Beste Matie-graduandusDownload 2.35 Mb.
Page1/12
Date conversion02.07.2018
Size2.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Beste Matie-graduandus

Hartlik geluk met die kwalifikasie wat jy vandag hier verwerf. Jy is ’n sprekende voorbeeld van die uitnemendheid waarna die Universiteit Stellenbosch (US) streef. Mooi so, ons is trots op jou!

Dit was vir ons ’n voorreg om jou as student hier te hê. Jy verwerf baie meer as net ’n graad of ’n diploma, want jy het op vele maniere ontwikkel, en ook bygedra tot die vorming van ander – op die unieke Matie-manier.

Jou kwalifikasie vergelyk goed met die beste ter wêreld. Die afgelope jaar het Stellenbosch weer sy posisie op die QS wêreldranglys van universiteite verbeter. Jou alma mater tel nou onder die top 2% hoëronderwysinstellings internasionaal. Dit is die waarde van die ‘stukkie papier’ wat jy vandag ontvang.

Die US streef daarna om ’n inklusiewe, innoverende en toekomsgerigte instelling te wees: ’n plek van ontdekking en uitnemendheid waar sowel personeel as studente denkleiers is wat tot diens van alle belanghebbendes kennis bevorder. Ons vertrou dat jy ook wat jy hier geleer het, sal gebruik om ’n positiewe impak op die samelewing te maak.

Die US is jou akademiese tuiste. Bly asseblief ’n aktiewe lid van die Matiefamilie via die alumniwebblad, sosiale media en gereelde alumni-funksies. Stuur vir die alumnikantoor (alumni@sun. ac.za) jou nuwe kontakbesonderhede sodat jy uitnodigings, nuusbriewe en die US alumnitydskrif ‘Matieland’ kan ontvang. Studies dui daarop dat betrokkenheid by sterk alumni-netwerke vrugte afwerp sover dit professionele ontwikkeling betref.

Ons beste wense vergesel jou!Prof Wim de Villiers

Rektor en Visekanselier

Dear Matie Graduate

We warmly congratulate you on the qualification that you will be receiving here today. You exemplify all that Stellenbosch University (SU) strives for. Well done, we are proud of you!

It has been a privilege to have you as a student. Here you have gained far more than just a degree, having developed in many ways and also having contributed to the growth of others – in the unique Matie way.

Your qualification compares well with the best globally. The past year, Stellenbosch rose even further in the QS World University Rankings. Your alma mater now rates among the top 2% of higher education institutions internationally. That’s an indication of the value of the ‘piece of paper’ you will be receiving today.

We strive to be an inclusive, innovative and future-focused institution: a place of discovery and excellence where both staff and students are thought leaders in advancing knowledge in the service of all stakeholders. We trust that you will use what you have learnt here to make a positive impact on society.

SU remains your academic home. Please remain an active member of the Matie family via our alumni website, social media and regular alumni functions. Keep the alumni office (alumni@sun. ac.za) updated with your latest contact details so that you can receive invitations, newsletters and the SU alumni magazine, ‘Matieland’. Studies have shown that involvement in strong alumni networks pays dividends in terms of professional development.

Our best wishes accompany you!Prof Wim de Villiers

Rector and Vice-Chancellor Mthwali-sidanga we-Matie othandekayo

Siyavuyisana nawe ngesingqini-mfundo oza kuyifumana apha namhlanje. Wena ungumzekelo wobalaselo ezamela wona le Yunivesithi yaseStellenbosch (SU). Wenze kakuhle, sinebhongo ngawe!

Besinenyhweba yokuba kunye nawe apha njengomfundi. Apha ufumene okuninzi okungaphaya kwesidanga, ekubeni ukhulile ngeendlela ezininzi kwaye ube negalelo ekuhlumeni kwabanye – ngendlela ekhethekileyo ye-Matie.

Isingqini-mfundo sakho sithelekiswa nezingcono ehlabathini jikelele. Kunyaka odlulileyo iStellenbosch ivuke nangaphezulu lee kwiZikali zeeYunivesithi zaseHlabathini (i-QS World University Ratings). I-alma mater yakho ngoku ibalelwa phakathi kwamaziko emfundo ephakamileyo aphezulu ngesi-2% kumazwe ngamazwe jikelele. Lowo ngumqondiso wexabiso leso ‘sijungqu sephepha’ oza kube usifumana namhlanje.

Sizamela ekubeni liziko eligxile kuqukwano neziko elibalasele kwikamva: indawo yophando nobalaselo apho bobabini abasebenzi nabafundi baziinkokheli ekuqhubeleni phambili ulwazi kwinkonzo yabo bonke abathathi-nxaxheba. Siyathemba ukuba uya kukusebenzisa oko ukufundileyo apha ukwenza ifuthe elakhayo ekuhlaleni.

