Education resource centreDownload 4.51 Mb.
Page24/49
Date conversion08.07.2018
Size4.51 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   49


ASỤSỤ IGBO

SS ONE TAM NKE ABỤỌ


IZUỤKA

1.


2.

3.

4.


5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12.
13.


ISIOKWU / NDỊNISIOKWU

ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Mkpọaha – Nnọchiaha na Nnọchimpesịn, Iji ha mebe ahịrịokwu

OMENALA: Njirimara Ndị Igbo – Asụsụ, olundị na Igbo Izugbe

AGỤMAGỤ: Ọmụmụ akwụkwọ iduuazị a họọrọ
ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Mkpọaha –

Njụajụjụ na ọnụọgụgụOMENALA: Njirimara Ndị Igbo - Ọmụmụ Nrị Ndị Igbo, etu e si esipụta otu n’ime nri ndị Igbo

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ abụ abụọ a họorọ

ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Ngwaa na ụdị ya dị iche iche

OMENALA: Ọchịchị Ọdịnala Igbo – Nkọwa ya, mgbe ọ malitere, usoro, njirimara na uru ya.

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ abụ ọzọ a họọrọ

ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Nkọwaaha na

Nkenụdị ya.OMENALA: Ọchịchị Ọdịnala Igbo:

Òtù dị iche iche ndị ọnụ na-eru n’okwu n’ọchịchị obodo.

(1) ọgbọ/uke/ebiri, usoro abamaba, ọrụ na uru ha.

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ akwụkwọ ejije a họpụtara


ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Nkwuwa

OMENALA: Ọchịchị ọdịnala (2) Nze na ọzọ, usoro echichi, ọrụ na uru ha.

AGỤMAGỤ: Nkọwa atụmaatụokwu na ụdị ya dị iche iche, uru ha bara n’edemede.
ỤTỌASỤSỤ:

Ọmụmụ MbuụzọOMENALA: Ọchịchị ọdịnala (3) ụmụọkpụ na ịyọm, lọọlọ

AGỤMAGỤ: Ọmụmụ ilu Igbo na nkọwa ya.

ỤTỌASỤSỤ: Ọrụ “na” n’ahịrịokwu Igbo dk. Mbuụzọ, nnyemakangwaa, isingwaa, dgz.
OMENALA: Njirimara ndị Igbo: Ọrụ aka – Nkọwa isiokwu, ụdị ya, uru ọ bara na mkpa ọ dị ịkwalite ọrụaka ndị a.

AGỤMAGỤ: Ọmụmụ akpalaokwu dị iche iche na nkowa ha.
ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Njikọ

OMENALA: Obodo dị iche iche na ọrụ aka e jiri mara ha n’ala Igbo

AGỤMAGỤ: Ọmụmu ụkabụilu.

ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ Mgbakwụnye - Ndịnihu, ndịnazụ, na nnọnetiti.

OMENALA: Njirimara ndị Igbo, ịgba mbọ/ ichuchu, ime nwanne, ichere ibe ha, dgz.

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ akwụkwọ ejije a họpụtara
ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmu Ntimkpu na olundị pụtara ihe na ya dịka ọkọọ, ihiyee, Ewooh, dgz.

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ akwụkwọ ejije a họọrọ


MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI NA TAM

ULE
ULE NA MMECHI


IHE OMUME Na NGWA NKỤZI

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịrụgosi mkpọaha,

nnọchiaha na nnọchimpesịn

n’ahịrịokwu

3. Ikwu njirimara ndị Igbo

4. Ịgụ akwụkwọ iduuazị na ide

ihe odideNGWA NKỤZỊ

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgz.


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịrụgosi mkpọaha na njụ-

ajụjụ n’ahịrịokwu

3. Iji ha mepụta ahịrịokwu

4. Ikwu njirimara ndị Igbo

5. Ịgụ abụ

6. Ikwupụta ụfọdụ nrị ndị Igbo

na etụ e si esipụta ha.

NGWA NKỤZI

Ụgbọ ọjii, akwụkwọ ọgụgụ, chaati, kaadị mgbubam, foto/eserese, dgz.


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịkọwa ihe ngwaa pụtara

3. Ịrụgọsị ngwaa n’ahịrịokwu

4. Ikwupụta uru dị n’ọchịchị

ọdịnala.


5. Ịgụ abụ a họpụtara.

