 329-335. (0.758 – IF2008)
HRABÁROVÁ, E. - VALACHOVÁ, K. - RYCHLÝ, J. - RAPTA, P. - SASINKOVÁ, V. - MALÍKOVÁ, M. - ŠOLTÉS, L. High-molar-mass hyaluronan degradation by Weissberger´s system: Pro- and antioxidative effects of some thiol compounds. In Polymer Degradation and Stability. Vol. 94, (2009), p. 1867-1875. (2.320 – IF2008)
HRICOVÍNIOVÁ, Z. The influence of microwave irradiation on stereospecificMo(VI)-catalyzed transformation of deoxysugars. In Tetrahedron: Asymmetry. Vol. 20, (2009), p. 1239-1242. (2.796 – IF2006)
HRMOVA, M. - FARKAS, V. - HARVEY, A.J. - LAHNSTEIN, J. - WISCHMANN, B. - KAEWTHAI, N. - EZCURRA, I. - TEERI, T.T. - FINCHER, G.B. Substrate specificity and catalytic mechanism of a xyloglucan xyloglucosyl transferase HvXET6 from barley (Hordeum vulgare L.). In FEBS Journal. Vol. 276, (2009), p. 437-456. (3.139 – IF2008)
HUDEC, J. - KOCHANOVÁ, R. - BURDOVÁ, M - KOBIDA, Ľ. - KOGAN, G. - TURIANICA, I. - CHLEBO, P. - HANAČKOVÁ, E. - SLAMKA, P. Regulation of the phenolic profile of berries can Increase their antioxidant activity. In Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 57, (2009), p. 2022-2029. (2.562 – IF2008)
HÝROŠOVÁ, E. - FIŠERA, L. - MEDVECKÝ, M. - REISSIG, H.-U. - AL-HARRASI, A. - KOÓŠ, M. From sugars to modified nucleosides. In ARKIVOC. Vol. 2009, part (ix), (2009), p. 122-142. (1.377 – IF2008)
JIN, L. - HRICOVÍNI, M. - DEAKIN, J.A. - LYON, M. - UHRÍN, D. Residual dipolar coupling investigation of a heparin tetrasaccharide confirms the limited effect of flexibility of the iduronic acid on the molecular shape of heparin. In Glycobiology. Vol. 19, (2009), p. 1185-1196. (4.446 – IF2008)
KARELIN, A.A. - TSVETKOV, Y.E. - PAULOVIČOVÁ, L. - BYSTRICKÝ, S. - PAULOVIČOVÁ, E. - NIFANTIEV, N.E. Synthesis of a heptasaccharide fragment of the mannan from Candida guilliermondii cell wall and its conjugate with BSA. In Carbohydrate Research. Vol. 344, (2009), p. 29-35. (1.960 – IF2008)
KOLLÁROVÁ, K. - RICHTEROVÁ, D. - SLOVÁKOVÁ, Ľ. - HENSELOVÁ, M. - CAPEK, P. - LIŠKOVÁ, D. Impact of galactoglucomannan oligosaccharides on elongation growth in intact mung bean plants. In Plant Science. Vol. 177, (2009), p. 324-330. (1.974 – IF2008)
KOLLÁROVÁ, K. - SLOVÁKOVÁ, Ľ. - KOLLEROVÁ, E. - LIŠKOVÁ, D. Galactoglucomannan oligosaccharides inhibition of elongation growth is in pea epicotyls coupled with peroxidase activity. In Biologia. Vol. 64, (2009), p. 919-922. (0.406 – IF2008)
KÓŇA, J. - TVAROŠKA, I. Comparative DFT study on the α-glycosidic bond in reactive species of galactosyl diphosphates. In Chemical Papers. Vol. 63, (2009), p. 598-607. (0.758 – IF2008)
KOŠÍKOVÁ, B. Morphological and chemical characteristics of stem and knot poplar wood. In Wood Research. Vol. 54, (2009), p. 117-122. (0.254 – IF2008)
KOŠÍKOVÁ, B. - LÁBAJ, J. Lignin-stimulated protection of polypropylene films and DNA in cells of mice against oxidation damage. In BioResources. Vol. 4, (2009), p. 805-815. (IF2008 - zatiaľ nemá)
KOŠÍKOVÁ, B. - SLÁVIKOVÁ, E. - LÁBAJ, J. Affinity of lignin preparations towards genotoxic compounds. In BioResources. Vol. 4, (2009), p. 72-79. (IF2008 - zatiaľ nemá)