I-SU iya kuhlala ilikhaya lakho kwezemfundo. Nceda uhlale ulilungu lethu elikhutheleyo losapho lwe-Matie ngokuqhagamshelana nathi ngewebhusayithi yethu ye-alumni, amajelo eencoko kwakunye nemicimbi ye-alumni, ebanjwa rhoqo. Hlala uyazisa iofisi ye-alumni (alumni@sun.ac.za) ngeenkcukacha zakho ukuze ukwazi ukufumana izimemo, iincwadi zeendaba kwakunye nemagazini yethu ye-alumni i-‘Matieland’. Uphando lubonisile ukuba ukuzibandakanya kakhulu kuthungelwano lwe-alumni kuhlawula izabelo ngokwemiqathango yophuhliso lobungcali.

Iminqweno yethu emihle mayihambe nawe.Njing Wim de Villiers

INqununu noSekela-Tshansila

INTERESSANTHEDE VAN DIE PLEGTIGHEDE

Die prosessie, almal in akademiese drag, word so opgestel dat die mees junior lede eerste instap, maar die mees senior lid (gewoonlik die Kanselier of Visekanselier) lei die prosessie uit ná die plegtigheid.

By middeleeuse universiteite was die cappa clausa, ’n moulose mantel wat bo-oor ’n toga gedra is, die eerste vorm van akademiese drag. In die 16de eeu het Oxford en Cambridge weggedoen met die mantel en het akademiese drag bestaan uit die toga met moue, ’n kap met ’n lang ‘stert’ om die skouers en ’n hooftooisel. Streng riglyne het die ontwerp en kleure van akademiese drag bepaal. Hierdie tradisie het dus uit Europa oorgespoel na Suid-Afrika. Om ook erkenning te gee aan die Universiteit Stellenbosch se rol as integrale deel van die Afrika-vasteland, is die ampsdraers se togas herontwerp en met eenvoudige Afrika-motiewe geborduur.

Die taal verryk ook hierdie seremonie met interessante terme. Graduandi (persone wat op die punt staan om ’n graad te ontvang) stap met ’n kap oor die arm na die verhoog. Sodra die graad toegeken is, word die kap om die skouers van die graduati (persone wat pas ’n graad ontvang het) gehang. U kan elke fakulteit se kandidate uitken aan die kleur van die eerste graad se kap. Die honneursgraad se kap het ’n dubbele streep, die magistergraad s’n is swart met ’n geel satynvoering en die doktorsgraad s’n is maroen met geel satyn binne. Kandidate wat doktorsgrade ontvang, dra rooi togas.

Nuwe alumni kan gerus die alumni se webwerf, www.matiesalumni.com, dophou vir interessante nuus en konvokasievergaderings.

INTERESTING CEREMONIAL DETAILS

The procession, wearing academic dress, is set up so that the junior members walk in first, although the most senior member (usually the Chancellor or Vice-Chancellor) leads the procession out after the ceremony.

The cappa clausa, a sleeveless cloak that was worn over a toga, was the first form of academic dress in mediaeval universities. Oxford and Cambridge got rid of the cloak in the 16th century and academic dress then consisted of a toga with sleeves, a hood with a long ‘tail’ around the shoulders and a headdress. Strict guidelines determined the design and colours of academic dress. This tradition therefore came to South Africa from Europe. So as to acknowledge the role played by Stellenbosch University as an integral part of the African continent, the togas of the office-bearers were redesigned and embroidered with simple African motifs.

The language used also enriches the ceremony with interesting terms. Graduands (people who are on the point of receiving a degree) walk to the stage with the hood draped over their arm. As soon as the degree has been conferred, the hood is draped around the shoulders of the graduates (people who have just been awarded a degree). The candidates of the various faculties can be recognised by the colour of the hood for the first degree. The hood for an honours degree has two stripes, while that for a master’s degree is black with a yellow satin lining. The hood for a doctorate is maroon with a yellow satin lining, while candidates receiving doctorates wear red togas.

New alumni should keep an eye on the alumni website, www.matiesalumni.com, for interesting news and information about convocation meetings.

INKCUKACHA ENOMDLA MALUNGA NEMISITHO

Umkhosi wemithika, onxibe umthika wemfundo, wenziwe ngohlobo lokuba amalungu asematsha ahambe kuqala, nangona elona lungu liphezulu kakhulu (lidla ngokuba yiTshansila okanye okanye liSekela-Tshansila) likhokela umkhosi wemithika ukuphuma

emva komsitho.

