Správa o činnosti za rok 2009 Bratislava január 2010 Obsa h Základné údaje o organizácii 1Download 1.53 Mb.
Page7/24
Date conversion29.11.2016
Size1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Glykozylhydrolázy sekréčnej dráhy modelového organizmu: klonovanie, expresia, purifikácia a charakterizácia multigénnej rodiny manozidáz z D. melanogaster

(Glycosylhydrolases of secretion pathway of model organism: cloning, expression, purification and characterisation of multigenic family of mannosidases from D. melanogaster)

RNDr. Ján Mucha, PhD., 01/2008-12/2010, 2/0095/08, 4338 €
Regulácia uvoľňovania kapsulárneho polysacharidu kvasiniek Cryptococcus

(Regulation of shed of cryptococal capsular polysaccharide)

RNDr. Nadežda Kolarova, PhD., 01/2008-12/2010, 2/0024/08, 3551 €
Kalatytický mechanizmus glykozyltransferáz, dizajn a syntéza ich inhibítorov

(Catalytic mechanism of glycosyltransferases; design and synthesis of their inhibitors)

Ing. Ján Hirsch, DrSc., 01/2008-12/2010, 2/0128/08, 7863 €
Biologická aktivita natívnych a modifikovaných polysacharidov z liečivých rastlín

(Biological activity of native and modified polysaccharides from medicinal plants)

Mgr. Peter Capek, PhD., 01/2008-12/2010, 2/0155/08, 7863 €
Štúdium štruktúry biologicky aktívnych sacharidov a ich medzimolekulových komplexov metódami NMR spektroskopie a teoretickej chémie

(Study of structure of biologically active saccharides and their intermolecular complexes using methods of NMR spectroscopy and theoretical chemistry)

Ing. Miloš Hricovíni, PhD., 01/2008-12/2010, 2/0108/08, 3870 €
Biotenzidy na báze sacharidov

(Biosurfactants from saccharides)

Ing. Vladimír Mastihuba, PhD., 01/2008-12/2010, 2/0145/08, 3642 €
Štúdium expresie antimikrobiálnych peptidov-defenzínov vo včelstvách

(Study of the expression of antibacterial peptides-defensins in honeybee colonies)

RNDr. Jaroslav Klaudiny, PhD., 01/2009-12/2011, 2/0209/09, 4533 €
Syntéza dlhoreťazcových makrocyklických polyanhydroalditolov

(Synthesis of the long-chain macrocyclic polyanhydroalditols)

Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc., 01/2009-12/2011, 2/0199/09, 19439 € (z toho12002 € bežné a 7437 € kapitálové)
Glykomika a jej potenciál na charakterizáciu mikroorganizmov

(Glycomics - its potential for rapid characterization of microorganisms)

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., 01/2009-12/2012, 2/0143/09, 5206 €
Prírodné a cielene hydrofobizované polysacharidy s antioxidačnými a asociatívnymi vlastnosťami

(Natural and tailored hydrophobized polysaccharides with antioxidant and associative properties)

Ing. Zdenka Hromádková, PhD., 01/2009-12/2012, 2/0062/09, 4693 €
Štrukturálny dizajn, syntéza a biochemické testovanie indolizidínových zlúčenín s antirakovinotvornými účinkami

(Structure-based design, synthesis and biological evaluation of anti-cancer agents with indolizidine core)

Mgr. Juraj Kóňa, PhD., 01/2009-12/2011, 2/0176/09, 5794 €
Transglykozylázy, ich vlastnosti a funkcia pri tvorbe a modifikácii bunkových stien rastlín a húb

(Transglycosylases, their characterization and function in the formation and modification of plant and fungal cell walls)

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., 01/2009-12/2011, 2/0011/09, 4724 €
Stimulácia konidiácie endogénnymi prchavými látkami v hube Trichoderma

(Stimulation of conidiation by endogenous volatile compounds in Trichoderma)

Ing. Marek Nemčovič, PhD., 01/2009-12/2011, 2/0131/09, 3648 €

1B. Vedecké projekty, ktoré boli v roku 2009 financované VEGA

(názov slovenský a anglický, vedúci, doba riešenia, evidenčné číslo, pridelené financie)