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ abụ a họọrọ, chaatị, akwụkwọ ọgụgụ, ugbo ojii, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ikwupụta nkeụdị nkọwa

aha

2. Ịrụgosị nkọwaha n’ahịrị-okwu

3. Ikwu ọrụ na uru òtù ọgbọ

dị iche iche

4. Ikwupụta usoro e si aba

òtù nke ọ bụla.

5. Ịgụ akwụkwo ejije.NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị, akwụkwọ ejije a họọrọ, ụgbọ ojii, tiivi, redio, tepụrekọda, dgz.IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ikọwa na inye omụmaatụ

nkwuwa n’Igbo

2. Ikwu usoro echimechi nze

na ọzọ

3. Ikwupụta uru na ọghọmna-eso echimechi ndị a

4. Inye ọmụmaatụ ụdị

atụmatụokwu ndị nwegasịrị.

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, foto/eserese


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ige ntị

2. Ịrụgosị mbuụzọ n’ahịrịokwu

3. Ịkọwa ọchịchị ọdịnala

4. Ịtụ na ịkọwapụta ilu Igbo dị

iche iche.NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, Kaadị mgbubam, dgz.


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ige ntị

2. Ịrụgosi “na” n’ahịrịokwu
3. Ikwupụta ọrụ “na” dị iche

iche


4. Ikwupụta ọrụaka ndị Igbo

ụfọdụ na uru ha

5. Inye ọmụmaatụ akpala-

okwu na nkọwa haNGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgz.IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ịkọwapụta ihe bụ njikọ

2. Ịrụgosị mkpụrụokwu e ji

ezipụta njiko

3. Inye ọmụmaatụ ahịrị -

okwu na-egosipụta njikọ

3. Ịkpọsịta aha obodo na ọrụaka ha

4. ịkọwa ụkabụilu na inye

ọmụmaatụ ha gasị

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ejije a họọrọ, ụgbọ ojii, Kaadị mgbubam, dgz.


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ịkọwa ihe bụ mgbakwụnye

na ụdị ya gasị

2. Ikwu ihe bụ njirimara ndị

Igbo

3. Ịgụ akwụkwọ ejije4. Ịjụ na ịza ajụjụ

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ejije a họọrọ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgzIHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ịkọwa ntịmkpu na olundi

2. Irugosi ha n’ahịrịokwu

3. Inye ọmụmaatụ ha gasị

4. Ịgụ akwụkwọ ejije

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị, akwụkwọ ejije, ụgbọ ojii, kaadị mgbubamASỤSỤ IGBO

SS ONE TAM NKE ATỌ


IZUỤKA

1.


2.

3.

4.


5.


6.

7.


8.
9.

10.

11.

12.
13.
ISIOKWU / NDỊNISIOKWU

ỤTỌASỤSỤ: Nkọwa ihe bụ edemede na ụdị yagasị

OMENALA: Nkụzi ihe ọmọgwọ bụ na ihe a na-emegasị n’oge ọmọgwọ

AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ Iduuazị a họọrọ, agwa dị iche iche pụtara na ya

ỤTỌASỤSỤ: Odide edemede mkparịta- ụka

OMENALA: Nkọwa ọmụmụ, ibe ugwu, ikupụta nwa na ihe e ji eme ya.

AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ ejije a họpụtara na ọmụmụ agwa dị iche iche pụtara nay a.

ỤTỌASỤSỤ: Ọdịdị edemede akọmakọ

OMENALA: Nkowa ihe bụ ọjị , uru ọ bara, ibe ọjị gbara na mpụtara ya
AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ iduuazị na agwa pụtara ihe na-ya

ỤTỌASỤSỤ: Odide edemede ekwumekwu

OMENALA: Ọmụmụ usoro ihe
ọjị/nzu na ihe ndị ọzọ na-anọchite anya ọjị
AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ iduuazị na agwa dị na ya.

ỤTỌASỤSỤ: Odide edemede nkọwasị

OMENALA: Ọmụmụ omenala : Ịnabata ọbịa

AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ iduuazị na omenala pụtara ihe na

ya.ỤTỌASỤSỤ: Odide edemede nkọwami

OMENALA: Ọmụmụ izu na izuụka

AGỤMAGỤ: Nnyocha akwụkwọ iduuazị na omenala pụtara ihe na ya.