KOŠŤÁLOVÁ, Z. - HROMÁDKOVÁ, Z. - EBRINGEROVÁ, A. Chemical evaluation of seeded fruit biomass of oil pumpkin (Cucurbita pepo L. var. Styriaca). In Chemical Papers. Vol. 63, (2009), p. 406-413. (0.758 – IF2008)
KRUPIČKA, M. - TVAROŠKA, I. Hybrid quantum mechanical/molecular mechanical investigation of the β-1,4-galactosyltransferase-I mechanism. In The Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113, (2009), p. 11314-11319. (4.189 – IF2008)
LANGER, V. - STEINER, B. - KOÓŠ, M. 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose and 2,3-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose. In Acta Crystallographica Section C. Vol. C65, (2009), p. o151-o154. (0.561 – IF2008)
LATTOVÁ, E. - MCKENZIE, E.J. - GRUWEL, M.L.H. - SPICER, V. - GOLDMAN, R. - PERREAULT, H. Mass spectrometric study of N-glycans from serum of woodchucks with liver cancer. In Rapid Communications in Mass Spectrometry. Vol. 23, (2009), 2983-2995. (2.772 – IF2008)
MAZÍKOVÁ, V. - SROKOVÁ, I. - EBRINGEROVÁ, A. Solvent-free synthesis and properties of carboxymethyl starch fatty acid ester derivatives. In Chemical Papers. Vol. 63, (2009), p. 71-76. (0.758 – IF2008)
MINÍKOVÁ, S. - SROKOVÁ, I. - SASINKOVÁ, V. - MALOVÍKOVÁ, A. - EBRINGEROVÁ, A. O-(2-Hydroxyethyl)cellulose-derived surfactants prepared by microwave-assisted transesterification. In Tenside Surfactants Detergents. Vol. 46, (2009), p. 163-168. (0.515 – IF2008)
MISLOVIČOVÁ, D. - GEMEINER, P. - KOZAROVA, A. - KOŽÁR, T. Lectinomics I. Relevance of exogenous plant lectins in biomedical diagnostics. In Biologia. Vol. 64, (2009),
p. 1-19. (0.406 – IF2008)
MISLOVIČOVÁ, D. - TURJAN, J. - VIKARTOVSKÁ, A. - PÄTOPRSTÝ, V. Removal of D-glucose from a mixture with D-mannose using immobilized glucose oxidase. In Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. Vol. 60, (2009), p. 45-49. (2.015 – IF2008)
NAHÁLKA, J. - MISLOVIČOVÁ, D. - KAVCOVÁ, H. Targeting lectin activity into inclusion bodies for the characterisation of glycoproteins. In Molecular BioSystems. Vol. 5, (2009), p. 819-821. (4.236 – IF2008)
NAHÁLKA, J. - PÄTOPRSTÝ, V. Enzymatic synthesis of sialylation substrates powered by a novel polyphosphate kinase (PPK3). In Organic & Biomolecular Chemistry. Vol. 7, (2009),
p. 1778-1780. (3.550 – IF2008)
NOUAILLE, R. - MATULOVÁ, M. - PÄTOPRSTÝ, V. - DELORT, A.-M. - FORANO, E. Production of oligosaccharides and cellobionic acid by Fibrobacter succinogenes S85 growing on sugars, cellulose and wheat straw. In Applied Microbiology and Biotechnology. Vol. 83, (2009), p. 425-433. (2.569 – IF2008)
PIGNATARO, L. - LYNIKAITE, B. - COLOMBO, R. - CARBONI, S. - KRUPIČKA, M. - PIARULLI, U. - GENNARI, C. Combination of a binaphthol-derived phosphite and a C1-symmetric phosphinamine generates heteroleptic catalysts in Rh- and Pd-mediated reactions. In Chemical Communications. Iss. 24, (2009), p. 3539-3541. (5.340 – IF2008)
POLÁKOVÁ, M. - ROSLUND, M.U. - EKHOLM, F.S. - SALORANTA, T. - LEINO, R. Synthesis of β-(1→2)-linked oligomannosides. In European Journal of Organic Chemistry. Vol. 2009, Issue 6, (2009), p. 870-888. (3.016 – IF2008)