Modulácia adherencie a rezistencie voči antifungálnym látkam u patogénnych kvasiniek rodu Candida počas tvorby biofilmu

(Modulation of adherence and resistance to antifungal agents in pathogenic yeasts of genus Candida during biofim formation)

Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. (vedúci projektu - MŠ SR)

Ing. Ema Paulovičová, PhD. (zástupca vedúceho projektu pre SAV), 01/2007-12/2009, 1/4324/27, 671 €


Vybrané faktory ovplyvňujúce príjem a transport látok rastlinami využiteľnými vo fytotechnológiách

(Selected factors affecting uptake and transport of elements in plants for the use in phytotechnologies)

Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (vedúci projektu - MŠ SR)

RNDr. Desana Lišková, PhD. (zástupca vedúceho projektu pre SAV), 01/2007-12/2009, 1/4354/27, 1658 €


Vývoj nových imobilizovaných biooxidačných systémov na báze hyperoxygenovaných celobunkových/enzýmových biokatalyzátorov pre nové biele biotechnológie

(Development of new immobilized biooxidation systems based on hyperoxygenated whole cell/enzyme biocatalysts for novel white biotechnologies)

Doc. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (vedúci projektu - MŠ SR)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc. (zástupca vedúceho projektu pre SAV), 01/2007-12/2009, 1/4452/27, 7713 €


Tvorba, vlastnosti a využitie kyslých banských odtokových vôd

(The creation, characteristics and reusing of acid mine drainage)

Doc. Ing. Eva Michalková, CSc. (vedúci projektu - MŠ SR)

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD. (zástupca vedúceho projektu pre SAV), 01/2009-12/2011, 1/0529/09, 1212 €2A. Projekty, ktoré boli v roku 2009 financované APVV

(názov slovenský a anglický, vedúci, doba riešenia, výzva, evidenčné číslo, pridelené

financie)
Mikrobiálne esterázy štiepiace väzby medzi sacharidmi a lignínom v bunkových stenách rastlín

(Microbial esterases cleaving linkages between saccharides and lignin in plant cell walls)

RNDr. Peter Biely, DrSc., 03/2006-10/2009, všeobecná výzva VV 2005, APVV-51-003805, 9559,85 €
Geneticky modifikované mikroorganizmy ako celobunkové katalyzátory enantioselektívnych biooxidácií pre nové imobilizované biotechnológie

(Genetically engineered microorganisms as whole-cell catalysts of enantioselective biooxidations performing novel immobilization biotechnologies)

Ing. Peter Gemeiner, DrSc., 03/2006-10/2009, všeobecná výzva VV 2005, APVV-51-033205, 2987,50 €
Oligosacharidy, neoglykopeptidy/proteíny a humanizované plasty – ich syntéza a aplikácie

(Oligosaccharides, neoglyco-peptides/proteins and humanized plastics – their synthesis and applications)

Ing. Jozef Nahálka, PhD., 03/2006-07/2009, všeobecná výzva VV 2005, APVV-51-040205, 4116,05 €
Syntéza a biologická evaluácia niektorých modelových zlúčenín s potenciálnou antimykobakteriálnou aktivitou

(Synthesis and biological evaluation of some model compounds with potential antimycobacterial activity)

Ing. Monika Poláková, PhD., 03/2006-02/2009, všeobecná výzva VV 2005, APVV-51-046505, 10987,19 € (z toho 2887,87 € pre CHÚ SAV)
Znovu hroziace patogény – vibriá. Štúdium virulencie a možnej aktívnej imunomodulačnej ochrany

(Newly emerging pathogens – vibrios. Study of virulence and possible active immunomodulative prevention)

Ing. Slavomír Bystrický, DrSc., 01/2007-12/2009, všeobecná výzva VV 2006, APVV-51-003206, 95598,49 € (z toho 61376,56 € pre CHÚ SAV)
Počítačové modelovanie, syntéza a biologické testovanie selektívnych inhibítorov Golgi manozidázy II

(Computer modeling, synthesis and biological evaluation of selective inhibitors of Golgi mannosidase II)

Mgr. Juraj Kóňa, PhD., 01/2007-12/2009, všeobecná výzva VV 2006, APVV-51-011706, 34588,06 €
Štúdium antioxidačnej aktivity a adsorpčnej afinity lignínových preparátov izolovaných z odpadov rastlinnej biomasy