I-cappa clausa, isambatho esingenamikhono esasinxitywa ngaphezu kwesinxibo somsitho (i-toga), sasiluhlobo lokuqala lesinxibo somthika wemfundo kwiiyunivesithi zamandulo. I-Oxford ne-Cambridge yahlukana neso sambatho kwinkulungwane ye-16 nomthika wemfundo owawunesinxibo esinemikhono, umxakatho ‘onesisila’ eside emagxeni nesinxibo sasentloko. Yimiyalelo engqongqo emiselwe uyilo nemibala yomthika wemfundo. Esi sithethe ngoko seza eMzantsi Afrika sisuka emaNtla. Ukuze sothulele umnqwazi iYunivesithi yaseStellenbosch ngendima eyidlalileyo njengenxenye egqibeleleyo yelizwekazi laseAfrika, izinxibo zomsitho (ii-toga) zamagosa olawulo zaphinda zayilwa ngokutsha zahonjiswa ngeemihombiso yesiAfrika.

Ulwimi olusetyeziswayo nalo luchumisa umsitho ngamagama enza umdla. Abathweswa izidanga baya eqongeni bethe bhije imixakatho ezingalweni zabo. Sakuba sinikeziwe isidanga, umxakatho uthiwa hatya emagxeni abo banikezwe izidanga. Abathweswa izidanga beefakhalthi ezahlukeneyo bangabonwa ngombala womxakatho kwisidanga sokuqala. Umxakatho wesidanga seeonazi unemigca emibini, ngelixa owesidanga semastazi umnyama unomaleko otyheli wesatini. Umxakatho wesidanga sobugqirha umaruni unomaleko otyheli wesatini, ngelixa abathweswa izidanga zobugqirha nabo benxiba izinxibo zomsitho ezibomvu.

Abo bangabathwali-zidanga abatsha bamelwe kukuqwalasela kwiwebhusayithi yabo babesakuba ngabathwali-zidanga (alumni), www.matiesalumni.com, ukufumana iindaba ezinika umdla kunye nenkcukacha emalunga neentlanganiso zekhonvokheyishini.

KANSELIER:

Dr JP Rupert, DCom hc (Stell), DCom hc (NMMU)REKTOR EN VISEKANSELIER:

Prof WJS de Villiers, MMed (Int), FCP (SA), DPhil, MHCMVOORSITTER VAN DIE RAAD:

Mnr GM Steyn, BA, LLBUITVOERENDE BEDRYFSHOOF:

Prof L van Huyssteen, MScAgric, PhD (Agric)AANGEWESE UITVOERENDE BEDRYFSHOOF:

Prof SA du Plessis, HonsBCom, MPhil, PhDVISEREKTOR (SOSIALE IMPAK, TRANSFORMASIE EN PERSONEEL):

Prof NN Koopman, BA, DThVISEREKTOR (LEER EN ONDERRIG):

Prof A Schoonwinkel, PrIng, MIng, MBA, PhDVISEREKTOR (NAVORSING, INNOVASIE EN NAGRAADSE STUDIES):

Prof TE Cloete, MSc, DScVISEREKTOR (STRATEGIE EN INTERNASIONALISERING):

Prof HC Klopper, MCur, PhD, MBA, FAAN, ASSAfREGISTRATEUR: Dr P Retief, MA, DLitt

DEKANE:

Agriwetenskappe

Prof D Brink, MScAgric, PhD

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Prof DJ Malan, MA, DPhil (Waarnemend)

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Prof JA Volmink, BSc, MB, ChB, DKG (SA), MPH, DPhil, ASSAf

Ingenieurswese

Prof JL van Niekerk, MIng, PhD, EMBA

Krygskunde

Prof MS Tshehla, MSc, PhD

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Prof AJ Leysens, MA, PhD (Aangewese)

Natuurwetenskappe

Prof L Warnich, MSc, PhD

Opvoedkunde

Prof Y Waghid, BA, HDE, MEd, DEd, PhD, DPhil (Waarnemend)

Regsgeleerdheid

Prof N Smit, BLC, LLM, LLD

Teologie

Prof RW Nel, BA, BTh, MTh, DTh

MUSIEKBESONDERHEDE

Universiteit Stellenbosch Simfoniese Blaasensemble onder leiding van Pamela Kierman

Universiteit Stellenbosch Afrika-musiekensemble onder leiding van Ncebakazi Mnukwana

Voorsanger: Wendy Joy Crowley

MUSICAL DETAILS

Stellenbosch University Symphonic Wind Ensemble under the baton of Pamela Kierman

Stellenbosch University African Music Ensemble directed by

Ncebakazi Mnukwana

Precentor: Wendy Joy CrowleyIINKCUKACHA ZOMCULO

I-University of Stellenbosch Symphonic Wind Ensemble ngaphantsi kwentonga yombhexeshi kaPamela Kierman

I-University of Stellenbosch African Music Ensemble ngaphantsi kwentonga yombhexeshi kaNcebakazi Mnukwana

Umhlabeli: nguWendy Joy Crowley

Die besonderhede van die name in hierdie graadprogram stem ooreen met die studenterekords wat by aansoek deur studente vooorsien is.