RAPTA, P. - VALACHOVÁ, K. - GEMEINER, P. - ŠOLTÉS, L. High-molar-mass hyaluronan behavior during testing its radical scavenging capacity in organic and aqueous media: Effects of the presence of manganese(II) ions. In Chemistry & Biodiversity. Vol. 6, (2009), p.162-169. (1.659 – IF2008)
RUDD, T.R. - YATES, E.A. - HRICOVÍNI, M. Spectroscopic and theoretical approaches for the determination of heparin saccharide structure and the study of protein-glycosaminoglycan complexes in solution. In Current Medicinal Chemistry. Vol. 16, (2009), p. 4750-4766. (4.823 – IF2008)
RYABOVA, O. - VRŠANSKÁ, M. - KANEKO, S. - VAN ZYL, W.H. - BIELY, P. A novel family of hemicellulolytic α-glucuronidase. In FEBS Letters. Vol. 583, (2009), p. 1457-1462. (3.264 – IF2008)
SLÁVIKOVÁ, E. - VADKERTIOVÁ, R. - VRÁNOVÁ, D. Yeasts colonizing the leaves of fruit trees. In Annals of Microbiology. Vol. 59, (2009), p. 419-424. (0.466 – IF2008)
SOLÁR, R. - GEFFERTOVÁ, J. - MAMOŇ, M. - GEFFERT, A. - KOŠÍKOVÁ, B. Influence of alkaline and alkaline/oxidation pretreatments of hornbeam wood on the properties of kraft pulp. In Cellulose Chemistry and Technology. Vol. 43, (2009), p. 163-177. (0.262 – IF2008)
SPIWOK, V. - KRÁLOVÁ, B. Viruální screening léčiv. In Chemické Listy. Vol. 103, (2009), p. 52-55. (0.593 – IF2008)
SPIWOK, V. - TVAROŠKA, I. Metadynamics modelling of the solvent effect on primary hydroxyl rotamer equilibria in hexopyranosides. In Carbohydrate Research. Vol. 344, (2009), p. 1575-1581. (1.960 – IF2008)
SPIWOK, V. - TVAROŠKA, I. Conformational free energy surface of α-N-acetylneuraminic acid: An interplay between hydrogen bonding and solvation. In The Journal of Physical Chemistry B. Vol. 113, (2009), p. 9589-9594. (4.189 – IF2008)
STEINER, B. - LANGER, V. - KOÓŠ, M. Synthesis and X-ray structure of a C5–C4-linked glucofuranose–oxazolidin-2-one. In Carbohydrate Research. Vol. 344, (2009), p. 2079-2082. (1.960 – IF2008)
SULO, P. - LAURENČÍK, M. - POLÁKOVÁ, S. - MINÁRIK, G. - SLÁVIKOVÁ, E. Geotrichum bryndzae sp. nov., a novel asexual arthroconidial yeast species related to the genus Galactomyces. In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Vol. 59, (2009), p. 2370-2374. (2.222 – IF2008)
SULOVÁ, Z.- MISLOVIČOVÁ, D. - GIBALOVÁ, L. - VAJČNEROVÁ, Z. - POLÁKOVÁ, E. - UHRÍK, B. - TYLKOVÁ, L. - KOVÁROVÁ, A. - SEDLÁK, J. - BREIER, A. Vincristine-induced overexpression of P-glycoprotein in L1210 cells is associated with remodeling of cell surface saccharides. In Journal of Proteome Research. Vol. 8, (2009), p. 513-520. (5.684 – IF2008)
ŠEFČOVIČOVÁ, J. - VIKARTOVSKÁ, A. - PÄTOPRSTÝ, V. - MAGDOLEN, P. - KATRLÍK, J. - TKÁČ, J. - GEMEINER, P. Off-line FIA monitoring of sorbitol consumption during sorbose production using a sorbitol biosensor. In Analytica Chimica Acta. Vol. 644, (2009), p. 68-71. (3.146 – IF2008)
ŠIMKOVIC, I. - NUÑEZ, A. - STRAHAN, G.D. - YADAV, M.P. - MENDICHI, R. - HICKS, K.B. Fractionation of sugar beet pulp by introducing ion-exchange groups. In Carbohydrate Polymers. Vol. 78, (2009), p. 806-812. (2.644 – IF2008)