(The study of antioxidant activity and adsorption affinity of lignin preparations isolated from wastes of plant biomass)

Prof. Ing. Božena Košíková, DrSc., 01/2007-12/2009, všeobecná výzva VV 2006, APVV-51-012106, 42554,60 € (z toho 39533,95 € pre CHÚ SAV)
Potenciálne inhibítory glykozylhydroláz na báze iminosacharidov

(Potential glycosylhydrolases inhibitors based on iminosugar derivatives)

Ing. Miroslav Koóš, DrSc., 09/2008-12/2010, verejná výzva VV 2007, APVV-0366-07, 33691,83 €
Pohyblivosť proteínov a katalýza

(Protein motions and catalysis)

Ing. Igor Tvaroška, DrSc., 09/2008-12/2010, verejná výzva VV 2007, APVV-0607-07,
55500,24 € (z toho 27550,95 € pre CHÚ SAV)
Nová metodológia štrukturálnej analýzy sacharidov a glykokonjugátov

(New methodology of structural analysis of saccharides and glycoconjugates)

Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., 09/2008-12/2010, verejná výzva VV 2007, APVV-0650-07, 32164,91 €
Výber manánového epitopu pre prípravu účinnej antifungálnej vakcíny

(Selection of mannan epitope for the preparation of effective antifungal vaccine)

RNDr. Eva Machová, PhD., 09/2009-08/2012, verejná výzva LPP 2009, APVV-LPP-0194-09, 5533 €

2B. Projekty, ktoré boli v roku 2009 financované APVV

(názov slovenský a anglický, vedúci, doba riešenia, evidenčné číslo, pridelené financie)


Molekulové mechanizmy pôsobenia nových liečiv ovplyvňujúcich oxidačný stres - významný etiopatogenický faktor početných ochorení

(Molecular mechanisms of action of new drugs interfering with oxidative stress - the important factor in etiopathogenesis of numerous diseases)

Doc. MUDr. Svorad Štolc, DrSc. (vedúci projektu - Ústav experimentálnej farmakológie SAV), Ing. Vladimír Kováčik, DrSc. (zodp. riešiteľ z CHÚ SAV), 03/2006-02/2009, všeobecná výzva VV 2005, APVV-51-017905, 1161,79 € (z Ústavu experimentálnej farmakológie SAV)
Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov

(Cellular and molecular aspects of pharmacological regulation of proinflammation activity of neutrophiles)

Prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc. (vedúci projektu - Ústav experimentálnej farmakológie SAV), Mgr. Martin Pajtinka (zodp. riešiteľ z CHÚ SAV), 09/2008-12/2010, verejná výzva VV 2007, APVV-0315-07, 1461 € (z Ústavu experimentálnej farmakológie SAV)
Využitie rastlinných polysacharidov v liečbe kašľa

(The utilization of plant polysaccharides in the therapy of cough)

Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. (vedúca projektu - Jesséniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave), RNDr. Peter Capek, PhD. (zodp. riešiteľ z CHÚ SAV), 09/2008-12/2010, verejná výzva VV 2007, APVV-0030-07, 12248,56 € (z Jesséniovej lekárskej fakulty v Martine)
Syntéza enantiomérne čistého chalkogránu

(Synthesis of enatiomerically pure chalcogran)

Ing. Pavel Čepec, PhD. (vedúci projektu - Tau-chem, spol. s r.o., Bratislava), Ing. Vladimír Mastihuba, PhD., (zodp. riešiteľ z CHÚ SAV), 09/2009-08/2011, verejná výzva VSMP 2009, VMSP-P-0106-09, 8275 € (z Tau-chem, spol. s r.o., Bratislava)

3A. Projekty OP ŠF

– – –
3B. Projekty OP ŠF


Názov projektu: Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach

Anglický názov: Centre for materials, layers and systems for aplications and chemical processes under extreme conditions

Akronym: MACHINA I

Kód ITMS: 26240120007

Kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Nositeľ projektu: Ústav anorganickej chémie SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: CHÚ SAV, ÚPo SAV, FCHPT STU

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Doba riešenia: 05/2009-04/2011

Pridelené financie: 1327735,83 € (1128575,46 € z EÚ a 199160,37 € zo ŠR) (z toho 69323,45 € pre CHÚ SAV)


Názov projektu: Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie

Anglický názov: Excellence centre for methods and processes of green chemistry

Akronym: CE GREEN I

Kód ITMS: 26240120001

Kód výzvy: OPVaV-2008/4.1/01-SORO

Nositeľ projektu: Univerzita Komenského v Bratislave

Zmluvný spoluriešiteľ: CHÚ SAV, STU v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.