ỤTỌASỤSỤ: Olilo ụdaume- Ọmụmụ Olilo ihu na ọlilo azụ

OMENALA: Usoro ọgụgụ ọnwa na afọ

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ na aghọtazaa sitere n’akwụkwọ ejije a họọrọ


ỤTỌASỤSỤ: Olilo ụdaume - ọmụmụ olilo nlofo, mmakọ na nlocha

OMENALA: Nrubere onye
diọkpara n’ezinụlọ.

AGỤMAGỤ: Ọgụgụ na aghọtazaa sitere n’akwụkwọ iduuazị a họpụtara.
ỤTỌASỤSỤ: Ọmụmụ ndapu udaume na ndapu mgbochiume

OMENALA: Nrubere onye ada n’ezinụlọ

AGỤMAGỤ: Ntụgharị akpaalaokwu

ỤTỌASỤSỤ: Nkọwa ihe bụ aghọta-azaa na usoro ọzịza ajụjụ ya

OMENALA:Nsogbu na-esite n’ịṅụ ọgwụ aghara aghara

AGỤMAGỤ: Ntụgharị ilu

MMỤGHARỊ IHE A KỤZIRI NA TAM

ULE
ULE NA MMECHI


IHE OMUME NA NGWA NKỤZI

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịkọwa edemede na ikwupụta

ụdị edemede gasị

3. Ịkọwa omọgwụ na ihe a na-

emegasị n’oge a

4. Ịgụ akwụkwọ iduuazị na ịkọwa uche ha gbasara ụfọdụ agwa

NGWA NKỤZỊ

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgz.


IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ịkparịtaụka n’otu isiokwu a

họpụtara

2. Ịkọwa ihe ụfọdụ a na-emegasị

n’oge a na-ebi ugwu /ekupụta

nwa


3. Ịgụ akụkwọ ejije na inye

nkọwa gbasara agwa pụtara

n’ejije

4. Ijụ na ịza ajụjụNGWA NKỤZI

Ụgbọ ọjii, akwụkwọ ọgụgụ, chaati, kaadị mgbubam, foto/eserese, dgz.


IHE ỤMỤAKAWỤKWỌGA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịjụ na ịza

3. Ịnye nkọwa ọjị , mpụtara na uru

ya gasị

4. Igụ akwụkwọ iduuazị5. Ịkọ gbasara agwa ụfọdụ pụtara

ihe


NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị,

akwụkwọ iduuazị a họọrọ, chaatị,
akwụkwọ ọgụgụ, ugbo ojii, nzu, ọjị, dgz.

IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ide edemede

2. Ịkọwa ọbịa na ụzọ e si anabata

ya.


3. Ịgụ na ịtụle akwụkwọ iduuazị

ha gụrụ


NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị, akwụkwọ iduuazị a họọrọ, ụgbọ ojii, tiivi, redio, tepụrekọda, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ide edemede nkọwami

3. Ịgụ izu na izuụka n’Igbo

3. Ịgụ akwụkwọ iduuazị

4. Ịchọpụta omenala ndị

gbara elu na ya

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasi , akwụkwọ iduuazị, ụgbọ ojii, foto/esereseIHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ịkọwapụta olilo ụdaume na ụdị

ya

3. Ịgụpụta ọnwa na afọ4. Ịgụ aghọtazaa

5. Ịza ajụjụ sitere n’aghọta-

Azaa/ejije a họọrọ

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ klasị, akwụkwọ ejije, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam,

chaatị ụdaume, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME:

1. Ige ntị

2. Ikwu na inye ọmụmaatụ ụdị olilo
dị iche iche

3. Ikwu nrubere diokpara

4. Ịgụ na ịza ajụjụ

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ

iduuazị, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, chaatị ụdaume, dgz.
IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ịkọwa ndapụ ụdaume na

mgbochiume

2. Inye ọmụmaatụ ndapụ ụdaume

na mgbochiume

3. Ikwupụta nrubere onye ada

n’ezinụlọ

4. Ime ntụgharịNGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ na akwụkwọ ejije a họọrọ, ụgbọ ojii, kaadị mgbubam, dgz.IHE ỤMỤAKWỤKWỌ GA-EME

1. Ige ntị

2. Ịjụ na ịza ajụjụ

3. Ịkparịtaụka gbasara nsogbu

na-apụta n’ịṅụ ọgwụ aghara

aghara


4. Ime ntụgharị

NGWA NKỤZI

Akwụkwọ ọgụgụ, ụgbọ ojii, tepurekoda, redio, dgz.


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   49


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page