ŠIMKOVIC, I. - SYNYTSYA, A. - UHLIARIKOVÁ, I. - ČOPÍKOVÁ, J. Amidated pectin derivatives with n-propyl-, 3-aminopropyl-, 3-propanol- or 7-aminoheptyl-substituents. In Carbohydrate Polymers. Vol. 76, (2009), p. 602-606. (2.644 – IF2008)
ŠIMKOVIC, I. - YADAV, M.P. - ZALIBERA, M. - HICKS, K.B. Chemical modification of corn fiber with ion-exchanging groups. In Carbohydrate Polymers. Vol. 76, (2009), p. 250-254. (2.644 – IF2008)
ŠROBÁROVÁ, A. - TEIXEIRA DA SILVA, J.A. - KOGAN, G. - RITIENI, A. - SANTINI, A. Beauvericin decreases cell viability of wheat. In Chemistry & Biodiversity. Vol. 6, (2009), p. 1208-1215. (1.659 – IF2008)
ŠUTOVSKÁ, M. - FRAŇOVÁ, S. - PRISEŽNAKOVÁ, L. - NOSÁĽOVÁ, G. - TOGOLA, A. - DIALLO, D. - PAULSEN, B.S. - CAPEK, P. Antitussive activity of polysaccharides isolated from the Malian medicinal plants. In International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 44, (2009), p. 236-239. (1.867 – IF2008)
ŠUTOVSKÁ, M. - NOSÁĽOVÁ, G. - ŠUTOVSKÝ, J. - FRAŇOVÁ, S. - PRISEŽŇÁKOVÁ, L. - CAPEK, P. Possible mechanisms of dose-dependent cough suppressive effect of Althaea officinalis rhamnogalacturonan in guinea pigs test system. In International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 45, (2009), p. 27-32. (1.867 – IF2008)
TAPPINO, B. - CHUZHANOVA, N.A. - REGIS, S. - DARDIS, A. - CORSOLINI, F. - STROPPIANO, M. - TONOLI, E. - BECCARI, T. - ROSANO, C. - MUCHA, J. - BLANCO, M. - SZLAGO, M. - DI ROCCO, M. - COOPER, D.N. - FILOCAMO, M. Molecular characterization of 22 novel UDP-N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase α- and β-subunit (GNPTAB) gene mutations causing mucolipidosis types IIalpha/beta and III α/β in 46 patients. In Human Mutation. Vol. 30, (2009), p. E956-E973. (7.033 – IF2008)
TKÁČ, J. - ŠVITEL, J. - VOŠTIAR, I. - NAVRÁTIL, M. - GEMEINER, P. Membrane-bound dehydrogenases from Gluconobacter sp.: Interfacial electrochemistry and direct bioelectrocatalysis. In Bioelectrochemistry. Vol. 76, (2009), p. 53-62. (2.444 – IF2008)
VACULÍK, M. - LUX, A. - LUXOVÁ, M. - TANIMOTO, E. - LICHTSCHEIDL, I. Silicon mitigates cadmium inhibitory effects in young maize plants. In Environmental and Experimental Botany. Vol. 67, (2009), p. 52-58. (2.301 – IF2008)
VAFIADI, C. - TOPAKAS, E. - BIELY, P. - CHRISTAKOPOULOS, P. Purification, characterization and mass spectrometric sequencing of a thermophilic glucuronoyl esterase from Sporotrichum thermophile. In FEMS Microbiology Letters. Vol. 296, (2009), p. 178-184. (2.021 – IF2008)
VALACH, M. - KATRLÍK, J. - ŠTURDÍK, E. - GEMEINER, P. Ethanol Gluconobacter biosensor designed for flow injection analysis. Application in ethanol fermentation off-line monitoring. In Sensors and Actuators B: Chemical. Vol. 138, (2009), p. 581-586. (3.122 – IF2008)
VALACHOVÁ, K. - RAPTA, P. - KOGAN, G. - HRABÁROVÁ, E. - GEMEINER, P. - ŠOLTÉS, L. Degradation of high-molar-mass hyaluronan by ascorbate plus cupric ions: effects of D-penicillamine addition. In Chemistry & Biodiversity. Vol. 6, (2009), p. 389-395. (1.420 – IF2007)