Doba riešenia: 05/2009-04/2011

Pridelené financie: 1325418,11 € (z toho 1185900,42 € z EÚ, 139517,69 € zo ŠR a 69758,85 spolufinancovanie)


Názov projektu: Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny

a biodiverzitu

Anglický názov: Center for excellence for protection and use of landscape and biodiversity

Kód ITMS: 26240120014

Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Nositeľ projektu: Ústav krajinnej ekológie SAV

Zmluvný spoluriešiteľ: CHÚ SAV, ÚZo SAV, ÚMB SAV, BoÚ SAV, ÚH SAV, PriF UK

Zodpovedný riešiteľ z CHÚ: RNDr. Desana Lišková, PhD., Ing. Elena Sláviková, PhD.

Doba riešenia: 05/2009-04/2011

Pridelené financie: 1327756,72 € (1128593,21 € z EÚ a 199163,51 € zo ŠR) (z toho 66388 € pre CHÚ SAV)4A. Projekty FM EHP
Číslo podprojektu: SAV-FM-EHP-2008-03-05

Názov podprojektu: Funkčné polysacharidy z rastlinných odpadov – spôsob trvalo udržateľného a efektívneho využívania rastlinnej biomasy

Anglický názov: Functional polysaccharides from plant wastes – the way towards a sustainable and effective utilization of the plant biomass

Nositeľ podprojektu: Chemický ústav SAV

Vedúci podprojektu: Ing. Ján Hirsch, DrSc.

Doba riešenia: 10/2008-10/2010

Výška NFP FM EHP: 83858,33 € (na celé 2 roky), z toho: 67715,59 € z FM EHP, 11949,91 € zo ŠR a 4192,93 € z vlastných zdrojov
Číslo podprojektu: SAV-FM-EHP-2008-04-04

Názov podprojektu: Príprava účinných biopalivových článkov založených na využití nanoštruktúr na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a organického odpadu

Anglický názov: Preparation of effective biofuel cells based on nanostructure modified interfaces for production of electrical energy from renewable resources and organic waste

Nositeľ podprojektu: Chemický ústav SAV

Vedúci podprojektu: Ing. Ján Tkáč, PhD

Doba riešenia: 10/2008-10/2010

Výška NFP FM EHP: 98925,63 € (na celé 2 roky), z toho: 79882,45 € z FM EHP, 14096,90 € zo ŠR a 4946,28 € z vlastných zdrojov

4B. Projekty FM EHP

– – –
5A. Projekty riešené v rámci ŠPVV

– – –
5B. Projekty riešené v rámci ŠPVV
Štátny program výskumu a vývoja „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja“

(Complex solution of support of research and development infrastructure utilization)

Evidenčné číslo projektu: 2003SP200280203

Úloha: Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu


(Completing of top-level nuclear magnetic resonance laboratory)

Koordinátor: Doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. (FCHPT STU)

Spoluriešiteľské organizácie: PRIF UK, FCHPT STU, ÚM SAV, PRIF UPJŠ Košice, HF TU Košice

Zodp. riešiteľ z CHÚ SAV: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Doba riešenia: 2006-2010 (druhá etapa)

Prideľovateľ finančných prostriedkov: MŠ SR

Pridelené finančné prostriedky: 43922 €

6A. Projekty centier excelentnosti SAV
Výskum medicínsky významných sacharidových derivátov

(Research on medicinally significant saccharide derivatives)

Akronym: GLYCOMED

Vedúci: Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.