The particulars of the names in this graduation programme correspond with the student records as supplied by students at application.

Iinkcukacha zamagama akule nkqubo yothweso-zidanga ayahambelana neerekhodi zabafundi njengoko enikezwe ngabafundi ngexesha lokwenziwa kwesicelo.

Redakteur: Mattie van der Merwe

Taalversorging: Willemien Klinger, Pumlani Sibula

Ontwerp: Heloïse Davis

Drukwerk: SunMeDIA

DIPLOMA- EN GRADEPLEGTIGHEDE: DESEMBER 2017

DIPLOMA AND GRADUATION CEREMONIES: DECEMBER 2017

UMSITHO WOTHWESO-ZIDANGA NEEDIPLOMA: DISEMBA 2017

Eerste Plegtigheid / First Ceremony / uMsitho Wokuqala ………………….....................................................………..7

2017.12.04, 17:30

Fakulteit: Natuurwetenskappe

Faculty: Science

IFakhalthi: EyobuNzululwazi kwezobuGqiTweede Plegtigheid / Second Ceremony / uMsitho Wesibini …………....................................................……………..18 2017.12.05, 10:00

Fakulteit: Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Faculty: Medicine and Health Sciences

IFakhalthi: EyezamaChiza neeNzululwazi kwezeMpiloDerde Plegtigheid / Third Ceremony / uMsitho Wesithathu …………..................................................……………….30

2017.12.05, 17:30

Fakulteite: Opvoedkunde, Krygskunde

Faculties: Education, Military Science

IiFakhalthi: EyezeMfundo, eyobuNzululwazi kwezoMkhosi,Vierde Plegtigheid / Fourth Ceremony / uMsitho Wesine ………………..................................................……………..40 2017.12.06, 10:00

Fakulteit: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Groep A)

Faculty: Economic and Management Sciences (Group A)

IFakhalthi: EyeeNzululwazi kwezoQoqosho noLawulo (iQela A)Vyfde Plegtigheid / Fifth Ceremony / uMsitho Wesihlanu ……..…………………..................................................……54 2017.12.06, 17:30

Fakulteite: Lettere en Sosiale Wetenskappe (Slegs die kwalifikasies in Drama, Musiek en Visuele Kunste),

Agriwetenskappe, Regsgeleerdheid

Faculties: Arts and Social Sciences (Only the qualifications in Drama, Music and Visual Arts), Agrisciences, Law

IiFakhalthi: EyeAthsi neeNzululwazi zobuNtlalontle (Kuphela kwizingqini-mfundo zeDrama, zoMculo nobuGcisa

obubonwayo), eyeeAgrisayensi, eyezoMthethoSesde Plegtigheid / Sixth Ceremony / uMsitho Wesithandathu ..………....................................................……………66 2017.12.07, 10:00

Fakulteit: Lettere en Sosiale Wetenskappe (Kwalifikasies in Drama, Musiek en Visuele Kunste uitgesluit)

Faculty: Arts and Social Sciences (Excluding qualifications in Drama, Music and Visual Arts)

IFakhalthi: EyeAthsi neeNzululwazi zobuNtlalontle (Ngaphandle kwezingqini-mfundo zeDrama,

zoMculo nobuGcisa obubonwayo)

Sewende Plegtigheid / Seventh Ceremony / uMsitho Wesixhenxe ..…………………...............................................…81

2017.12.07, 17:30

Fakulteite: Teologie, Ingenieurswese

Faculties: Theology, Engineering

IiFakhalthi: EyezeNkolo, eyezobuNjineliAgtste Plegtigheid / Eighth Ceremon / uMsitho Wesibhozo..…………………..........................................................…92 2017.12.08, 10:00

Fakulteit: Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Groep B) Eregrade

Faculty: Economic and Management Sciences (Group B) Honorary Degrees

IFakhalthi: EyeeNzululwazi kwezoQoqosho noLawulo (iQela B) Izidanga Zembeko

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page