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents -

doplnky z roku 2008:
BREIEROVA, E. - ČERTÍK, M. - KOVÁROVÁ, A. - GREGOR, T. Biosorption of nickel by yeasts in the osmotic unsuitable environment. In Zeitschrift für Naturforschung C. Vol. 63c, (2008), p. 873-878. (0.756 – IF2007)
KAČÍKOVÁ, D. - KAČÍK, F. - BUBENÍKOVÁ, T. - KOŠÍKOVÁ, B. Influence of fire on spruce wood lignin changes. In Wood Research. Vol. 53, (2008), p. 95-104. (0.148 – IF2007)
MACHOVÁ, E. - BYSTRICKÝ, S. Growth inhibition of Candida albicans in the presence of antiserum elicited in rabbits by mannan-protein conjugate. In Zeitschrift für Naturforschung C. Vol. 63c, (2008), p. 909-912. (0.756 – IF2007)
ŠOLTÉS, L. - KOGAN, G. Impact of transition metals in the free–radical degradation of hyaluronan biopolymers. In Cellulose Chemistry and Technology. Vol. 42, (2009), p. 485-497. (0.113 – IF2007)
TAŞKIN, E. - STRATILOVÁ, E. Polygalacturonases produced under solid state and submerged conditions by two strains of Aspergillus foetidus. In Turkish Journal of Biochemistry. Vol. 33, (2008), p. 190-196. (IF – nemá)
VALACHOVÁ, K. - KOGAN, G. - GEMEINER, P. - ŠOLTÉS, L. Hyaluronan degradation by ascorbate: Protective effects of manganese(II) chloride. In Cellulose Chemistry and Technology. Vol. 42, (2008), p. 473-483. (0.113 – IF2007)

10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch:
KÁKONIOVÁ, D. - VAVERKOVÁ, Š. - LIŠKOVÁ, D. - URGEOVÁ, E. - JURÁKOVÁ, Z. The possibility to enhance flavonoids production in Rubia tinctorum L. callus cultures. In Nova Biotechnologica. Vol. 9, Iss. 2 (2009), p. 191-197. ISSN: 1337-8783.
KOVÁCS, L. - HLAVATÁ, A. - PAULOVIČOVÁ, E. - BALDOVIČ, M. - DALLOS, T. Syndrómy periodickej horúčky – PFAPA syndróm. In Pediatria pre prax. Roč. 10, č. 3 (2009), s. 141-144. ISSN: 1336-8168.
ŠEMBEROVÁ, J. - PAULOVIČOVÁ, E. - JELEMENSKÁ, A. - JAKUBÍKOVÁ, J. Indukcia TNF-α imunomodulačnou liečbou s obsahom β-glukánu u detských pacientov so zväčšenou nosohltanovou mandľou. In Klinická imunológia a alergológia. Vol. 2, (2009), p. 15-17.