Doba riešenia: 01/2009-12/2012

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV

Pridelené finančné prostriedky: 39832,70 € (z toho pre CHÚ SAV: 28214 €)

6B. Projekty centier excelentnosti SAV
Evidenčné číslo projektu: Zmluva č. II/1/2007

Centrum pokročilej výpočtovej chémie

(Centre of Advanced Computational Chemistry)

Akronym: COMCHEM

Nositeľ projektu: Ústav anorganickej chémie SAV

Vedúci: Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Zodp. riešiteľ za CHÚ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 01/01/2007-31/12/2010

Prideľovateľ finančných prostriedkov: SAV

Pridelené finančné prostriedky: 10000 €

7A. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v roku 2009 financované

– – –
7B. Vedecko-technické projekty, ktoré boli v roku 2009 financované

– – –
8A. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

– – –
8B. Projekty podporované Európskym sociálnym fondom

– – –


9A. Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov (MVTS, APVV, ...)
Evidenčné číslo projektu: COST-0004-06

Výzva: APVV COST 2006Faktory ovplyvňujúce príjem a transport minerálnych látok v rastlinách využiteľných vo fytotechnológiách

(Factors affecting uptake and transport of mineral elements in plants utilizable in phytotechnologies)

Zodp. riešiteľ: Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Doba riešenia: 01/2007-12/2009

Finančný príspevok z APVV: 12241,92 € (z toho 5536,75 € pre CHÚ SAV)
Evidenčné číslo projektu: SK-ZA-0005-07

Výzva APVV: Bilaterálna „Slovensko – Juhoafrická republika 2007“Xylanolytic system of the xylose-fermenting yeast Pichia stipitis: Properties and engineering

(Xylanolytický systém xylózu-fermentujúcej kvasinky Pichia stipitis: vlastnosti a modifikácia)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: RNDr. Peter Biely, DrSc.

Zodp. riešiteľ z Juhoafrickej republiky: Prof. Willem H. van Zyl

Doba riešenia: 08/2008-12/2010

Dvojstranný projekt: Slovensko, Juhoafrická republika

Finančný príspevok z APVV: 4746,73 €
Evidenčné číslo projektu: SK-FR-0009-07

Výzva APVV: Bilaterálna „Slovensko – Francúzsko 2007“NMR study of the metabolism of bacteria isolated from cloud water. Relation with chemistry of atmosphere

(NMR štúdium metabolizmu baktérie izolovanej z vody oblakov. Vzťah s chémiou atmosféry)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: RNDr. Mária Matulová, PhD.

Zodp. riešiteľ z Francúzska: Dr. Anne-Marie Delort

Dvojstranný projekt: Slovensko, Francúzsko

Doba riešenia: 01/2008-12/2009

Finančný príspevok z APVV: 2655,51 €
Evidenčné číslo projektu: SK-AT-0024-08

Výzva APVV: Bilaterálna „Slovensko – Rakúsko 2008“Design of aggregation and encapsulation processes for improved biocatalyst preparation

(Projektovanie agregačných a enkapsulačných procesov pre vylepšenie biokatalyzátorov)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: Ing. Jozef Nahálka, PhD.

Zodp. riešiteľ z Rakúska: Prof. Bernd Nidetzky

Dvojstranný projekt: Slovensko, Rakúsko

Doba riešenia: 02/2009-12/2010

Finančný príspevok z APVV: 1991,64 €

9B. Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov (MVTS, APVV, ...)
Evidenčné číslo projektu: APVV-DO7RP-0013-08

Výzva: APVV DO7RPNanoparticles for therapy and diagnosis of Alzheimer disease - NAD

(Nanočastice pre terapiu a diagnózu Alzheimerovej choroby)

Akronym: NAD

Hlavný koordinátor: Prof. Massimo Masserini (Taliansko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Doba riešenia: 09/2008-06/2013

Dvadsaťstranný projekt: BE, DK, ES (4), FR (3), FI, GR, HU, IT (3), NL, PT, SE, SK, UK

Finančný príspevok z APVV: 16524,46 €

Finančný príspevok z MVTS SAV: 9029 €
Evidenčné číslo projektu: APVV-PP7RP-0115-08

Výzva: APVV PP7RP 2008Enhancing access and services to East European users towards an efficient and coordinated Pan-European pool of NMR capacities to anable global collaborative research & boost technological advancements (EAST-NMR)

(Zlepšenie prístupu a servisu pre užívateľov NMR z východnej Európy za účelom vytvorenia koordinovanej pan-Európskej komunity umožňujúcej spoluprácu vo výskume a na podporu technologického pokroku)

Akronym: EAST-NMR

Hlavný koordinátor: Prof. Harald Schwalbe (Nemecko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Miloš Hricovíni, PhD.

Doba riešenia: 02/2009-02/2012

Dvadsaťjedenstranný projekt: BG, CH, CZ, DE (3), EE, FR, GR, HU, IL, IT, LV (2), NL, PL
(2), SI, SK, TR,UK

Finančný príspevok z APVV: 2961,96 €

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3850 €
Evidenčné číslo projektu: SK-ZA-0007-07

Výzva: APVV „Slovensko – Juhoafrická republika 2007“Uptake, transport and translocation of heavy metals and essential elements in selected model plants and in some widely used medicinal plants of South Africa

(Príjem, transport a translokácia ťažkých kovov a esenciálnych prvkov vo vybraných modelových rastlinách a v najpoužívanejších liečivých rastlinách Južnej Afriky)

Zodp. riešiteľ zo Slovenska: Prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. (PRIF UK)

Zodp. riešiteľ za CHÚ SAV: RNDr. Desana Lišková, PhD.

Zodp. riešiteľ z Juhoafrickej republiky: Prof. Johannes Van Staden

Doba riešenia: 08/2008-12/2010

Dvojstranný projekt: Slovensko, Juhoafrická republika

Finančný príspevok z APVV: 4979,09 € (z toho pre CHÚ SAV refundácie cestovných nákladov)


Evidenčné číslo projektu: COST FP0901 WG1

Analytical techniques for biorefinerie

(Analytické techniky pre biorefinérie)

Hlavný koordinátor: Prof. Stefan Willför (Fínsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Zdenka Hromádková, PhD.

Doba riešenia: 08/2009-05/2013

Dvadsaťjedestranný projekt: AT, BE, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SK, TR, UK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 1383 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action CM0701

Cascade chemoenzymatic processes - new synergies between chemistry and biochemistry

(Kaskádovité chemoenzymatické procesy - nové synergie medzi chémiou a biochémiou)

Hlavný koordinátor: Dr. Sergio Riva (Taliansko)

Doba riešenia: 10/2008-04/2012

Dvadsaťjedestranný projekt: AT, BE, CH, CRO, CZ, D, DK, E, F, FI I, IE, IS, LT, N, NL, RO, S, SK, TR, UK

Zodp. riešiteľ: Ing. PeterGemeiner, DrSc.

Finančný príspevok z MVTS SAV: 1660 €
Evidenčné číslo projektu: COST CM8T D43

Colloid and interface chemistry for nanotechnology

(Koloidná chémia a chémia povrchov v nanotechnológii)

Hlavný koordinátor: Prof. Peter Kralchevsky (Bulharsko)

Doba riešenia: 11/2006-11/2011

Dvadsaťosemstranný projekt: AT, BG, CH, CRO, CYP, CZ, D, E, F, FI, GR, H, I, IE, IS, LT, LV, N, NL, P, PL, RO, S, SK, SLO, SRB, TR, UK

Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Finančný príspevok z MVTS SAV: 1660 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action 865

Bioencapsulation multiscale interaction analysis

(Multiúrovňová interakčná analýza v bioenkapsulácii)

Hlavný koordinátor: Prof. Denis Poncelet (Francúzsko)

Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Gemeiner, DrSc.

Doba riešenia: 10/2005-01/2010

Dvadsaťosemstranný projekt: AT, BE, BG, BR, CA, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, IL, IN, IT, KZ, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, TR, UK, UZ, YU

Finančný príspevok z MVTS SAV: 3319 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action 859

Phytotechnologies to promote sustainable land use management and improve food safety

(Fytotechnológie na podporu udržateľného využitia krajiny a zvýšenia bezpečnosti potravín)

Hlavný koordinátor: Dr. Jean-Paul Schwitzguébel (Švajčiarsko)

Zodp. riešiteľ: RNDr. Desana Lišková, PhD.

Doba riešenia: 07/2004-07/2009

Dvadsaťsedemstranný projekt: AT, BG, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IL, IT, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK

Finančný príspevok z MVTS SAV: 1925 €
Evidenčné číslo projektu: COST Action 928

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page