(Scopus, EMBASE/Excerpta Medica, PubMed)


ŠIMONOVÁ, I. - KAROVIČOVÁ, J. - MASTIHUBA, V. Využitie enzýmových preparátov na stanovenie inulínu. In Potravinárstvo. Roč. 3, č.1 (2009), s. 16-17. ISSN 1337-0960.

(FAO AGRIS)10. Vedecké a odborné prácev v nekarentovaných časopisoch - doplnky z roku 2008:
ŠOLTÉS, L. - KOGAN, G. Impact of transition metals in the free-radical degradation of hyaluronan biopolymer. In Polymers Research Journal. Vol. 2, Iss. 3, (2008), p. 269-288. ISSN: 1935-2530.

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)


a) recenzovaných:
BIELY, P. - ĎURANOVÁ, M. - LI, X.-L. - DE VRIES, R.P. - MALIŠKOVÁ, S. Glucuronoyl esterase, a novel component of microbial plant cell wall degrading enzyme systems. In SAKKA, K. - KARITA, S. - KIMURA, T. - SAKKA, M. - MATSUI, H. - MIYAKE, H. - TANAKA, A. Biotechnology of lignocellulose degradation and biomass utilization. Proceedings of the MIE BIOFORUM 2008, Shima-Isobe, Japan, September 1-5, 2008. Shima-Isobe: Ito Print Publishing Division, 2009. ISBN 978-4-9903-219-6-3 C-3845. p. 318-323.
GDOVIN, M. - ROSENBERG, M. - MASTIHUBA, V. - HRONSKÁ, H. Enzymatická príprava a využitie alkyl-glykozidov. In STARUCH, L. Laboralim 2009: Recent progress in analytical methods of food. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3071-6. s. 163-165.
HANUSOVÁ, V. - ČERTÍK, M. - ZALIBERA, M. - RAPTA, P. - BREIEROVÁ, E. Vplyv rôznych izolačných metód na profil a vlastnosti extraktov pigmentotvorných kvasiniek. In STARUCH, L. Laboralim 2009: Recent progress in analytical methods of food. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3071-6. s. 99-106.
KLAUDINY, J. - BACHANOVÁ, K. - ALBERT, Š. - HALGAŠOVÁ, L. - DZÚROVÁ, M. - KOPERNICKÝ, J. Honeybee defensins: their characterization and studies of their expression in honeybee colonies. In SLANINOVÁ, J. - VALTER, B. Collection Symposium Series: Biologically Active Peptides - XIth Conference, April 22-24, 2009, Prague. Prague: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-86241-31-9. Vol. 11, p. 59-63.
KOŠÍKOVÁ, B. Novel applications of lignin preparations isolated from wastes of pulp and paper industry. In ČABALOVÁ, I. - GEFFERTOVÁ, J. - DIBDIAKOVÁ, J. VIII. International Symposium „Selected Processes at the Wood Processing“, Štúrovo 2009. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2009. CD-Rom. Volume of Articles. ISBN 978-80-228-2006-6. 6 p.

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)


b) nerecenzovaných:
BUČKO, M. - GEMEINER, P. - KRAJČOVIČ, T. - VIKARTOVSKÁ, A. - LACÍK, I. - MIHOVILOVIČ, M.D. - RUDROFF, F. Encapsulation of recombinant cells E. coli catalysing Baeyer-Villiger oxidations. In Proceedings of XVII International Conference on Bioencapsulation, September 24-26, 2009, Groningen, Netherlands. Groningen: Bioencapsulation Research Group, 2009. p. P56-page 1- 4.
KOŠŤÁLOVÁ Z. - HROMÁDKOVÁ, Z. - EBRINGEROVÁ, A. - HIRSCH, J. Potential antioxidant capacity of water soluble polysaccharides of the oil pumpkin biomass. In 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 11-13 November 2009, Prague. Prague: Czech Chemical Society, 2009. ISBN 978-80-86238-72-2. CD-Rom. s. 1-13.

Abstrakt publikovaný: In Chemické listy. Vol. 103, (2009), p. 763.


ŠEFČOVIČOVÁ, J. - TOMČÍK, P. - FILIP, J. - GEMEINER, P. - TKÁČ, J. A mediatorless electrochemical detection of NADH on a biopolymer dispersed carbon nanotube layer. In ISABEL 2009: 2nd International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, November 24-27, 2009, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. CD Rom, 5 p.

Also published in: Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies, 2009. ISABEL 2009. 2nd International Symposium on. Bratislava, 2009. ISBN 978-1-4244-4640-7. p. 1-5. DOI: 10.1109/ISABEL.2009.5373678.12. Vydané periodiká evidované v Current Contents:
Chemical Papers. Milan Polakovič (hlavný redaktor), Ján Hirsch (editorial manager). Bratislava: Chemický ústav SAV. ISSN 0336-6352 (Print), 1336-9075 (Online). 6 × ročne.

Publikovanie tlačenej a elektronickej verzie zabezpečuje vydavateľstvo Springer-Verlag GmbH (Versita).14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí:
37th Annual Conference on Yeasts: Programme and Abstracts, 13-15 May 2009, Smolenice, Slovakia. Bratislava: Institute of Chemistry SAS, 2009, 113 p. ISSN 1336-4839.

14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí - doplnky z roku 2008:
Contaminants and nutrients: availability, accumulation/exclusion and plant–microbia–soil interactions: COST Action 859 – Meeting of WG1 Book of Abstracts, May 22-24, 2008, Smolenice, Slovakia. Editors Desana Lišková, Alexander Lux, Michal Martinka. Bratislava: Copycentrum PACI, 2008. 74 p. ISBN: 978-80-969950-0-4.

Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie

(meno pracovníka, názov predmetu/cvičenia/seminára, názov katedry a VŠ, počet hodín)


Prednášatelia semestrálnych predmetov v bakalárskom a magisterskom štúdiu
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Rezonančná spektroskopia (4. ročník).

Katedra fyzikálnej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

1 h týždenne, úhrnne 12 h


RNDr. Desana Lišková, PhD.

Signálne a regulačné molekuly v rastlinných bunkách.

Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

Úhrnne 12 h (letný semester)


Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Chémia sacharidov (5. ročník).

Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

2 h týždenne, úhrnne 26 h


Ing. Ivan Šimkovic, DrSc.

Chemické spracovanie dreva (5. ročník).

Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, Ústav polymérnych materiálov, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava.

2 h týždenne, úhrnne 24Špeciálne prednášky
RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD.

Výskum antimikrobiálnych peptidov včely medonosnej ako faktorov rezistencie včelstiev voči chorobám (v rámci predmetu 5. ročníka štúdia: Vybrané kapitoly z biochémie a molekulárnej biológie I.).

Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

Úhrnne: 2 h


Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Mliekárenstvo

Oddelenie potravinárskej technológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava.

Úhrnne 3 h


Enzymológia a enzýmové inžinierstvo.

Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava.

Úhrnne 2 h
Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.

Kvasinky a kvasinkovité mikroorganizmy - ich výskyt, vlastnosti a úschova.

Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

Úhrnne 2 h


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Introduction into molecular modeling methods.

Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Cologne, Germany

Úhrnne 1 h


RNDr. Peter Biely, DrSc.

Lecturer in the postgraduate course „Sustainable Products and Resources“ as a part of the „Master in Advanced Microbiology“:

1. Xylanolytic enzymes: production, properties and applications.

2. Diversity of endo-xylanases in substrate recognition.

3. Accessory xylanolytic enzymes.

Department of Microbiology, Faculty of Biology, University of Barcelona, March 23-28, 2009.

Úhrnne 16 h
Guest teacher on the PhD course „Biotechnology for Bioethanol Production“:

1. Enzyme discovery for bioethanol production.

2. Hemicellulolytic depolymerisation enzymes.

3. Hemicellulolytic accessory enzymes and enzyme synergism.

4. The challenge of measuring enzyme activities.

Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 18-23 October 2009.

Úhrnne 5 h
Visiting professor to present special lectures/workshops to postgraduate students and short course „Basic Carbohydrate Chemistry and Biochemistry“

Department of Biotechnology, School of Engineering of Lorena, University of Sao Paulo, Brazil, March 2-21, 2009.

Úhrnne 36 h (z toho 6 h cvičenia)

Vedúci cvičení v bakalárskom a magisterskom štúdiu
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.

Vedúci odbornej praxe

Oddelenie biochemickej technológie, Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava.

Úhrnne 120 h


Vedúci odbornej praxe

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra.

Úhrnne 160 h
Ing. Marek Bučko, PhD.

Cvičenie z biotechnológie (projekt študijného programu I)

Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Úhrnne 24 h


RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Diplomový seminár (4. a 5. ročník študijného odboru „Biológia a chémia“)

Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

2 h týždenne, úhrnne 24 h (zimný a letný semester)


Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Computing training

Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Cologne, Germany

Úhrnne 4 h


Mgr. Ivan Zelko, PhD.

Diplomový seminár (4. a 5. ročník študijného odboru „Biológia a chémia“)

Katedra fyziológie rastlín, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava.

2 h týždenne, úhrnne 24 hVedúci diplomovej a preddiplomovej praxe
Ing. Emília Breierová, PhD.

Študent: Bc. Lucia Mikušová (FCHPT STU)

Úhrnne 120 h
RNDr. Karin Kollárová, PhD.

Študenti: Zuzana Vatehová (PriF UK), Danica Richterová (PriF UK)

Úhrnne 120 h
Mgr. Ivan Zelko

Študent: Sandra Vašiová (PriF UK)

Úhrnne 60 h
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
Tabuľka E1. Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd

Krajina

Druh dohody

MAD, KD, VTS

Medziústavná

Ostatné
Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Meno pracovníka

Počet dní

Brazília

Biely

23

Česká republika

Garajová

Stratilová9

9
Breierová

Capek


Husárová

Kolarova


Košíková

Medovarská

Nemčovič

Paulovičová E.

Paulovičová L.

Tkáč


Tvaroška

4

24

23

1

61

4

41

2


Dánsko

Tvaroška

1

Francúzsko

Matulová

15

Matulová

Capek


44

15


Both

Husárová


Mucha

Zelko


11

61

4365

Grécko

Tvaroška

5

Nemecko

Krupička

Tvaroška


11

3
Paulovičová L.

7

India

Capek

14

Juhoafrická republika

Biely

Lišková


23

14


Kanada

Lattová

365

Maďarsko

Hricovíni

Lišková


3

3


Poľsko

Capek

6

Rakúsko

Kóňa

Nahálka


26

14
Both

Capek


Gregorová

Nemčovič


Tomčová

Tvaroška


25

1

3651

71

1Slovinsko

Hricovíni

5

Spojené štáty americké

Bekešová

Biely


Košíková

Kozák


Tomčová

365

20

911

92


Španielsko

Biely

7

Švajčiarsko

Krupička

Tvaroška


4

3


Švédsko

Biely

4

Taliansko

Biely

Hricovíni

Vršanská


3

5

3Hricovíni

5

Petruš

5

Veľká Británia

Baráth

Šesták


46

257


Počet vyslaní spolu
162
64
2185

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page